WYDANIE ONLINE

W przypadku zatrudnienia na potrzeby jednostki oświatowej kierowcy na podstawie umowy o pracę przepisy dopuszczają stosowanie różnych systemów czasu pracy. W odniesieniu do kierowców gimbusów lub ogólnie transportu dzieci do szkoły, gdzie zwykle przewóz występuje przez kilka godzin porannych oraz kilka popołudniowych, optymalne jest ustalenie przerywanego systemu czasu pracy kierowców.

czytaj więcej »

W związku z wprowadzeniem systemu e-oceniania podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych z matematyki na egzaminie gimnazjalnym, zmienią się zasady wynagradzania egzaminatorów. Praca takiej osoby zostanie wyceniona według liczby sprawdzonych zadań, a nie całego arkusza.

czytaj więcej »

Ruszyła kolejna edycja Programu „Świetlica - Dzieci - Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie. Placówki wyłonione w konkursie otrzymają dotację w wysokości 40.000 zł.  Wnioski można składać do 20 marca 2015 r.  

czytaj więcej »

W marcu w kwietniu będzie dokonywana analiza kompletności i rzetelności danych zgromadzonych w nowym SIO w zakresie danych identyfikacyjnych i dziedzinowych nauczycieli. W tym też okresie jednostki będą mogły uzupełniać poszczególne dane.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła otrzymuje od podmiotów zewnętrznych (rodzice, spółki, osoby fizyczne) darowizny rzeczowe w postaci sprzętów oraz pomocy naukowych. W jaki sposób rozliczyć związane z tym operacje gospodarcze?

czytaj więcej »

Pytanie: Po otrzymaniu środków z kuratorium szkoła wypłaciła nauczycielowi nagrodę za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej. Jak zaksięgować tego rodzaju operacje?

czytaj więcej »

Przepis, zgodnie z którym do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym, ma charakter bezwzględny. Nie ma tu znaczenia, że do działu księgowości jednostki oświatowej nie wpłynęły odpowiednie dokumenty.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa otrzymała fakturę za przegląd techniczny samochodu. Na dokumentacji widnieje m.in. wartość opłaty ewidencyjnej. Sam przegląd jednostka ujmuje w § 430 „Zakup usług pozostałych”. Opłatę do tej pory jednostka kwalifikowała do § 443 „Różne opłaty i składki”. Czy jednak  całość kwoty z faktury nie powinna być zapłacona z § 430?

czytaj więcej »

Pytanie: W ewidencji księgowej jednostki widnieją bardzo stare należności. Kierownik zdecydował, że będzie dochodził zwrotu należności na drodze sądowej tylko trzy lata wstecz, ponieważ starsze uległy przedawnieniu. Przedstawiciele jednostki nadrzędnej uznali, że nie ma podstaw do wyksięgowania starszych należności, ponieważ nie ma decyzji sądu o ich przedawnieniu. Co zrobić w takim przypadku, aby podanie do sądu przeterminowanych należności nie zostało uznane za  wydatek nieuzasadniony?

czytaj więcej »

Pytanie: Podmiot prowadzący przedszkole podaje gminie informację o liczbie dzieci uczęszczających do placówki. Czy samorząd ma prawo żądać również danych osobowych wychowanków (imienia, nazwiska, daty urodzenia i miejsca zamieszkania)? Czy w tym wypadku nie obowiązuje ochrona danych osobowych?

czytaj więcej »

Kwestie dotyczące wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej powinny być określone w uchwale dotyczącej budżetu. Zawarcie takich postanowień w uchwale zwykłej - dotyczącej rodzajów świadczeń oraz sposobu ich przyznawania - jest naruszeniem prawa.

czytaj więcej »

Do nowych wzorów legitymacji szkolnych wprowadzonych przepisami z początku 2015 roku dodano pole do wpisania numeru PESEL ucznia, dzięki czemu będzie on mógł łatwiej skorzystać z publicznych usług medycznych. Dotychczasowe druki mogą obowiązywać do roku szkolnego 2015/2016 włącznie.

czytaj więcej »

Pytanie: Placówka przedłużyła licencję na przedłużenie programu antywirusowego NOD używanego w jednostce. W którym paragrafie klasyfikacji budżetowej - 430 czy 421 - zaksięgować tego rodzaju wydatek?

czytaj więcej »

Urządzenia takie jak zjeżdżalnia, karuzela, piaskownica czy też drabinki i równoważnia są urządzeniami rekreacyjno-sportowymi. Wyposażenie w nie placu zabaw jednostka oświatowa może zatem sfinansować z dotacji samorządowej.

czytaj więcej »

W dokumentacji kadrowej jednostek oświatowych i wychowawczych powinny znaleźć się oświadczenia pracowników dotyczące zgody na wypłatę wynagrodzenia w inny sposób niż do rąk własnych. Na dokumencie takim koniecznie musi znaleźć się data oraz podpis pracownika.

czytaj więcej »

Pytanie: W 2014 roku pracownik niepedagogiczny pracował efektywnie od 1 stycznia do 13 marca. Następnie od 14 marca do 4 kwietnia przebywał na zwolnieniu lekarskim. Od 5 do 27 kwietnia znów pracował, a od 28 kwietnia do 17 października ponownie skorzystał ze zwolnienia. Z końcem listopada odszedł na emeryturę. Czy w związku z tym, że pracownik był łącznie na zwolnieniu przez 195 dni, ale odszedł na emeryturę na mocy porozumienia stron, nabył prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

czytaj więcej »

Pytanie: W 2014 roku szkoła zatrudniła asystenta nauczyciela. Jak należy go traktować, badając prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego - jak nauczyciela czy jak pracownika niepedagogicznego?

czytaj więcej »

Pytanie: Z uwagi na przebywanie kierownika działu gospodarczego na długotrwałym zwolnieniu zaistniała potrzeba zastąpienia go w pełnieniu obowiązków. Pracownik, który najbardziej się do tego nadaje, nie ma jednak wyższego wykształcenia. Czy taka osoba może zastępować kierownika lub pełnić jego obowiązki podczas nieobecności? Jeśli tak, to jaki dokument należy sporządzić ?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa ponosi opłatę za prowadzenie konta zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy należy ją pokrywać z konta podstawowego, czy też prowizję trzeba potrącać z konta ZFŚS?

czytaj więcej »

wiper-pixel