SJO 36

Polityka rachunkowości jednostki oświatowej

Polityka rachunkowości to dokument, który wymaga systematycznej aktualizacji. Wprawdzie odpowiada za to kierownik jednostki, to jednak praca merytoryczna z tym dokumentem należy do głównego księgowego. Sprawdź, jakie obowiązkowe i dodatkowe elementy powinna zawierać polityka rachunkowości Twojej jednostki.

AJO 113

ZUS rozliczy składki za pracodawcę

ZUS weźmie na siebie odpowiedzialność za rozliczenia składek. Ma to zapobiec błędom w ustalaniu podstawy wymiaru składek, a także pozwoli szybciej przyznawać zasiłki, emerytury i renty. Taką informację możemy przeczytać na stronie www.zus.pl.

Rozliczanie zfśs w czasie epidemii – zwolnienia od podatku, zapomogi z powodu zachorowania na Covid-19

Panujący obecnie w Polsce stan epidemii wpływa również na rozliczanie świadczeń z ZFŚS. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na zwiększony limit świadczeń objętych przedmiotowym zwolnieniem od podatku dochodowego, ponieważ mogą rzutować na rozliczenia PIT-11 za 2020 rok. Jeśli pracodawca zmieni rodzaj przyznawanych świadczeń, odpowiednie zapisy muszą się także znaleźć w regulaminie ZFŚS.

Przygotowanie do zamknięcia 2020 roku. Przeksięgowania. Uzgodnienie sald

Zakończenie roku budżetowego jest procesem bardzo czasochłonnym. W jednostkach budżetowych to czas inwentaryzacji i zamykania ksiąg rachunkowych, do którego trzeba się starannie przygotować. Kierownik jednostki już kilka miesięcy przed zakończeniem roku powinien zaplanować związane z tym czynności, których realizacja zapewni poprawne zamknięcie ksiąg rachunkowych. Sprawdź, o jakie zadania chodzi.

SJO 35

Proces zakupowy jednostki oświatowej na przykładzie przetargu nieograniczonego – poznaj 16 zasad

Prawidłowe udzielanie zamówień publicznych to proces, który wymaga nie tylko znajomości przepisów ustawy Pzp, ale przede wszystkim wiedzy praktycznej. W toku postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający napotyka liczne problemy, których sposób rozwiązania nie został uregulowany w ustawie Pzp w sposób jasny i przejrzysty. Mając dodatkowo na uwadze, że wykładnia poszczególnych regulacji ustawowych budzi kontrowersje tak w doktrynie, jak i wśród orzeczników Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), określenie bezpiecznej ścieżki procedowania wydaje się niezwykle istotne. W tym wydaniu krok po kroku przeprowadzimy Cię przez procedurę zakupową od przygotowania do realizacji zamówienia.

AJO 110

Zakup podręczników – czy konieczny jest przetarg

Do zamówień, z przyznanej szkole dotacji celowej, podręczników szkolnych, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych o wartości nieprzekraczającej równowartości 214.000 euro nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (§ 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 16 grudnia 2019 r.).

Z orzecznictwa sądów: Jakie skutki w VAT ma wydawanie duplikatów legitymacji

Przed WSA w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 544/19) toczył się spór o konieczności – lub jej brak – opodatkowania VAT wydawania przez placówki oświatowe w imieniu gminy duplikatów legitymacji uczniowskich oraz świadectw. W toku postępowania sąd przyznał rację skarżącej, wskazując, że czynności w postaci wydawania duplikatów legitymacji oraz świadectw szkolnych wykonuje w ramach zadań własnych jako organ władzy publicznej, a zadania te są wykonywane w reżimie publicznoprawnym, gdzie gmina nie występuje jako przedsiębiorca. Opłata pobierana przez placówki oświatowe w imieniu gminy za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich oraz świadectw nie będzie stanowiła czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

Samodzielne wprowadzenie zmian przez dyrektora w planie finansowym szkoły

Czy w sytuacji gdy organ samorządu nie udzielił pisemnego upoważnienia kierownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, dyrektor szkoły ma możliwość dokonywania zmian w planie finansowym szkoły w ciągu roku w rozdziale w ramach grup, tzn. między paragrafami płacowymi lub miedzy paragrafami rzeczowymi?

AJO 111

Zaksięgowanie zakupu urządzeń do szkoleń nauczycieli

Szkoła zamierza kupić tablicę multimedialną oraz projektor, które będą wykorzystywane podczas szkoleń nauczycieli w szkole. Jak zaksięgować ten zakup?

