22

Organy przekształcające oddziały przedszkolne poniosą dodatkowe wydatki na adaptację pomieszczeń

Do września 2016 roku organy prowadzące przedszkola powstałe w wyniku przekształcenia oddziału zorganizowanego przy szkole podstawowej muszą dostosować lokale do nowych przepisów przeciwpożarowych. Resort edukacji przewiduje, że koszt adaptacji jednej szkoły do nowych wymagań to ok. 2.425 zł brutto. W placówkach wymagających wykonania dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego, koszt ten może wzrosnąć do ok. 17.000 zł.

Wydatki związane z nabyciem ubioru dla uczniów klas o profilu mundurowym należy zakwalifikować w § 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Pytanie: Jednostka oświatowa utworzyła klasę specjalną o profilu „ochrona granicy państwowej”. W celu realizacji przyjętego programu nauczania oraz wystąpień zespołowych i indywidualnych uczniów podczas uroczystości patriotycznych i szkolnych niezbędny jest zakup umundurowania. Z którego paragrafu można opłacić taki wydatek?

Pracodawca nie musi wysyłać na badania lekarskie pracownicy korzystającej z urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim

Pytanie: Pracownica placówki w ubiegłym roku przebywała na zwolnieniu lekarskim w związku z zagrożeniem ciąży. Następnie przez rok korzystała z urlopu macierzyńskiego. Po urlopie macierzyńskim planuje wybrać się na urlop wypoczynkowy. Czy w takim przypadku należy wysyłać pracownicę na kontrolne badania lekarskie? Jeśli tak, to czy data skierowania na badania może pokrywać się z urlopem macierzyńskim, czy też skierowanie musi być wystawione bezpośrednio po urlopie macierzyńskim?

19

Zwrot kaucji dzierżawcy nie powinien być ujmowany w jednostce jako wydatek

Pytanie: Jednostka budżetowa przekazała spółce kaucję za należyte wykonanie umowy dzierżawy. Jak poprawnie zaksięgować związane z tym zdarzenia? Który paragraf wydatkowy zastosować w takim przypadku?

Zmiany w treści statutu jednostki oświatowej można wprowadzić jedynie w formie uchwały rady szkoły lub rady pedagogicznej

Pytanie: Uchwałą rady pedagogicznej zostały wprowadzone zmiany do statutu szkoły. Statut jednostki opracowano wcześniej w formie zarządzenia dyrektora. Czy modyfikując statut, również należy zastosować formę zarządzenia?

Z dotacji na szkoły niepubliczne nie można finansować wydatków na biuro rachunkowe oraz reklamę i promocję

Wydatki związane z obsługą księgową nieponoszone są na realizację zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w związku z czym nie mogą być finansowane z dotacji samorządowej. Podobnie jest z kosztami promocji i reklamy - nie mają one związku z procesem kształcenia, lecz służą powiększeniu zysku organu prowadzącego.

SJO 04

Racjonalne planowanie budżetowe może przynieść jednostkom oświatowym i wychowawczym wymierne korzyści

Plany finansowe jednostek oświatowych są ściśle powiązane z rocznymi budżetami podmiotów nadrzędnych. Osoby odpowiedzialne za opracowywanie ich projektów powinny jednak pamiętać, aby brać przy tym pod uwagę szerszy horyzont czasowy. Dzięki temu plany będą mogły być wykorzystane także jako instrument do zarządzania.

17

Wymiar urlopu nauczyciela dorabiającego w innej placówce zależy od tego, która z jednostek jest jego podstawowym zakładem pracy

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony na stanowisku nauczyciela religii i informatyki w jednostce feryjnej. Dodatkowo połowę etatu uzupełnia w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Czy ma on prawo do urlopu wypoczynkowego w okresie ferii w okresie wakacji?

W przypadku jednostek oświatowych będących podatnikami VAT dokumentem zmniejszającym należności z tytułu usług jest faktura korygująca

Pytanie: Szkoła otrzymuje zbiorcze faktury za zużycie energii elektrycznej. Następnie obciąża częścią wydatków znajdujące się w tym samym budynku gimnazjum oraz stołówkę. Na podstawie jakich dokumentów szkoła powinna rozliczać zwroty nadpłat? Czy w takim przypadku niezbędna jest korekta deklaracji?

Szkoła przyjmująca pracownika, którego staż przekracza lata uprawniające do nagrody, nie musi wypłacać jubileuszówki

Pytanie: Pracownik obsługi został zatrudniony w szkole na czas określony. Z przedstawionych świadectw pracy wynika, że jego łączny staż pracy wyniósł 35 lat 6 miesięcy i 16 dni. Bezpośrednio przed przyjęciem korzystał z zasiłku dla bezrobotnych. Czy aktualny zakład pracy musi mu wypłacić nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy?

