AJO 63 grudzień 2017 r./styczeń 2018 r.

Wyjazdowa impreza świąteczna z ZFŚS – czy powoduje przychód u pracownika

Pytanie: Czy zorganizowanie wyjazdowej imprezy integracyjnej, finansowanej ze środków ZFŚS, powoduje powstanie przychodu u pracowników?

Stołówka szkolna dla uczniów i pracowników – kiedy naliczyć VAT

Podatek VAT naliczany powinien być od sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej pracownikom niepedagogicznym. A co w przypadku nauczycieli – czy również należy naliczyć VAT? Przedstawiamy najnowsze interpretacje urzędów skarbowych.

AJO 62 grudzień 2017

Wyrok NSA: Czy gmina jest podatnikiem VAT w zakresie działalności edukacyjnej

Czy prowadzenie stołówki szkolnej, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, uczestnictwo uczniów w zajęciach kulturalnych i sportowych mieści się w zadaniach edukacyjnych gminy i czy w związku z tym gmina jest podatnikiem VAT? Sprawdzamy, co orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Wątpliwości co do prawdziwości danych przekazanych w SIO – sposób postępowania

Jeśli JST stwierdzi nieprawdziwość danych przekazanych do bazy danych SIO przez szkołę lub będzie miała wątpliwość co do prawdziwości tych danych, niezwłocznie przekazuje o tym powiadomienie do bazy oraz informuje szkoły o konieczności sprawdzenia przekazanych informacji. To pierwszy z kroków postępowania w przypadku wątpliwości co do prawdziwości przekazania danych do SIO.

Ustawa o finansowaniu oświaty – już wkrótce!

Komisje przyjęły sprawozdanie dotyczące projektu o finansowaniu zadań oświatowych. Tak więc rządowy projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych trafi z powrotem pod obrady Sejmu.

SJO 19 grudzień 2017

Zamknięcie ksiąg rachunkowych – jak zapewnić kompletność i poprawność zapisów

Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrachunkowy. Zamknięcie ksiąg dokonywane jest w efekcie nieodwracalnego wyłączenia możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących księgi rachunkowe. Sprawdzamy, jak przygotować księgi do zamknięcia i jak zapewnić kompletność zapisów, aby uniknąć błędów.

Zaległe opłaty za wyżywienie – zasady wyksięgowania należności z ksiąg rachunkowych

Pytanie: Posiadamy zaległości z tytułu wyżywienia wychowanków za lata poprzednie. Rodzice wychowanków nie odbierają naszej poczty, wobec tego nie posiadamy pism od rodziców o umorzenie tych należności z tytułu trudnej sytuacji finansowej i życiowej (młodzież z rodzin patologicznych). W jaki sposób pozbyć się długów z ksiąg rachunkowych?

AJO 61 listopad 2017 r.

Opłacenie noclegu i transportu uczniów z dotacji – czy jest możliwe

Pytanie: Czy z dotacji oświatowej (dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach publicznej) można opłacić fakturę za nocleg uczniów i transport (wynajęta firma zewnętrzna) podczas wyjazdu edukacyjnego?

Na jakie konto można wpłacać darowiznę od rodziców uczniów na rzecz szkoły

Pytanie: Rodzice uczniów chcą wesprzeć szkołę w papier do ksero. Chcą tego dokonywać poprzez wpłaty na konto dochodów własnych szkoły jako darowizna na potrzeby szkoły? Czy można przyjmować takie wpłaty od rodziców? Czy w tytule wpłaty trzeba podać konkretny cel?

Jak klasyfikować wydatki dotycząca gimnazjum po włączeniu go do zespołu

Pytanie: Dotychczasowe gimnazjum zostało zlikwidowane, a oddziały gimnazjalne włączono do szkoły podstawowej działającej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego. Nauczyciele realizują swoje godziny zarówno w szkole podstawowej, jak i w gimnazjum. Czy będzie prawidłowo, jeśli wszystkie wydatki płacowe i pochodne zakwalifikowane zostaną w rozdziale 80101 szkoła podstawowa (nauczyciele są aktualnie pracownikami szkoły podstawowej), czy też należy wykazywać rozdział 80110 „Gimnazjum”, biorąc za podstawę zmianę z lipca 2017 w klasyfikacji budżetowej.

AJO 60 październik 2017 r.