Wyjaśnienia resortu finansów w sprawie faktur elektronicznych

Z uwagi na pandemię coraz więcej podmiotów, w tym również placówki oświatowe, przechowuje faktury w postaci elektronicznej. Czy zatem można zrezygnować z przechowywania faktur papierowych?

Weryfikacja zatrudnienia u wykonawcy – w jaki sposób

Jak zweryfikować, czy pracownicy firmy wygrywającej przetarg, którzy będą wykonywali prace, są zatrudnieni w ramach umów o pracę? Czy szkoła może prosić o przedstawienie umów o pracę? Sprawdź, czy takie postępowanie jest zgodne z prawem.

AJO 109

Zapomoga z ZFŚS − zasady przyznawania

Jeśli pracownik ma trudną sytuację losową, życiową lub materialną, można mu przyznać zapomogę z funduszu socjalnego. Przyjęło się, że taką zapomogę przyznaje się zwłaszcza w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń losowych, takich jak wypadki, pożary, kradzieże czy choroby pracowników lub ich bliskich. Sprawdź, jakie są warunki przyznawania tego świadczenia.

Zakup sprzętu dla przedszkola specjalnego z dotacji

Przedszkole specjalne nie może sfinansować z dotacji zakupu komory hiperbarycznej, jeżeli jej wartość przekracza 10 tys. złotych.

AJO 108

Zawartość planu postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień powinien zawierać informacje o postępowaniach, które zamawiający zamierza wszcząć w danym roku finansowym, do którego odnosi się dokument, niezależnie od tego, czy w tym samym roku planowane jest podpisanie umowy, czy wydatkowanie środków. Ważna jest zatem data planowanego wszczęcia postępowania, nie zaś data podpisania umowy.

Wczasy pod gruszą tylko dla tych, którzy skorzystają z 14 dni urlopu

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektoratu Pracy w regulaminie ZFŚS można zawrzeć zapis uzależniający wypłatę dofinansowania wypoczynku we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą) od wykorzystania urlopu w wymiarze 14 dni.

Środki unijne w sprawozdaniu z zamówień publicznych

W sprawozdaniu z zamówień publicznych ujmuje się wszystkie wydatki, jeżeli tylko mogą być zdefiniowane jako zamówienia publiczne. Jako zamówienia publiczne rozumie się umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Dotyczy to także zamówień finansowanych ze środków unijnych.

AJO 107

Zamknięcie ksiąg rachunkowych i rozliczenia likwidowanej szkoły

Szkoła likwidowana z końcem roku szkolnego z dniem 31 sierpnia 2020 r. przestaje istnieć. Jest to dzień, na który należy zamknąć księgi rachunkowe tej szkoły i dokonać wyrejestrowań.

Zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń od 16 maja 2020 r.

Obecnie o wysokości kwoty wolnej od potrąceń decydują nie tylko  poziom ustawowej płacy minimalnej czy wymiar czasu pracy pracownika wskazany w umowie o pracę, ale także fakt, czy zatrudniony ma na swoim utrzymaniu nieosiągających dochodów członków rodziny w sytuacji, gdy z powodu pandemii zatrudnionemu zostało obniżone wynagrodzenie lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu.

Urlop zaległy bez zgody pracownika

Najważniejszą zmianą, jaką przewiduje kolejna nowelizacja tarczy antykryzysowej (tarcza 4.0), jest zawieszenie obowiązku wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego do 30 września i możliwość wysłania na niego pracownika bez jego zgody. Sprawdź pozostałe zmiany.

AJO 106

Zakup środków ochrony po ponownym otwarciu przedszkoli

Środki niezbędne do ponownego otwarcia i funkcjonowania przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, takie jak rękawiczki, maseczki ochronne, fartuchy, termometry czy płyny dezynfekujące należy zakupić i rozliczyć z dotacji oświatowej.

Ulga w opłacaniu składek ZUS dla jednostek oświatowych

Placówki oświatowe będące jednostkami budżetowymi, czyli m.in. szkoły i przedszkola publiczne, mogą ubiegać się o zwolnienie z opłacania 50% składek ZUS w oparciu o zapisy tarczy antykryzysowej.

Rozliczanie wydatków na kształcenie specjalne w praktyce

Środki naliczane dodatkowymi wagami np. na uczniów mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych powinny być wykorzystane na pokrycie wydatków związanych ze specjalnymi potrzebami uczniów niepełnosprawnych i odrębnie rozliczone. Sprawdź, jak wywiązać się z tego obowiązku.

