AJO 49 styczeń 2017 r.

Wydatki na docieplenie budynku – jak prawidłowo ująć je w księgach

Pytanie: Jesteśmy ośrodkiem socjoterapii oraz wychowawczym. Z urzędu marszałkowskiego dostaliśmy 2.000.000 zł na ocieplenie budynku. W jaki sposób należy rozliczyć inwestycję (jakich księgowań należy dokonać i na jakich kontach) oraz czy prawidłowe jest zaklasyfikowanie wydatku do § 606, a nie 605?

Sprawdź, na co można przeznaczyć dotację oświatową

Placówka oświatowa, określając, czy konkretny wydatek może zostać sfinansowany z dotacji oświatowej, musi zbadać przede wszystkim, czy cel, na jaki go poniesiono, jest związany z kształceniem, wychowaniem, opieką oraz profilaktyką społeczną. Pomocna jest tu analiza statutu jednostki. Z dotacji takiej nie można pokrywać jedynie wydatków majątkowych.

RIO dopuszcza możliwość zaciągania zobowiązań, które przekraczają plan wydatków danego roku

Pytanie: Jednostka oświatowa posiada 78.000 zł w paragrafie 4260. Zakłada, że na 31 grudnia 2016 r. pozostaną wolne środki do wykorzystania w wysokości 5.000 zł. Przewiduje także, że kolejną fakturę za energię dostanie około 15 stycznia 2017 r. w wysokości 20.000 zł i będzie ona obejmowała okres rozliczeniowy listopad-grudzień. W związku z tym w myśl zasady memoriału będzie zobligowana do jej zaksięgowania w koszty roku 2016 r. pod datą 31 grudnia. Czy dopuszczalne jest przekroczenie kosztów w paragrafie 4260 ?

AJO 48 grudzień 2016 r.

Jak księgować koszty amortyzacji na koniec roku

Pytanie: Na jakich kontach należy zaksięgować naliczenie amortyzacji oraz na jakie konta należy ją przeksięgować w związku z kończeniem roku.

W jaki sposób ustalić nadwyżkę dochodów w jednostce oświatowej i nie narazić sie na zarzut naruszenia dyscypliny finansów

Powołanie nowego źródła dofinansowania działalności samorządowych jednostek budżetowych, realizujących zadania ze sfery oświatowej, w postaci rachunku dochodów wyodrębnionych, wymaga wydzielenia tych środków na oddzielnym rachunku bankowym. Ewidencja dochodów dokonywana jest na koncie 132 „Rachunek dochodów jednostek budżetowych”. Przekonaj się, jak prowadzić poprawną ewidencję na wydzielonym rachunku.

Twoja jednostka zapłaciła z rachunku podstawowego zamiast z rachunku wyodrębnionego? Sprawdź księgowania

Pytanie: Szkoła podstawowa zapłaciła fakturę z rachunku podstawowego. Jednostka posiada wyodrębniony rachunek ZFŚS i to właśnie z tego rachunku prawidłowo powinna zostać zapłacona w faktura. Dokonano przelewu między rachunkami; równowartość zapłaty za fakturę dla kontrahenta przelano z konta ZFŚS na konto podstawowe. Jak powinny wyglądać księgowania na trzech wyciągach, na których widnieją te operacje?

AJO 46 listopad 2016 r.

Uniknij błędów sporządzając sprawozdania budżetowe za III kwartał 2016 roku

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych  jest m.in. wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z ewidencja księgową, czy wykazywanie błędnych obciążeń rachunku bankowego, bez stosowania symbolu 4990. Sprawdź, jak uniknąć błędów sporządzając kwartalne sprawozdania w 2016 roku.

AJO 45 październik 2016 r.

Zajęcia dodatkowe będą ograniczone 40-godzinną normą czasu pracy nauczyciela

Istotą godzin karcianych było ich ograniczenie do 2 godzin tygodniowo w szkołach podstawowych i gimnazjach i 1 godziny tygodniowo w szkołach ponadgimnazjalnych – dla jednego nauczyciela. Limity te nie będą obowiązywać od nowego roku szkolnego. Sprawdź, co jeszcze ulegnie zmianie.

MEN o pokrywaniu z dotacji oświatowej niektórych wydatków bieżących – poznaj konsekwencje dla szkół

Zasady naliczania oraz wykorzystania wypłacanych z budżetów właściwych jednostek samorządu terytorialnego dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek reguluje art. 90 ustawy o systemie oświaty. Tak wskazał minister edukacji narodowej w odpowiedzi na interpelację nr 2909 w sprawie pokrywania z dotacji oświatowej niektórych wydatków bieżących placówki oświatowej, w tym wynagrodzeń kadry zarządzającej.

