Kalkulator składek ZUS

Za pomocą tego kalkulatora obliczysz wysokość składek na ZUS za pracowników oraz za młodocianych  zatrudnionych w Twojej firmie.

Kalkulator ekwiwalentu za urlop (pracownicy niepedagogiczni)

W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. W ustaleniu jego wysokości pomoże Ci kalkulator ekwiwalentu urlopowego. Kalkulator w formacie MS Excel.

Kalkulator wydłużenia urlopu rodzicielskiego

Urlop rodzicielski wynosi do 32 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka i do 34 tygodni przy jednoczesnym urodzeniu więcej niż jednego dziecka. Pracownik może łączyć urlop rodzicielski z pracą, wymiar przysługującego mu urlopu ulega wydłużeniu. Skorzystaj z kalkulatora wydłużenia urlopu rodzicielskiego.

Kalkulator limitu umów terminowych

Kalkulator limitu umów terminowych służy do obliczenia okresu, na jaki zawierane są umowy na czas określony w odniesieniu do kodeksowych limitów tych umów. Dzięki temu kalkulatorowi sprawdzisz, kiedy umowa z pracownikiem przekształci się w umowę o pracę na czas nieokreślony.

Kalkulator ekwiwalentu za urlop

W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Wyjątkiem od zasady wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop jest tylko sytuacja, w której pracodawca i pracownik postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą. Skorzystaj z kalkulatora, aby obliczyć wysokość ekwiwalentu za urlop.

Kalkulator wynagrodzenia za urlop okolicznościowy

Skorzystaj z tego narzędzia, aby wyliczyć wynagrodzenie pracownika za okres udzielonego mu zwolnienia od pracy z tytułu urlopu okolicznościowego. Kalkulator w formacie HTML.

Kalkulator wynagrodzenia z umowy zlecenia

Dzięki temu kalkulatorowi ustalisz wysokość podatku, składek ZUS oraz obliczysz wysokość wynagrodzenia do wypłaty z tytułu zawartej umowy zlecenia. Kalkulator w formacie HTML.

Kalkulator wynagrodzenia wykonawcy z umowy o dzieło

Aktualny kalkulator wynagrodzenia z umowy o dzieło, który pozwoli Ci na wyliczenie wynagrodzenia netto wykonawcy, a także kwot należności podatkowych i składkowych z tytułu tej umowy. Kalkulator w formacie HTML.