Zmiany w zatrudnianiu pracowników młodocianych

Zmiany wprowadzone w szkolnictwie wymogły zmianę w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Zarówno rozporządzenie jak i reforma szkolnictwa weszły w życie 1 września. Co się zmieniło dla młodocianych pracowników?

Zmiany w Kodeksie pracy coraz bliższe

Pracownik wobec, którego był stosowany mobbing w pracy otrzyma odszkodowanie nawet wtedy, kiedy nie rozwiązał stosunku pracy. Taką m.in. zmianę przewiduje projekt Kodeksu pracy, który został skierowany przez Prezydenta RP do Sejmu. Co jeszcze się zmieni? 

Włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej. Kto ustala kwestie sporządzenia sprawozdań

Pytanie: Od 1 września gimnazjum zostaje włączone do szkoły podstawowej na podstawie uchwały rady gminy. Czy w związku z tym SP przejmuje całą dokumentację księgową i finansową gimnazjum? Kto będzie sporządzał sprawozdania budżetowe, np. Rb-28S i finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) za okres do sierpnia 2017 roku. Nadmieniamy, że organ prowadzący nie wyznaczył likwidatora ani nie określił zasad przekazania majątku i dokumentacji.

AJO 59 wrzesień 2017 r.

Znamy nowy tekst jednolity ustawy emerytalnej

Dnia 17 lipca w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7 lipca 2017 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Poznaj szczegóły.

Upewnij się, czy zawsze posiłki w delegacji są wolne od PIT

Czy wartość wyżywienia zapewnionego pracownikom w trakcie podróży służbowych w wysokości wyższej niż kwoty potrąceń wskazane w rozporządzeniu o podróżach służbowych stanowi dla pracowników przychód podlegający PIT? Poznaj wyrok NSA i sprawdź praktyczne skutki.

Ponowne zatrudnienie w trakcie roku a prawo do trzynastki

Pytanie: Czy pracownica, która była zatrudniona w okresie styczeń-maj 2017 roku i ponownie zostanie zatrudniona we wrześniu, nabędzie prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki za 2017 r.?

AJO 58 sierpień 2017 r.

Upewnij się, czy zawsze posiłki w delegacji są wolne od PIT

Czy wartość wyżywienia zapewnionego pracownikom w trakcie podróży służbowych w wysokości wyższej niż kwoty potrąceń wskazane w rozporządzeniu o podróżach służbowych stanowi dla pracowników przychód podlegający PIT? Poznaj wyrok NSA i sprawdź praktyczne skutki.   

SN: „Dyscyplinarka” nie odbiera odprawy

Sąd Najwyższy wypowiedział się ostatnio w sprawie wypłaty odprawy pieniężnej. Jego zdaniem zwolnienie dyscyplinarne nie wyklucza nabycia prawa do odprawy emerytalnej przez pracownika pozbawionego w taki sposób zatrudnienia. Poznaj szczegóły.

AJO 57 lipiec/sierpień 2017 r.

Zobacz, jakie uproszczenia możesz wprowadzić do ksiąg rachunkowych Twojej jednostki

W ramach przyjętych zasad rachunkowości jednostki mogą stosować uproszczenia, które dotyczą m.in. definiowania momentu ewidencji rozrachunków na przełomie okresów sprawozdawczych, wyceny zapasów oraz ewidencji niskocennych składników majątku. Przyjęte rozwiązania nie mogą jednak wpływać na obowiązek zapewnienia wykazania w księgach rachunkowych wszystkich danych, które są istotne w procesie podejmowania decyzji gospodarczych.

Zmiany w ustawie o VAT wprowadzą mechanizm podzielonej płatności

Projekt ustawy wprowadza nowe rozwiązanie, które ma na celu skuteczną poprawę ściągalności podatku. Płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalne konto dostawcy - rachunek VAT. Dostawca ma bardzo ograniczone możliwości dysponowania środkami znajdującymi się na rachunku VAT.

Wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych – poznaj konsekwencje podatkowe i księgowe

Od dnia przejścia na scentralizowany model rozliczania VAT wynajem pomieszczeń jest opodatkowany według właściwej stawki podstawowej VAT 23%. Jednak wynajem części powierzchni budynków, w których oświatowe jednostki publiczne na co dzień wykonują swoją działalność, rodzi określone konsekwencje zarówno w zakresie opodatkowania, jak i ewidencji księgowej. Poznaj szczegóły.

AJO 56 lipiec 2017 r.

