WYDANIE ONLINE

Sposób korygowania pomyłek w zapisach księgowych zależy od istotności błędu oraz tego, w którym momencie zostały wykryte. W przypadku publicznych jednostek oświatowych i wychowawczych problemową kwestią jest możliwość stosowania przepisów ustawy o rachunkowości dotyczących poprawiania danych sprawozdawczych. Z jednej strony kierownik może bowiem dowolnie kształtować zasady dokonywania korekt w polityce rachunkowości, z drugiej - ustawa o rachunkowości zakazuje stosowania niektórych jej regulacji przez jednostki budżetowe.

czytaj więcej »

Rada pedagogiczna, jako organ kolegialny, wszystkie swoje decyzje podejmuje w formie uchwał. Każda z nich musi być poparta odpowiednią podstawą prawną. W razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami organ sprawujący nadzór pedagogiczny może uchylić postanowienia rady.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica placówki (pracownik niepedagogiczny) od 23 kwietnia 2014 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży. Po urodzeniu dziecka 24 grudnia przeszła na urlop macierzyński. Druga z pracownic na urlopie macierzyńskim przebywała od początku roku do 5 listopada 2014 r. Jak w takim przypadku ustalić prawo do trzynastki?

czytaj więcej »

Zwieszenie dotacji na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych oraz doprecyzowanie obowiązku zapewnienia przez organ prowadzący obsługi prawnej dla podległych szkół - to tylko niektóre z obszarów regulowanych nowelizacją ustawy o systemie oświaty.

czytaj więcej »

Placówki korzystające z programów unijnych - w celu rozliczenia wydatków - powinny prowadzić oddzielny system księgowości. Do realizacji tego obowiązku wystarczające jest wyodrębnienie ewidencji analitycznej w ramach już prowadzonych ksiąg. Jednostka nie musi prowadzić osobnych zbiorów księgowych. Beneficjenci mogą także stosować symbole, numery lub wyróżniki do ewidencji dokumentów związanych z danym projektem.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła podstawowa nabywa leki oraz środki opatrunkowe do gabinetu pielęgniarki. Z którego paragrafu klasyfikacji budżetowej można zrealizować taki zakup? Czy właściwy będzie tu § 423?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z organizacją zawodów sportowych szkoła wykupiła polisy ubezpieczeniowe dla uczniów. Poniosła też koszty ubezpieczenia sprzętu komputerowego. Czy tego rodzaju koszty należy ująć na koncie 403 jako opłaty, czy 409 jako pozostałe koszty rodzajowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Placówka prenumeruje specjalistyczny magazyn dla księgowych w wersji papierowej oraz platformę elektroniczną. Pod którym paragrafem zaklasyfikować tego rodzaju wydatki?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zgłosił się do szpitala na planowany zabieg w godzinach popołudniowych - w dniu, w którym był obecny w pracy i przeprowadził zajęcia z uczniami. Dostarczył zwolnienie lekarskie na kilka kolejnych dni (w tym dzień, w którym pracował, oznaczony jako zwolnienie szpitalne). Czy za dzień, w którym pedagog faktycznie pracował, należy mu się wynagrodzenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa zamierza nabyć samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Dokumentami związanymi z zakupem będą: faktura za samochód, dowody zakupu paliwa w celu dowiezienia samochodu do siedziby jednostki, potwierdzenie opłaty za rejestrację, wydanie tablic oraz nalepki kontrolnej. Które z tych wydatków powiększą wartość początkową samochodu? Czy ubezpieczenie OC, AC, NW również podwyższy wartość auta?

