WYDANIE ONLINE

Jeśli jednostki oświatowe lub wychowawcze ponoszą koszty, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych powinny rozliczać je w czasie i prezentować jako rozliczenia międzyokresowe. Wydatki, niezależnie od rocznego charakteru budżetu, ujmowane są natomiast w planie tego roku, w którym faktycznie powstały, a więc w momencie rozchodu środków z kasy lub rachunku.

czytaj więcej »

Rozpatrując to, czy zobowiązanie związane z ugodą sądową wykazuje się w sprawozdaniu Rb-Z, należy sprawdzić, w jaki sposób wpłynęła ona na wymagalność zobowiązań - twierdzi Ministerstwo Finansów. Warto również zbadać, czy na mocy ugody nie powstanie umowa nienazwana, podobna w skutkach do umowy pożyczki.

czytaj więcej »

Jeżeli pracownik szkoły, któremu przekazano paczkę świąteczną, otrzymał już wcześniej od pracodawcy jakieś świadczenie sfinansowane z funduszu socjalnego, należy dokładnie sprawdzić, czy nie został przekroczony limit zwolnienia z PIT.

czytaj więcej »

Jednostka samorządu terytorialnego przyznaje dotacje na ucznia. Może więc kontrolować przedszkole niepubliczne w zakresie liczby uczniów uprawnionych do dotacji. Badanie treści umów cywilnoprawnych zawartych z rodzicami jest tu niedopuszczalne.

czytaj więcej »

Pytanie: W jednostce zatrudniona jest para, która ma wspólne dziecko. Pracownicy ci domagają się dwóch paczek świątecznych, twierdząc, że każdy z nich z osobna ma prawo do tego prawo. Czy słusznie?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona w szkole w pełnym wymiarze godzin prowadzi dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z dziećmi. Z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia. W jakiej wysokości należy dokonać potrącenia komorniczego z tego zlecenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Na co zwrócić uwagę podczas przeglądu rusztowania budowlanego przed odbiorem technicznym? Jak często należy przeprowadzać przeglądy rusztowania w trakcie eksploatacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedszkole będące samorządową jednostką budżetową pobiera opłaty za pobyt oraz wyżywienie, księguje je przy użyciu zapisu 221/720. Audytor wewnętrzny wskazał że, taki sposób ewidencji jest błędny w stosunku do opłat za wyżywienie, twierdząc, że prowadzenie stołówki nie jest obligatoryjne i – co za tym idzie – nie jest związane z podstawową działalnością jednostki. Opłaty tego rodzaju powinny być traktowane jako przychody ze sprzedaży produktów. Czy argumentacja audytora jest słuszna?

czytaj więcej »

Status asystentów nauczycieli jest niejasny, a ministerstwo pracy odmówiło dodania ich do listy stanowisk niepedagogicznych w szkołach. W takim stanie prawnym asystent nauczyciela pozbawiony jest prawa do dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej. ZNP szuka pomocy u Premier Ewy Kopacz.

czytaj więcej »

Organizując imprezę integracyjną dla pracowników nie trzeba odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy. Przedstawiciele jednostek, którzy chcą uzyskać potwierdzenie poprawności takiego działania, wnioskując o interpretację podatkową mogą powoływać się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

czytaj więcej »

Konta księgowe stosowane przez jednostkę oświatową, w tym ich nazwy i opisy, powinny ściśle odzwierciedlać zdarzenia gospodarcze występujące w placówce. Jeżeli zatem w szkole nie utworzono wydzielonego rachunku, nie ma potrzeby stosowania konta 740 „Dotacje i środki na inwestycje” – twierdzi białostocka RIO.

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole podstawowej zaistniała potrzeba wyodrębnienia osobnego wejścia do budynku dla 6-latków. W tym celu jednostka poniosła wydatki na dokumentację kosztorysową – 3.400 zł oraz na roboty budowlane – 9.000 zł. Jak zaksięgować związane z tym operacje gospodarcze?

czytaj więcej »

Część dotacji z samorządu przeznaczona na wynagrodzenie dyrektora niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej organu prowadzącego. Jest jednak w całości zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT.

czytaj więcej »

Obowiązek zapewnienia dowozu dzieci do szkoły należy do jednostki samorządu terytorialnego – niezależnie od tego, kto jest organem prowadzącym placówkę. Jego realizacji nie można zlecić osobie fizycznej prowadzącej szkołę. Tym bardziej wydatki na ten cel nie mogą być finansowane z dotacji.

czytaj więcej »

Koszt każdej z części „Naszego elementarza” to 4,34 zł i tylko takiej kwoty można żądać od rodziców uczniów, którzy uszkodzili, zniszczyli lub nie zwrócą podręcznika do klasy I – przypomina resort edukacji. Wpłat należy dokonywać na konto ministerstwa.

czytaj więcej »

Pytanie: Zespół szkół, w którego skład wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum, posiada dużą liczbę pomocy dydaktycznych. Czy wszystkie z nich należy zinwentaryzować

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowa jednostka oświatowa współpracuje z niektórymi osobami w ramach umów zlecenia. Wynagrodzenie za dany miesiąc z tego tytułu jest wypłacane i księgowane w kolejnym miesiącu. Czy wypłaty za realizację umów grudniowych można ująć w księgach stycznia 2015 roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa utworzyła klasę specjalną o profilu „ochrona granicy państwowej”. W celu realizacji przyjętego programu nauczania oraz wystąpień zespołowych i indywidualnych uczniów podczas uroczystości patriotycznych i szkolnych niezbędny jest zakup umundurowania. Z którego paragrafu można opłacić taki wydatek?

czytaj więcej »

Pytanie: Faktury jednostki wystawiane są w programie księgowym. W wyniku awarii, po wystawieniu i wydrukowaniu faktury o numerze 997, program nadał kolejnej fakturze ten sam numer. Zostało to zauważone na podglądzie przez osobę wystawiającą, w związku z czym dokument nie został wydrukowany. Następnie programista dopisał literę A do numeru, tak że została wydrukowana faktura z numerem 997A. Czy taka ingerencja w program do fakturowania jest dopuszczalna?

czytaj więcej »

Pytanie: Na konto podległego powiatowi domu dziecka prywatny przedsiębiorca wpłacił darowiznę. Darczyńca zastrzegł, że wolałby, aby kwota ta nie trafiła do budżetu powiatu. Czy istnieje taka możliwość? Jak rozliczyć otrzymane środki?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica placówki w ubiegłym roku przebywała na zwolnieniu lekarskim w związku z zagrożeniem ciąży. Następnie przez rok korzystała z urlopu macierzyńskiego. Po urlopie macierzyńskim planuje wybrać się na urlop wypoczynkowy. Czy w takim przypadku należy wysyłać pracownicę na kontrolne badania lekarskie? Jeśli tak, to czy data skierowania na badania może pokrywać się z urlopem macierzyńskim, czy też skierowanie musi być wystawione bezpośrednio po urlopie macierzyńskim?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa zatrudnia nauczyciela, który w macierzystej szkole przebywa w stanie nieczynnym. Czy taka osoba ma prawo do dodatku stażowego?

czytaj więcej »

Do września 2016 roku organy prowadzące przedszkola powstałe w wyniku przekształcenia oddziału zorganizowanego przy szkole podstawowej muszą dostosować lokale do nowych przepisów przeciwpożarowych. Resort edukacji przewiduje, że koszt adaptacji jednej szkoły do nowych wymagań to ok. 2.425 zł brutto. W placówkach wymagających wykonania dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego, koszt ten może wzrosnąć do ok. 17.000 zł.

czytaj więcej »

wiper-pixel