WYDANIE ONLINE

W ramach przyjętych zasad rachunkowości jednostki mogą stosować uproszczenia pozwalające oszczędzić czas i pracę. Mogą one dotyczyć, np. definiowania momentu ewidencji rozrachunków na przełomie okresów sprawozdawczych, wyceny zapasów oraz ewidencji niskocennych składników majątku. Przyjęte rozwiązania nie mogą jednak wpływać na obowiązek zapewnienia wykazania w księgach rachunkowych wszystkich danych, które są istotne w procesie podejmowania decyzji gospodarczych.

czytaj więcej »

Pytanie: Przedszkole otrzymało darowiznę pieniężną w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sali rytmiki. Jak zaksięgować otrzymaną darowiznę? Jednostka prowadzi wyodrębniony rachunek dochodów.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka samorządu zamierza przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne na dowóz dzieci do szkół. Czy można żądać od wykonawców złożenia wraz z ofertą stosownych uprawnień od osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. kierowców, którzy będą przewozić dzieci?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła podstawowa będąca jednostką budżetową otrzymała wyrok zasądzający na rzecz pracownika wypłatę zaległego wynagrodzenia za pięć miesięcy, wraz z należnymi odsetkami. Do którego paragrafu zakwalifikować ten wydatek (odsetki) zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową i na których kontach zaksięgować w księgach rachunkowych jednostki?

czytaj więcej »

Pracownik jednostki nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody. Jej wypłata powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu do niej prawa.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jednostki przyszedł do pracy na godzinę 7.00. Tego dnia miał świadczyć pracę do godz. 19.00, jednak o godzinie 9.30 poprosił o urlop na żądanie. Czy pracodawca powinien ten dzień policzyć jako całe 12 godzin urlopu na żądanie?

czytaj więcej »

W informacjach jednostki nadrzędnej stanowiących podstawę opracowania planów finansowych podległych jednostek oświatowych (ich projektów) nie można zamieszczać kwot rezerw celowych. Kwoty ujęte w rozdziale 75818 budżetu (projektu budżetu) nie są jeszcze wydatkami podlegającymi realizacji przez jednostkę

czytaj więcej »

Dochód z tytułu pełnienia funkcji dyrektora szkoły niepublicznej pokrywany w całości z dotacji samorządowych korzysta ze zwolnienia z PIT. Dyrektor nie ma obowiązku odprowadzenia zaliczek na podatek ani wykazywania go w zeznaniu podatkowym

czytaj więcej »

Opłaty za obiady w przedszkolu pobierane od rodziców i nauczycieli są zwolnione VAT. Opodatkowaniu podlegają natomiast wpływy za korzystanie z posiłków przez pracowników administracyjnych przedszkola.

czytaj więcej »

Do 30 lipca można składać wnioski o dofinansowanie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy. Do wniosku z tego tytułu należy dołączyć dokument potwierdzający pozwolenie na użytkowanie obiektu lub wstępny protokół odbioru.

czytaj więcej »

Jednostki samorządu terytorialnego nie mogą dofinansowywać zajęć w ramach „zielonych szkół” na podstawie przepisów o ochronie środowiska. Nie mogą również podjąć uchwały w zakresie dofinansowania tego rodzaju przedsięwzięć w ramach wydzielonego rachunku – twierdzi RIO w Katowicach.

czytaj więcej »

Doprecyzowanie, że w ramach wydatków jednostek oświatowych, które mogą być pokrywane z dotacji, można uwzględniać również te związane z realizacją zadań organu prowadzącego, a także poszerzenie zakresu kontroli dotacji o możliwość weryfikacji prawidłowości jej pobrania – to tylko niektóre zmiany w zakresie dotacji wprowadzone ostatnią nowelizacją ustawy o systemie oświaty.

czytaj więcej »

Absolwent, który po raz trzeci i kolejny przystąpi do egzaminu maturalnego, będzie musiał wnieść opłatę stanowiącą dochód budżetu państwa. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z opłaty osobę o niskim dochodzie (na jej wniosek).

czytaj więcej »

