WYDANIE ONLINE

Jednostki sektora publicznego mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Mogą także przyjąć stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo ustalone przez dysponenta części budżetowej lub zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Przepisy prawa bilansowego oraz podatkowego w nieco odmienny sposób regulują sposób amortyzowania aktywów trwałych. Jednostki publiczne będące podatnikami podatku dochodowego powinny więc prowadzić odrębną ewidencję analityczną do celów rozliczenia księgowego i podatkowego.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa zakupiła lampę specjalistyczną od podmiotu, który zasadniczo nie prowadzi sprzedaży towarów, a jedynie świadczy usługi. Z tego tytułu otrzymała fakturę zakupu na „montaż lampy”. Księgowa zakwalifikowała koszt jako zakup usług i ujęła w § 430. Czy jednak zakupu nie należy wprowadzić na stan pozostałych środków trwałych?

czytaj więcej »

Pytanie: Gimnazjum kilka lat temu otrzymało w trwały zarząd nieruchomość zabudowaną halą sportową. Wykorzystywana jest na cele zajęć dydaktycznych nieodpłatnie, jak również odpłatnie na rzecz klubów sportowych odpłatnie. Szkoła jest podatnikiem VAT, ale mimo wszystko nie odliczała podatku naliczonego. W wyniku działań optymalizacyjnych skorygowano deklaracje za ubiegłe lata. Jak w takiej sytuacji ująć te zdarzenia w ewidencji księgowej?

czytaj więcej »

Numery inwentarzowe stanowią element umożliwiający jednoznaczną identyfikację środków trwałych, co ma istotne znaczenie dla ochrony posiadanych zasobów rzeczowych. Oznaczenia te powinny znaleźć się w ewidencji analitycznej środków trwałych i pozostałych środków trwałych.

czytaj więcej »

Usługi dowozu dzieci świadczone przez jednostkę oświatową mogą korzystać ze zwolnienia z VAT, wyłącznie gdy odległości z domu do szkoły przekraczają te wymienione w ustawie o systemie oświaty. Tylko wówczas można mówić, że są one powiązane z usługami w zakresie opieki i wychowania. W pozostałych przypadkach dowóz opodatkowany jest preferencyjną stawką 8%.

czytaj więcej »

Opłaty pobierane za wyżywienie w placówkach publicznych mogą rekompensować jedynie koszty zakupu produktów. Zasada ta dotyczy także jednostek, w których posiłki przygotowują firmy zewnętrzne. W takim przypadku to organy prowadzące, a nie rodzice, powinny ponosić wydatki związane z przygotowaniem i dowozem jedzenia.

czytaj więcej »

Jeśli organ stanowiący, na terenie którego funkcjonuje żłobek lub klub dziecięcy, lub opiekę sprawuje opiekun, podejmie uchwałę o dotowaniu tego rodzaju podmiotów, dotacja przysługuje na każde uczęszczające dziecko - niezależnie od jego miejsca zamieszkania. Postanowienia rady gminy odbiegające od tej zasady są niezgodne z prawem.

czytaj więcej »

Nie każde unowocześnienie środka trwałego w wyniku poddania go pracom remontowym przy zastosowaniu materiałów nowej generacji będzie uznane za modernizację. Niektóre nakłady jednostek oświatowych mogą być zatem sfinansowane z dotacji gminnych, mimo że przy robotach budowlanych zastosowano nowsze materiały.

czytaj więcej »

Nowe obowiązki związane z bezpieczeństwem danych osobowych w szkole, w tym konieczność weryfikacji legalności przetwarzania danych nakłada na dyrektora szkoły nowelizacja przepisów, która weszła w życie z początkiem 2015 roku. Dyrektor szkoły może zwolnić się z części obowiązków, powołując Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

czytaj więcej »

Pozostawienie wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na dotychczasowym poziomie oraz wprowadzenie minimalnego progu środków przeznaczanych na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - to tylko niektóre z kwestii uregulowanych ustawą okołobudżetową na 2015 rok.

czytaj więcej »

Pytanie: Ze względu na nieobecność dzieci w przedszkolu jednostka pomniejsza przychody wpływające za wyżywienie. Jak poprawnie rozliczyć tego typu operacje?

czytaj więcej »

Pytanie: Zespół szkół (podstawówka i gimnazjum) otrzymał decyzję burmistrza w sprawie przekazania w trwały zarząd części budynku szkoły, udziału części w gruntach oraz budowlach (ogrodzenie, nawierzchnia asfaltowa, chodniki). Na podstawie dotychczasowych dokumentów otrzymanych z urzędu w księgach widnieje wyłącznie budynek. Czy na bazie samej decyzji otrzymania w trwały zarząd można dokonać zmian w księgach? Jak postąpić z budynkiem, który jest ujęty w księgach z dużo niższą wartością i co zrobić z dotychczasowym umorzeniem?

czytaj więcej »

Księgowanie operacji na koncie 130 na podstawie poleceń przelewu lub innych pozabankowych dokumentów źródłowych powoduje, że w momencie wpływu do jednostki wyciągu bankowego dane zdarzenia są już zaewidencjonowane. Takie działanie jest niezgodnie z opisem do konta 130.

czytaj więcej »

Do 8% Rada Ministrów obniżyła stawkę odsetek ustawowych. Jednostki starające się odzyskać należności od dłużników muszą pamiętać o naliczaniu odsetek w nowej wysokości już od zaległości z ostatniego tygodnia 2014 roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany został powołany na stanowisko zastępcy burmistrza. Czy można udzielić mu urlopu bezpłatnego na podstawie art. 17 Karty Nauczyciela?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor szkoły otrzymał od firmy świadczącej usługi finansowe pismo z żądaniem dokonywania potrąceń rat kredytowych z wynagrodzenia nauczyciela, który nie wywiązuje się ze zobowiązań finansowych. Do pisma załączono kopię ugody, w której nauczyciel wyraził zgodę na dokonywanie takich potrąceń. Czy pismo stanowi dla dyrektora szkoły podstawę do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia nauczyciela?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca zatrudnił nauczyciela w szkole, dla którego placówka ta nie jest głównym miejscem pracy. Czy w tej szkole przysługują mu 2 dni opieki nad dzieckiem z art. 188 Kodeksu pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel przedstawił dokument z USA oraz jego poświadczone tłumaczenie, z którego wynika, że był tam zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy od 24 stycznia 1992 r. do 20 grudnia 1995 r. Czy można doliczyć ten okres do stażu pracy, od którego zależy wysokość dodatku stażowego i wypłata nagrody jubileuszowej?

czytaj więcej »

O tym, czy nauczyciel przebywający w stanie nieczynnym zostanie przywrócony do pracy, decyduje obiektywna możliwość zagwarantowania mu pełnego etatu, a nie sam fakt, że inny nauczyciel odszedł z pracy - twierdzą sędziowie Sądu Najwyższego.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel, zwolniony 31 sierpnia 2013 r., został przywrócony do pracy w czerwcu 2014 r. Sąd zasądził wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Czy i w jaki sposób wliczyć wynagrodzenie zasądzone przez sąd do podstawy trzynastki?

czytaj więcej »

wiper-pixel