To już pewne - koniec z papierowymi zwolnieniami

Łatwiejsze wystawianie e-zwolnień, a od połowy 2018 r. koniec z papierowymi zwolnieniami – prezydent podpisał 16 maja 2017 r. nowelizację, która wejdzie w życie 1 grudnia 2017 r. z wyjątkiem artykułów wykluczających wystawianie papierowych zwolnień - one będą obowiązywały od 1 lipca 2018 r.

Różne okresy przechowywania dokumentacji ZUS - od czego zależą i ile wynoszą?

Pracodawca administruje zbiorem danych, ale także jest zobowiązany do ochrony danych osobowych. Jeśli udostępni je albo umożliwi dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Nawet nieumyślne działanie co do błędu nie stanowi przesłanki braku odpowiedzialności.

AJO 55 czerwiec/lipiec 2017 r.

Zasady gospodarowania majątkiem jednostki - poznaj szczegóły projektu

Kierownik podejmuje wszelkie decyzje związane z majątkiem, również dotyczące tego, które składniki mienia są przydatne, a które należy uznać za zbędne lub zużyte. Tak wynika z opublikowanego 4 kwietnia projektu rozporządzenia, który  szczegółowo określa zasady gospodarowania mieniem ruchomym. Poznaj szczegóły zmian.

Wypłata świadczenia z ZFŚS po terminie jest wykroczeniem

Nieprzekazanie w terminie odpisu podstawowego na odrębny rachunek bankowy, nieustalenie regulaminu lub nieuzgodnienie go z organizacjami związkowymi lub przedstawicielem pracowników, ale także wydatkowanie środków na cele niezgodne z przepisami to zaniechania, które są zagrożone karą grzywny. 

Pracownik ma pensję minimalną? Dowiedz się, jak wyliczyć świadczenie rehabilitacyjne

Pytanie: Jak prawidłowo powinno się wyliczyć świadczenie rehabilitacyjne, jeżeli pracownikowi przyznano świadczenie 20 kwietnia 2016 r.? Czy można prosić o wyliczenie świadczenia pracownikowi zatrudnionemu z minimalnym wynagrodzeniem? Czy kwota świadczenia w nowym 2017 roku powinna być zwiększona skoro zmieniło się wynagrodzenie minimalne?

AJO 54 czerwiec 2017 r.

Zasady gospodarowania majątkiem jednostki - poznaj szczegóły projektu

Kierownik podejmuje wszelkie decyzje związane z majątkiem, również dotyczące tego, które składniki mienia są przydatne, a które należy uznać za zbędne lub zużyte. Tak wynika z opublikowanego 4 kwietnia projektu rozporządzenia, który szczegółowo określa zasady gospodarowania mieniem ruchomym. Poznaj szczegóły zmian.

Poznaj 3 ważne zmiany dotyczące wydawania świadectwa pracy

Wydłużenie z 3 do 7 dni terminu dotyczącego sytuacji, gdy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi nowe świadectwo pracy lub uzupełnić uprzednio wydane w związku z koniecznością jego sprostowania. To tylko jedna ze zmian, która zostanie wprowadzona do rozporządzenia w sprawie wydawania świadectwa pracy. Poznaj szczegóły.

AJO 53 maj 2017 r.

Wydatkami strukturalnymi jednostek oświatowych są wyłącznie środki krajowe

Jednostki oświatowe i wychowawcze jako podmioty publiczne zobowiązane są do regularnego wykazywania kwot wydawanych na działania objęte interwencją funduszy strukturalnych. W ewidencji wydatków strukturalnych należy ujmować wyłącznie środki krajowe, stanowiące np. wkład do projektu unijnego.

W jakiej wysokości przekazać odpis na ZFŚS

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową. Na 1 stycznia br. zatrudniamy trzech pracowników cywilnych. Mamy utworzony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Jedna z pracownic jest w ciąży i będzie przebywać na długotrwałym L-4, a następnie od lipca na urlopie macierzyńskim. Od marca br. będziemy zatrudniać osobę w jej zastępstwie. W jakiej wysokości należy przekazać odpis na ZFŚS za 2017 r. (za trzy czy za cztery osoby)?

Sprawdź, jak poprawnie korygować błędy na dowodach księgowych

Ujawnione podczas kontroli formalno-rachunkowej i kontroli pod względem merytorycznym błędy w dowodach księgowych można poprawić w sposób określony przepisami art. 22 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości. Sposób dokonywania korekty zależy od rodzaju dowodu księgowego, którego korekta dotyczy. Poznaj szczegóły.