Pytanie: Publiczna jednostka oświatowa zamierza nabyć usługę zabudowy szafy do gabinetu księgowej. Czy wydatek ten można potraktować jako usługę remontową i zrealizować z § 427?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa otrzymała fakturę za szkolenie dyrektorskie. W której podziałce klasyfikacji budżetowej ująć tego rodzaju wydatek?

czytaj więcej »

Pytanie: W placówce oświatowej dokonywane są zakupy za gotówkę. Zbiera się faktury opłacone już przy zakupie, po czym wystawiany jest czek na kwotę, na którą dokonano zakupów. Czy taka forma rozliczania zakupów jest poprawna? W jednostce nie raz brakuje pieniędzy na koncie, aby móc wypłacić zaliczkę. Jakich zapisów księgowych użyć w przypadku rozliczeń z pracownikami?

czytaj więcej »

Obowiązek pokrywania przez gminę kosztów wychowania przedszkolaka w innej placówce wynika wprost z ustawy o systemie oświaty, nie jest zatem wymagane zawieranie odrębnego porozumienia w tym zakresie. Wydatki na ten cel gmina może klasyfikować w § 231 lub § 433.

czytaj więcej »

Pytanie: Zdarza się, że na konto bankowe jednostki budżetowej wpływają środki, których nie można przypisać jednoznacznie do określonych przychodów. Leżą wówczas na koncie kilka dni czy tygodni, aż do wyjaśnienia. Jak powinno wyglądać księgowanie takich wpływów?

czytaj więcej »

Pytanie: Jako samorządowa jednostka oświatowa zawieramy umowy cywilnoprawne z osobami fizycznymi na przeprowadzenie zajęć w ramach kursu. Część osób prowadzi działalność gospodarczą i po zakończeniu umowy wystawia rachunek lub fakturę. W którym paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć zapłatę za taką fakturę?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedszkole działające w formie samorządowej jednostki budżetowej zobowiązane jest do wypłacenia zwalnianemu pracownikowi odszkodowania z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia. W którym paragrafie klasyfikacji budżetowej sklasyfikować ten wydatek? Czy od tych kwot należy odprowadzić składki na ZUS oraz podatek dochodowy od osób fizycznych?

czytaj więcej »

Jednym z podstawowych obowiązków kierownika publicznej jednostki oświatowej jest doprowadzenie uregulowań wewnętrznych dotyczących polityki rachunkowości do obowiązujących przepisów, ich bieżące aktualizowanie oraz dostosowanie przepisów wewnętrznych do rozwiązań faktycznie stosowanych.

czytaj więcej »

Wobec nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, szkół artystycznych oraz przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, będzie obowiązywało nowe rozporządzenie MEN w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego. Jest to związane z ostatnimi zmianami ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela.

czytaj więcej »

Pytanie:  Ze względu na długotrwałą nieobecność dyrektora organ prowadzący chce dodatkowo obniżyć pensum wicedyrektorowi. Czy istnieje taka możliwość?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik szkoły prosił o przelewanie jego wynagrodzenia na konto współmałżonka, przedkładając jego pełnomocnictwo. W związku z tym zaistniała wątpliwość, czy dopuszczalne jest wykonanie prośby pracownika na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa do konta współmałżonka.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka nadrzędna przekazała szkole w nieodpłatne użytkowanie 10 sztuk rolet zewnętrznych. Jak zaksięgować przyjęcie tych rolet: 011/800 jako zwiększenie wartości budynku czy 013 na wyposażenie? Problem dotyczy jeszcze wartości. Zgodnie z przepisami wewnętrznymi środki trwałe o wartości do 1.350 zł ewidencjonuje się jedynie ilościowo. Na dokumencie PT napisano, że wszystkie rolety mają wartość 5.000 zł (nie są wycenione pojedynczo). Czy rolety można przyjąć jedynie do ewidencji ilościowej po 500 zł każda

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik placówki po ukończeniu szkoły średniej przez rok przebywał na stażu organizowanym przez powiatowy urząd pracy. Jakie minimalne wynagrodzenie powinien otrzymać? Czy staż z urzędu pracy należy zaliczyć jako pierwszy rok zatrudnienia?

czytaj więcej »

wiper-pixel