AJO 105

Złożenie oferty z podpisem elektronicznym na pocztę elektroniczną

Jeżeli zamawiający dopuścił składanie ofert w postaci elektronicznej, oferta taka powinna być „zaszyfrowana”, a jej złożenie za pomocą skrzynki elektronicznej nie jest dopuszczalne. Takie przekazanie oferty nie spełnia bowiem wymogów zawartych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

Zwolnienie z VAT przewozu uczniów niepełnosprawnych

Odpłatne usługi przewozu uczniów niepełnosprawnych świadczone zgodnie z organizacją roku szkolnego, mające na celu zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego i nauki są zwolnione z VAT.

Zwolnienie z VAT posiłków sprzedawanych w stołówce

Sprzedaż posiłków na rzecz osób niezatrudnionych w szkole, jakimi są emerytowani pracownicy, oraz uczniów spoza szkoły nie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

AJO 104

Zamiast procentowego kwotowy dodatek funkcyjny

Sposób obliczania dodatku funkcyjnego z procentowego na kwotowy można zmienić w drodze porozumienia stron (aneks do umowy o pracę), ale tylko wtedy, gdy pracownik wyrazi na to zgodę. Jeśli nie, możliwe będzie zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego na podstawie art. 42 kp.

Szkolna stołówka bez kasy fiskalnej

Szkoła, która sprzedaje obiady dla uczniów i kadry pedagogicznej, nie musi mieć kasy fiskalnej.

Sposoby na zmianę stawki wynagrodzenia w okresie epidemii

Pracodawca, bez porozumienia z pracownikiem, nie może z dnia na dzień sam zdecydować o obniżeniu wynagrodzenia tej osoby, niezależnie od przyczyn (np. epidemia koronawirusa). Wolno mu natomiast wręczyć podwładnemu wypowiedzenie zmieniające, w którym zaproponuje nową stawkę – będzie ona obowiązywać po okresie wypowiedzenia.

AJO 103

Zasady odpowiedzialności dyrektora za zamówienia publiczne

Odpowiedzialność dyrektora jednostki za naruszenie przepisów ustawy Pzp rozpatrywana jest wyłącznie na gruncie regulacji ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Placówka oświatowa nie ponosi natomiast odpowiedzialności instytucjonalnej na gruncie ustawy Pzp.

Zakup sprzętu dydaktycznego bez faktury pro forma

Obecnie nie ma umocowań prawnych do wystawiania faktury proforma. Nie jest i nie była ona żadnym dokumentem mającym moc księgową. Choć nadal dziś jest ona spotykana jeszcze w obrocie to ma marginalny charakter i zdecydowana większość sprzedawców nie chce a nawet technicznie nie ma możliwości jej wystawiania.

Wyższa dotacja na prowadzenie szkoły przez stowarzyszenie

Jeżeli środki z dotacji są niewystarczające na prowadzenie szkoły przez stowarzyszenie, gmina może udzielić wyższej dotacji – także w ciągu roku budżetowego. Warunkiem jest podjęcie w tej kwestii odpowiedniej uchwały przez radę miejską.

AJO 101

Wynagrodzenie ze środków unijnych a podstawa trzynastki, wynagrodzenia i zasiłku chorobowego

Sprawdź, czy wynagrodzenie za realizację projektu unijnego w ramach etatu oraz godzin ponadwymiarowych wlicza się do podstawy wymiaru trzynastki, zasiłków chorobowych z ubezpieczenia społecznego oraz wynagrodzenia chorobowego.

AJO 100

Jak przygotować księgi rachunkowe do zamknięcia 2020 roku

Sprawdź, jak zgodnie z prawem i w ramach obowiązujących terminów zamknąć księgi rachunkowe oraz nie popełnić błędu w tym zakresie.

AJO 99, styczeń 2020 r.

Zwolnienie z opłat za obiady to kompetencja organu prowadzącego, a nie szkoły

Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Sprawdź, kto i w jakich warunkach może zostać zwolniony z tych opłat.

Zmiany w prawie finansowym i oświatowym od 1 stycznia 2020 r. – poradnik dla księgowych

Praca księgowego to nie tylko realizowanie codziennych obowiązków, ale również śledzenie zmian w przepisach. Skorzystaj z naszego zestawiania nowości w prawie i bądź na bieżąco.

Zasady wprowadzania zmian w planie finansowym szkoły w trakcie roku

Plan finansowy stanowi dokument otwarty. Może on w ciągu roku budżetowego podlegać zmianom. W celu dostosowania wielkości planowanych, do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych realizujących plan finansowy. Poznaj szczegóły.