WYDANIE ONLINE

Szkoła likwidowana z końcem roku szkolnego z dniem 31 sierpnia 2020 r. przestaje istnieć. Jest to dzień, na który należy zamknąć księgi rachunkowe tej szkoły i dokonać wyrejestrowań.

czytaj więcej »

Obecnie o wysokości kwoty wolnej od potrąceń decydują nie tylko  poziom ustawowej płacy minimalnej czy wymiar czasu pracy pracownika wskazany w umowie o pracę, ale także fakt, czy zatrudniony ma na swoim utrzymaniu nieosiągających dochodów członków rodziny w sytuacji, gdy z powodu pandemii zatrudnionemu zostało obniżone wynagrodzenie lub członek jego rodziny utracił źródło dochodu.

czytaj więcej »

Najważniejszą zmianą, jaką przewiduje kolejna nowelizacja tarczy antykryzysowej (tarcza 4.0), jest zawieszenie obowiązku wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego do 30 września i możliwość wysłania na niego pracownika bez jego zgody. Sprawdź pozostałe zmiany.

czytaj więcej »

W okresie, gdy wszystkie przedszkola były zamknięte, można było ustalić dla wszystkich takich samą wysokość czesnego (zwykle było ono znacznie obniżone). Natomiast po otwarciu placówek nie powinno się pobierać opłat w takiej samej wysokości od wszystkich rodziców – bez względu na to, czy ich dziecko chodzi do przedszkola, czy też nie.

czytaj więcej »

Jednostka oświatowa może pokryć z dotacji wydatki na leasing samochodu osobowego, m.in. wówczas gdy ma on być używany jako środekdydaktyczny, związany bezpośrednio z procesem nauczania, a nie na potrzeby organu prowadzącego.

czytaj więcej »

Przeksięgowanie wyniku finansowego jednostki może nastąpić pod datą złożenia sprawozdania finansowego w organie prowadzącym. Jednak w praktyce najlepiej wskazać termin przeksięgowania  wyniku finansowego za rok ubiegły w wewnętrznych procedurach lub przyjętych zasadach rachunkowości.

czytaj więcej »

Koszty transportu zakupów dla jednostki, nawet jeżeli są istotne i zwiększają cenę nabycia materiałów i/lub towarów, mogą być ewidencjonowane na różne sposoby. Wybrana forma ewidencji powinna wynikać z przyjętej przez jednostkę polityki rachunkowości.

czytaj więcej »

Zapewnienie środków do dezynfekcji to zadanie organu prowadzącego. Przerzucanie kosztów z tym związanych na rodziców, np. w formie podwyższenia stawki opłaty dziennej za pobyt dziecka w placówce, wymaga akceptacji ze strony rodziców i najczęściej zmiany w umowie.

czytaj więcej »

Zwrot zapłaconych składek ZUS otrzymanych  w ramach tzw. tarczy antykryzysowej – środków na dofinansowanie wynagrodzeń i opłacenie należnych od tego składek na ubezpieczenia społeczne pracowników  należy zaksięgować jako dochód  i  odprowadzić do JST jako dochód budżetowy.

czytaj więcej »

Od 18 maja 2020 r., kiedy szkoły wznowiły w ograniczonym zakresie stacjonarną działalność, możliwe jest wynajmowanie hal sportowych i sal sportowych w szkole.

czytaj więcej »

Jeśli komornik został poinformowany o rozwiązaniu z pracownikiem stosunku pracy i nawiązaniu umowy cywilnoprawnej, to powinien albo wystawić nowe zajęcie obejmujące „inne wierzytelności”, albo rozszerzyć poprzednie zajęcie o takie wierzytelności, jeśli dotyczyło ono tylko wynagrodzenia za pracę.

czytaj więcej »

Spowodowane epidemią opóźnienia w realizacji umów o zamówienia publiczne, np. remont jednostki, uzasadniają aneksowanie umów na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Dokonując zmian, zamawiający jest jednak zobowiązany do zastosowania szczególnej procedury poprzedzającej ich wprowadzenie.

czytaj więcej »

wiper-pixel