AJO 44 wrzesień 2016 r.

Zwrot części wynagrodzenia dla osoby bezrobotnej ewidencjonujemy w paragrafie 302

Pytanie: Do szkoły został skierowany bezrobotny w celu wykonywania prac społecznie użytecznych. Po zakończeniu miesiąca pracy szkoła sporządziła listę płac i wypłaciła osobie bezrobotnej należną kwotę. Jak zaksięgować listę płac, czy odpowiedni będzie § 401, czy może 302 – skoro to nie jest nasz pracownik. Wypłacone wynagrodzenie zostanie w 60% zrefundowane przez urząd pracy. Jak zaksięgować wpływ środków z refundacji? Wyjaśnię, że szkoła nie podpisała żadnej umowy z powiatowym urzędem pracy, osoba ta pracuje na podstawie skierowania z PUP.

ZUS będzie miał tylko 5 lat na decyzję o zwrocie nienależnych świadczeń

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wskazuje maksymalny okres, w jakim ZUS będzie mógł wydać decyzję określającą obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, np. zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy opiekuńczego.

Znamy stawki wynagrodzeń dla osób biorących udział w postępowaniu dyscyplinarnym

MEN skierował do konsultacji projekt rozporządzenia regulującego sposób ustalania wysokości wynagrodzenia członków komisji dyscyplinarnych, rzecznika dyscyplinarnego i obrońcy obwinionego nauczyciela. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

AJO 42 lipiec 2016 r.

Zasady dotyczące zakupu i gospodarowania podręcznikami ustala dyrektor jednostki oświato wej

Pytanie: Jak prawidłowo zaksięgować podręczniki otrzymane z MEN oraz te, które szkoła zakupiła z dotacji? Czy powinny być przyjęte na konto 014, czy tylko ewidencjonowane przez bibliotekarza w księdze ewidencji podręczników?

Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych składników majątku jednostki

Odpisy umorzeniowe wartości początkowej środków trwałych (z wyjątkiem gruntów i dóbr kultury) i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są przez cały czas ich posiadania, aż do zrównania wartości początkowej z dokonanymi odpisami umorzeniowymi. Zobacz, jak prowadzić prawidłową ewidencję amortyzacji środków trwałych.

AJO 41 czerwiec 2016

Przełomowy wyrok SN dotyczący świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli

Nauczyciel, którego umowa o pracę, zawarta na czas określony, uległa rozwiązaniu z upływem okresu jej obowiązywania, może przejść na świadczenie kompensacyjne. Tak wynika z niezwykle istotnej uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2016 r. (III PZP 1/16).

Opodatkowanie dotacji przeznaczonych na pensje osób prowadzących szkoły

MEN przewiduje zmiany w opodatkowaniu dotacji przeznaczonych na wynagrodzenia osób pełniących funkcję organu prowadzącego szkołę niesamorządową. Zmiany te mogą zahamować proces przekazywania szkół do prowadzenia podmiotom innym niż jednostki samorządu terytorialnego.

AJO 39 maj 2016 r.

Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych składników majątku jednostki

Odpisy umorzeniowe (traktowane na równi z amortyzacją) dokonywane są od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym środek trwały (oraz wartość niematerialna i prawna) przyjęty został do użytkowania.

Stołówka w szkole – jak prowadzić prawidłową ewidencję gospodarki materiałowej

Materiały stanowią istotny element działalności jednostki. Szczególne znaczenie mają one w tych jednostkach oświatowych, które prowadzą stołówki. Prawidłowe gospodarowanie materiałami determinuje racjonalne kształtowanie przychodów, rozchodów i kosztów oraz zapasów jednostki.Głównym sposobem zaopatrzenia się jednostki oświatowej w materiały są zakupy u dostawców, realizowane na podstawie zawartych umów. Różnorodność materiałów wymaga zastosowania adekwatnych rozwiązań ewidencyjnych i kontrolnych dla pozyskania rzetelnej informacji o stanie zapasów oraz kierunków ich rozchodowania.

Stanowisko MEN w sprawie przysługujących nauczycielowi dni wolnych z tytułu opieki

Pracownikowi (również nauczycielowi) wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wynika to z art. 188 ustawy Kodeks pracy, którego nowelizacja obowiązuje od 2 stycznia 2016 r. Poznaj najnowsze stanowisko MEN z 11 marca 2016 r. w tym zakresie.

AJO 35 styczeń 2016

Zakres informacji zawartych w sprawozdaniu Rb-N

Wykazane w poszczególnych wierszach sprawozdania Rb-N wielkości należnych jednostce kwot podlegają uszczegółowieniu dotyczącym poszczególnych kategorii dłużników (ukazywanych zgodnie z zakresem podmiotowym sprawozdania).