WYDANIE ONLINE

Jednostki sektora finansów publicznych posiadające składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych zobowiązane są do ich wyceny w przeliczeniu na złote. Podstawowe znaczenie ma tu rodzaj transakcji. Skutkiem takiej wyceny jest powstanie różnic kursowych, które należy odpowiednio ująć w księgach rachunkowych. Jednostka powinna je ustalać na bieżąco (w ciągu roku) oraz na moment bilansowy.

czytaj więcej »

Do 1.250 zł będzie mogła otrzymać szkoła podstawowa i muzyczna I stopnia na zakup nowości wydawniczych do biblioteki – tak wynika z projektu rozporządzenia w sprawie warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu „Książki naszych marzeń”. Planowany koszt realizacji programu to 15 mln zł.

czytaj więcej »

Dotacje dla jednostek oświatowych są przekazywane na rachunek bankowy placówki w 12 częściach. Zdaniem resortu edukacji nie muszą być one równe, ich wysokość zależy bowiem od zmiennych czynników.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła otrzymała fakturę za przedłużenie gwarancji na program finansowo-księgowy. Wydatek ten zaklasyfikowano w § 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”. Czy zastosowanie tej podziałki jest poprawne? Na którym koncie zespołu 4 zaksięgować tego rodzaju operację?

czytaj więcej »

Dla bibliotek szkolnych nie ustanowiono odrębnych zasad inwentaryzowania księgozbiorów, dlatego też należy w tym zakresie stosować zasady ogólne przewidziane w ustawie o rachunkowości. Nie ma także przeszkód do stosowania przez szkoły tzw. skontrum, jednak nie może ono zastąpić spisu z natury określonego w prawie bilansowym.

czytaj więcej »

Pytanie: Do jednostki oświatowej zwróciła się absolwentka z 1979 roku z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości. Niestety w archiwum nie ma dokumentacji, która umożliwiłaby wydanie duplikatu. Absolwentka wniosła opłatę za jego wydanie. Co zrobić w takim przypadku?

czytaj więcej »

Pytanie: Wykonawca zamówienia publicznego dołączył do oferty oświadczenie, w którym zastrzegł jawność dotyczącej go informacji z KRK oraz zaświadczenia z ZUS i US. Czy należy wezwać go do wykazania, że zastrzeżone informacje w istocie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp? A może uznać zastrzeżenie za nieskuteczne i ujawnić informuję?

czytaj więcej »

Pytanie: Organ prowadzący rozważa połączenie dwóch zespołów szkół w jeden – większy. Czy przepisy dają taką możliwość?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła otrzymała w formie darowizny od rady rodziców sprzęt na wyposażenie placu zabaw - każdy o wartości przekraczającej 3.500 zł. W jaki sposób rozliczyć związane z tym operacje?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka prowadząca podjęła decyzję o połączeniu szkoły podstawowej oraz gimnazjum w zespół szkół. Dotychczas księgowa prowadziła rozliczenia zarówno w szkole podstawowej, jak i w gimnazjum. Umowę o pracę miała zawartą tylko z dyrektorem podstawówki. W zakresie prowadzenia ksiąg gimnazjum otrzymała upoważnienie wystawione przez organ nadrzędny. Jakie należy poczynić kroki księgowe i kadrowe w związku z połączeniem obu szkół w zespół?

czytaj więcej »

Pytanie: Od tego roku jednostka księguje zbiorcze zestawienie sprzedaży, które posiada wiele załączników. W którym miejscu powinno się stemplować poświadczenie dokonania kontroli dokumentów? Czy należy to robić na zestawieniu zbiorczym, czy też na każdym załączniku?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła ponadgimnazjalna otrzymała nieodpłatnie w użyczenie sprzęt komputerowy oraz wyposażenie sali komputerowej na okres 5 lat. Do każdego przekazanego składnika majątku została dołączona karta środka trwałego. Zgodnie z zawartą umową szkoła ma obowiązek sporządzić dokumentację księgową potwierdzającą wprowadzenie otrzymanego sprzętu do ewidencji środków trwałych w ujęciu ilościowo-wartościowym. Jak powinna wyglądać taka dokumentacja i jakich zapisów należy dokonać w księgach rachunkowych szkoły?

czytaj więcej »

Pytanie: W jednostce oświatowej przeprowadzono likwidację stanowiska. Z tego względu nauczycielowi wypłacono odprawę. W którym paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć związany z tym wydatek? Czy nadal należy traktować je jako wynagrodzenie, czy też może jako wydatek osobowy niezaliczony do wynagrodzeń?

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowa jednostka oświatowa otrzymała potwierdzenie zapłaty abonamentu RTV na wyciągu bankowym. Czy jest to wystarczający dokument do ujęcia tego rodzaju kosztu w księgach rachunkowych? Jak zaksięgować tego rodzaju operację gospodarczą?

czytaj więcej »

Pytanie: Kucharka otrzymuje przychód z tytułu korzystania z bezpłatnego wyżywienia. Jak należy rozliczyć pod kątem podatkowym oraz księgowym tego rodzaju zdarzenie?

czytaj więcej »

Analizując, czy dany wydatek jednostki oświatowej może zostać sfinansowany z dotacji oświatowej, należy każdorazowo z osobna badać, czy jest ponoszony na realizację zadań w zakresie kształcenia, wychowania lub opieki. Jest to szczególnie istotne w przypadku zakupu artykułów spożywczych.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel będący radnym gminy od rana uczestniczył w sesji rady. Następnie wrócił do szkoły na pozostałe lekcje. Czy jako nieobecność należy potraktować wówczas cały dzień?

czytaj więcej »

Jeśli ostatni dzień zatrudnienia przypada w dzień wolny od pracy, świadectwo pracy należy wydać w najbliższym dniu roboczym, nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia ustania zatrudnienia – twierdzą przedstawiciele resortu pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Na wniosek młodocianego pracownika nauka zawodu została skrócona o trzy miesiące. W jakiej wysokości pracodawca powinien otrzymać dofinansowanie? Czy za pełne 36 miesięcy nauki, czy też pomniejszone o trzy miesiące?

czytaj więcej »

wiper-pixel