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowa jednostka oświatowa posiada zasądzoną należność, którą skierowano na drogę postępowania sądowego. Sąd orzekł na korzyść wierzyciela spłatę należności głównej, zwrot kosztów postępowania sądowego oraz odsetek za zwłokę. Dłużnik nie spłacił roszczenia. Wierzyciel skierował należność do egzekucji komorniczej. Komornik wydał postanowienie o nieściągalności. Jak zaksięgować związane z tym operacje gospodarcze?

czytaj więcej »

Wprowadzenie nowych podziałek klasyfikacji budżetowej służących rozliczaniu środków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - to jedno z rozwiązań mających znaleźć się w znowelizowanym rozporządzeniu ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła policealna prowadzi kursy zawodowe. Czy opiekunowi przysługuje dodatek funkcyjny tak jak w przypadku wychowawcy klasy?

czytaj więcej »

Rodzice uczniów mają ograniczony wpływ na kształtowanie programu wychowawczego w przedszkolach nieprowadzonych przez organy jednostek samorządu terytorialnego - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Prof. Irena Lipowicz zwróciła się w tej sprawie do Ministra Edukacji Narodowej.

czytaj więcej »

Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zgadza się ze stanowiskiem ministerstwa edukacji w sprawie likwidacji dodatku wiejskiego. Zdaniem ZNP,  każda próba obniżenia wynagrodzeń nauczycieli wpłynie niekorzystnie na rangę społeczną zawodu nauczyciela.

czytaj więcej »

Pytanie: Właściciel jednostki oświatowej został powołany na dyrektora niepublicznego przedszkola, co znalazło odzwierciedlenie w statucie. Nie została jednak w terminie zgłoszona zmiana do ewidencji niepublicznych przedszkoli prowadzonej przez samorząd. Czy wynagrodzenie dyrektora może być rozliczone w ramach dotacji już od momentu dokonania zmiany statutu?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła podstawowa działająca w formie jednostki budżetowej naliczyła na początku roku podstawowy odpis roczny na fundusz socjalny, przyjmując za podstawę jego obliczenia planowaną liczbę zatrudnionych pracowników. Jednostka przewiduje jednak, że w końcu roku planowane zatrudnienie może ulec zmniejszeniu. Jak w takiej sytuacji zaksięgować operacje związane z: naliczeniem odpisu na ZFŚS, wpłatą na wyodrębniony rachunek ustalonego odpisu, korektą na koniec roku oraz zwrotem środków z tytułu dokonanej korekty?

czytaj więcej »

Katalog osób wymienionych w Karcie Nauczyciela, w stosunku do których organ prowadzący określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, nie jest zamknięty. Gmina może zatem wydać uchwałę w tym zakresie również w stosunku do surdopedagoga, tyflopedagoga, oligofrenopedagoga i nauczyciela zajęć rewalidacyjnych.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy szkoły, chcąc uzyskać pomoc z ZFŚS, wypełniają oświadczenie o wysokości dochodów wszystkich członków rodziny. Jaką kwotę powinien wpisać pracownik, którego małżonek prowadzi działalność gospodarczą i posiada zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku wykazywanego dochodu?

czytaj więcej »

Polecenia zagranicznego wyjazdu służbowego nauczycieli powinny określać pełną trasę podróży. Na poleceniu księgowania, na podstawie którego księguje się rozliczenie zaliczki, należy natomiast umieszczać datę jego opracowania oraz podpis sporządzającego i osoby kontrolującej.

czytaj więcej »

Pytanie: Do przedszkola uczęszcza dziecko przebywające w placówce opiekuńczej znajdującej się na terenie gminy. Jak należy rozliczać dotację przedszkolną na takie dziecko?

czytaj więcej »

Pytanie: Wójt gminy podpisał umowę o zwrot kosztów przejazdu do przedszkola dziecka oraz jego opiekuna prywatnym samochodem. Czy kwoty takie należy opodatkować oraz potraktować jako podstawę składek na ubezpieczenie zdrowotne?

czytaj więcej »

Każda szkoła, przedszkole, placówka oraz inna forma wychowania przedszkolnego prowadzona przez jeden podmiot prywatny powinna posiadać osobny rachunek bankowy w celu rozliczenia dotacji z budżetu samorządu. Aby zoptymalizować koszty obsługi, warto pomyśleć nad połączeniem wszystkich placówek w zespół.

czytaj więcej »

Rada pedagogiczna, jako organ kolegialny, wszystkie swoje decyzje podejmuje w formie uchwał. Każda uchwała musi być poparta odpowiednią podstawą prawną, która uprawnia radę pedagogiczną do zajęcia stanowiska w danej sprawie. Poznaj 59 powodów podjęcia uchwały przez radę pedagogiczną.

czytaj więcej »

wiper-pixel