SJO 03

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych dotyczy zarówno kierowników, jak i księgowych

Zaciągnięcie zobowiązania ponad plan finansowy, nieterminowe regulowanie składek na ZUS czy zaniedbania w zakresie sprawozdań budżetowych – takie działania lub zaniechania mogą spowodować, że osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami jednostek oświatowych lub wychowawczych mogą narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

13

Możliwość potrącenia kwot wypłacanych pracownikowi z funduszu socjalnego zależy od treści tytułu egzekucyjnego

Pytanie: Placówka wychowawcza otrzymała od komornika pismo dotyczące zajęcia wynagrodzenia pracownika. W treści pisma wyszczególniono pensję, nagrody, jak również udział w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach pozostających w związku ze stosunkiem pracy. Czy w takim przypadku jednostka powinna potrącić także świadczenia wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

Warunkiem zastosowania w stosunku do pracownika niepedagogicznego podwyższonych kosztów jest twórczy charakter wykonywanych zadań

Jeśli informatycy zatrudnieni w szkole w ramach swoich obowiązków pracowniczych wykonują projekty stanowiące utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów.

Szkoła może wystąpić do jednostki nadrzędnej o wskazanie jednolitych zasad ewidencji środków pozostałych na wydzielonym rachunku

Pytanie: Pod koniec ubiegłego roku na wydzielony rachunek dochodów oświatowych szkoły wpłynęła niewielka kwota za szkolenie. W jaki sposób rozliczyć związane z tym operacje gospodarcze?

12

W aktach osobowych można przechowywać ksero dowodu tylko gdy pracownik wyrazi na to zgodę

Pytanie: Pracownicy komórki kadrowej jednostki oświatowej w pracowniczej teczce przechowują kserokopię dowodu osobistego jednego z zatrudnionych. Czy jest to zgodne z przepisami?

Dostęp do dziennika elektronicznego powinien być bezpłatny

Pytanie: Sekretariat szkoły pobiera od rodziców uczniów opłaty za korzystanie z tzw. e-dziennika. Czy takie działanie jest zgodne z prawem?

Brak godzin dla nauczyciela przywróconego do pracy nie zwalnia z obowiązku wypłaty pensji

Pytanie: Nauczyciel został zwolniony z pracy z przyczyn organizacyjnych. Po pewnym czasie sąd przywrócił go do pracy. Pedagog stawił się do pracy, jednak nie było dla niego przewidzianych godzin dydaktycznych. Jak rozwiązać taką sytuację?

11

Stworzenie centrów usług wspólnych nie spowoduje likwidacji ZEAS

Nowelizacja ustaw samorządowych, nad którą pracuje resort administracji i cyfryzacji nie będzie wiązała się z likwidacjązespołów ekonomiczno-administracyjnych szkół. Podmioty te będą jednak musiały dostosować swoje działanie do nowych reguł. O swój los mogą być spokojni także pracownicy bibliotek szkolnych.

Osobom zrzeszonym w związkach przysługuje zwolnienie z wykonywania obowiązków służbowych

Pracownicy jednostek oświatowych i wychowawczych w niektórych przypadkach mogą zachować prawo do wynagrodzenia mimo nieświadczenia pracy. Takie uprawnienia daje m.in. ustawa o związkach zawodowych, która pozwala osobom funkcyjnym działającym w związkach prawo do zwolnienia z wykonywania obowiązków służbowych na rzecz czynności związkowych – z zachowaniem wynagrodzenia.

Odszkodowanie należne jednostce oświatowej od ubezpieczyciela należy zaksięgować na koncie 760 jako „Pozostałe przychody operacyjne”

Pytanie: Szkoła zawiera umowy przelewu wierzytelności, zgodnie z którymi jako cedent przelewa na rzecz zakładu naprawczego (cesjonariusza) swoją wierzytelność przysługującą z tytułu OC sprawcy. Przyznane odszkodowania niejednokrotnie nie pokrywają w pełni kosztów wykonanej naprawy. Jak zaksięgować tego rodzaju operacje?

SJO 02

Księgując dodatkowe wynagrodzenie roczne, należy stosować zasadę memoriału

Jednostki oświatowe i wychowawcze powinny ewidencjonować wartość wypłaconej trzynastki w roku, za który przysługuje pracownikowi. Wynika to z zasady memoriału, zgodnie z którą w księgach rachunkowych należy ujmować wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.