AJO 52 kwiecień 2017 r.

Usługa wyżywienia dla uczniów i nauczycieli swojej szkoły jest zwolniona z VAT

Pytanie: Intendentka przyjmuje od rodziców wpłaty za wyżywienie i opłatę stałą za godziny. Każdemu z rodziców wystawia kwitek. Czy w związku z tym na koniec miesiąca należy wystawić fakturę zbiorczą na kwotę, która wychodzi z kwitów i ją zaksięgować w rejestrze sprzedaży ze stawką „zw”? Czy za obiady nauczycieli również mogę wystawić fakturę zbiorczą?

Świadczenia emerytalne dla nauczycieli – zobacz, jakie zmiany wprowadza reforma oświatowa

W 2017 roku zostanie wprowadzona zarówno reforma oświatowa, jak i zmiana wieku emerytalnego. Spowoduje to zmiany w niektórych uprawnieniach związanych z emeryturami dla nauczycieli. Poznaj różnice obecnych przepisów oraz zmian wpływających na sytuację nauczycieli nabywających prawa do emerytury.

Poznaj 4 wskazówki Ministerstwa Finansów dotyczące centralizacjirozliczeń VAT w JST

Centralizacja VAT już obowiązuje, resort finansów przedstawił wyjaśnienia, aby rozliczenia w jednostkach przebiegały sprawniej.

AJO 51 marzec 2017 r.

Zwolnieniazobowiązkuprowadzeniaewidencjiprzyzastosowaniukasyfiskalnejprzedłużono na2017rok

Pytanie: W 2016 roku jednostki oświatowekorzystały zezwolnieńzobowiązkuewidencjisprzedażyzzastosowaniemkasyfiskalnejna sprzedażusługistołówekudostępnionychwyłączniedlauczniów,nauczycieliipersonelu. CzywzwiązkuzcentralizacjąVATzobligowane są dozakupukasyfiskalnej?Czypłatnościzaobiadpocentralizacjimusząbyćprzekazywanenakontobankowe,czymogąbyćwpłacanedokasy? Poznaj szczegóły.

Refundacja wydatków w jednostce oświatowej

Pytanie:  Szkoła wynajmuje mieszkania służbowe pracownikom i co miesiąc obciąża ich z tytułu: czynszu, za ogrzewanie, za wodę ciepłą i zimną, za energię elektryczną, odprowadzenie ścieków. W jaki sposób i za co należy refakturować?

Od 2017 roku wzrosły kary za błędy podatkowe

W tym roku obowiązują wyższe kwoty pieniężne za popełnienie wykroczeń i przestępstw skarbowych. Wiąże się to ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które jest podstawą wyliczenia kar i grzywien.

AJO 50 luty 2017 r.

W którym paragrafie ująć spłatę raty za telefony komórkowe

Pytanie: Jednostka zawarła umowy na usługi telekomunikacyjne. Otrzymano pięć telefonów. Telefony te spłacane są w ratach przez dwa lata i rata jest dopisywana jako „dodatkowa opłata” do każdego rachunku. Z jakiego paragrafu wydatków należy pokryć tę ratę?

W którym paragrafie ująć opłatę za kontrolę sanitarną w szkole

Pytanie: W szkole została przeprowadzona kontrola sanitarna przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny. W związku z kontrolą wydana została decyzja nakazująca wykonanie pewnych czynności w szkole (malowanie pomieszczenia). Musimy też zapłacić kwoty na rzecz sanepidu (na kwotę tę składa się wynagrodzenie pracownika stacji 37,50 zł oraz koszty pośrednie 10 zł). W jakim paragrafie ująć taką zapłatę?

Upewnij się, kiedy wypłacasz pracownikowi dodatek stażowy

Pytanie: Pracownik wyczerpał limit 182 dni chorobowego. Dostarczył jeszcze zwolnienie lekarskie (ten sam kod choroby). W naszej ewidencji ma wpisaną nieobecność w pracy jako usprawiedliwioną, osoba ta nie ma też prawa do zasiłku. Pracownik domaga się wypłaty dodatku stażowego. Dodatek stażowy nie wchodzi u nas do podstawy wymiaru zasiłku. Czy  powinnam wypłacić pracownikowi dodatek stażowy?