WYDANIE ONLINE

Podstawowym celem ewidencji zdarzeń gospodarczych występujących w jednostkach oświatowych i wychowawczych jest sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego. Najważniejszym jego elementem jest bilans. Osoby wypełniające tego rodzaju dokumenty muszą pamiętać, że od ubiegłego roku obowiązują nowe formularze, które zawierają m.in. rozszerzony katalog tzw. informacji uzupełniających.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła zawiera umowy przelewu wierzytelności, zgodnie z którymi jako cedent przelewa na rzecz zakładu naprawczego (cesjonariusza) swoją wierzytelność przysługującą z tytułu OC sprawcy. Przyznane odszkodowania niejednokrotnie nie pokrywają w pełni kosztów wykonanej naprawy. Jak zaksięgować tego rodzaju operacje?

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy VAT będzie powstawał z chwilą dostawy towarów lub wykonania usługi. Samo wystawienie faktury będzie w tym przypadku bez znaczenia.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustaw samorządowych, nad którą pracuje resort administracji i cyfryzacji nie będzie wiązała się z likwidacjązespołów ekonomiczno-administracyjnych szkół. Podmioty te będą jednak musiały dostosować swoje działanie do nowych reguł. O swój los mogą być spokojni także pracownicy bibliotek szkolnych.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa kupiła druki z dokumentami kasowymi. Czy na odwrocie faktury potwierdzającej taki zakup należy opisać, że to są druki ścisłego zarachowania?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zastępujący innego pedagoga przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Jak optymalnie rozwiązać taką sytuację? Czy można zwolnić takiego pracownika i zatrudnić nową osobę?

czytaj więcej »

Pracownicy jednostek oświatowych i wychowawczych w niektórych przypadkach mogą zachować prawo do wynagrodzenia mimo nieświadczenia pracy. Takie uprawnienia daje m.in. ustawa o związkach zawodowych, która pozwala osobom funkcyjnym działającym w związkach prawo do zwolnienia z wykonywania obowiązków służbowych na rzecz czynności związkowych – z zachowaniem wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Mimo że Karta Nauczyciela przewiduje wygaśnięcie prawa do wynagrodzenia z końcem miesiąca, w którym ustał stosunek pracy, pedagog nie zawsze otrzyma wynagrodzenie za pełny okres. W przypadku nawiązania lub rozwiązania umowy w trakcie miesiąca należy wypłacić pieniądze tylko za przepracowane dni.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik szkoły, który za rok odchodzi na emeryturę nagminnie zaniedbuje swoje obowiązki. Czy dyrektor może zwolnić takiego pracownika, mimo okresu ochronnego?

czytaj więcej »

Rezygnacja ze sporządzania sprawozdań zerowych oraz konieczność opracowywania dokumentu Rb-UZ jedynie w przypadku wystąpienia zobowiązań wymagalnych – to tylko niektóre ze zmian wprowadzonych w przepisach dotyczących sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych.

czytaj więcej »

Pracy dyrekcji szkoły działającej w schronisku lub zakładzie poprawczym nie weryfikuje już resort sprawiedliwości. Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od końca 2013 roku podmiotem właściwym do tego rodzaju oceny jest kierownik placówki.

czytaj więcej »

Realizując środki na finansowe na stypendia szkolne, gminy muszą stosować zasadę roczności budżetu. Powinny zatem wypłacać je w dwóch następujących po sobie terminach, właściwych dla danego roku budżetowego. Takie stanowisko zaprezentował Naczelny Sąd Administracyjny (NSA)

czytaj więcej »

Biblioteka szkolna oraz świetlica, jako pracownie, muszą funkcjonować w strukturach szkoły. Nie można przekazać ich prowadzenia pod kierownictwo np. centrum kultury, nawet jeśli miałaby nadal działać w budynku szkoły.

czytaj więcej »

Z dotacji oświatowej, oprócz wydatków bieżących związanych z realizacją zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, można pokryć zakup środków trwałych. To wynik nowelizacji ustawy oświatowej obowiązującej od 2014 roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Budynek szkoły użytkowany jest przez inną jednostkę budżetową (gimnazjum) oraz stołówkę. Placówka otrzymuje zbiorcze faktury za zużycie gazu oraz energii elektrycznej, a następnie wystawia najmującym podmiotom noty obciążeniowe, zmniejszając swoje wydatki o zwroty. Jak ewidencjonować tego rodzaju operacje?

czytaj więcej »

W przypadku, gdy wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna szkół zorganizowana jest w ramach struktury urzędu gminy, dokumentacja księgowa placówek powinna być przechowywana i archiwizowana w …

czytaj więcej »

Pytanie: Kierownictwo szkoły zleciło naprawę zepsutego zamrażalnika, za co serwisant wystawił fakturę za: „naprawę szafy chłodniczej”, „regulator” oraz „dojazd”. Jak poprawnie ująć te elementy w klasyfikacji budżetowej?

czytaj więcej »

Jednostki działające w roli zamawiającego powinny zwracać szczególną uwagę na różnicę między oczywistą omyłką rachunkową a poważnym błędem. Wykazanie w dokumentach przetargowych ceny miesięcznej zamiast rocznej nie może być przesłanką do odrzucenia danej oferty.

czytaj więcej »

Ustawowa zmiana podstawy zatrudnienia pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych obowiązująca od 2014 roku nie wymaga od pracodawcy wręczania wypowiedzenia zmieniającego - wyjaśniają specjaliści współpracujący ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

czytaj więcej »

Wraz z końcem roku jednostki publiczne powinny skorygować podstawę naliczania odpisu dofaktycznej przeciętnej liczby osób zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy. Ewidencja takiej korekty powinna odbywać się przy użyciu kont 135/Ma 851. Trzeba także pamiętać o użyciu zapisu technicznego.

czytaj więcej »

Rezygnacja ze sporządzania dokumentów w formie papierowej oraz zwiększenie częstotliwości prezentowania danych przez samorządy – to podstawowe zmiany w sprawozdawczości budżetowej przedstawione przez ministra finansów.

czytaj więcej »

Wypełniając sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2013 r., należy sugerować się automatycznymi podpowiedziami systemu – informuje resort edukacji.

czytaj więcej »

wiper-pixel