WYDANIE ONLINE

Pracownicy jednostek oświatowych i wychowawczych, poza wynagrodzeniem za wykonaną pracę mogą otrzymywać od pracodawcy także inne świadczenia np. o charakterze socjalnym lub jako ekwiwalent wynikający z przepisów bhp. Badając czy w danym przypadku wystąpi obowiązek odprowadzania składek ubezpieczeniowych oraz zaliczek na podatek dochodowy. każdorazowo należy badać, jaki charakter ma dana wypłata, jakie jest jej źródło.

czytaj więcej »

Dotychczasowy formularz rocznego rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na wsparcie realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego będzie obowiązywał jeszcze przez kolejny rok. Wydłużenie stosowania dotychczasowego wzoru również na 2015 rok jest związany z koniecznością łagodzenia procesu obniżania wieku szkolnego.

czytaj więcej »

W edukacji wczesnoszkolnej nie będzie już konieczne dokumentowanie liczby godzin poszczególnych zajęć. Z kolei w gimnazjach, liceach i technikach dyrektorzy szkół nie będą mogli już zaniżać liczby godzin drugiego języka obcego. To wynik planowanej nowelizacji przepisów dotyczących ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła uczestniczy w projekcie „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej”. Czy można zatrudnić nauczycieli swojej placówki do prowadzenia zajęć w ramach tego projektu na umowy zlecenie?

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nałożyła na Ochotnicze Hufce Pracy nowe zadanie dotyczące prowadzenia od 2015 roku pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES (Europejskich Służb Zatrudnienia). Projektodawcy zauważyli więc konieczność wprowadzenia dwóch nowych stanowisk pracy w strukturach OHP: doradcy oraz asystenta EURES.

czytaj więcej »

Osoby posiadające kwalifikacje do nauczania wczesnoszkolnego, ale nieposiadające odpowiedniego wykształcenia metodycznego będą mogły uczyć języka obcego jeszcze do połowy 2020 roku.

czytaj więcej »

Przed zbliżającym się okresem zimowym przedstawiciele jednostek oświatowych powinni zadbać m.in. o sprawdzenie sprawności urządzeń grzewczych. Jeśli okaże się, że niezbędne jest poniesienie dodatkowych wydatków na ich wymianę, trzeba pamiętać, że nie stanowią one zazwyczaj oddzielnego środka trwałego.

czytaj więcej »

Fakt przejęcia obsługi finansowo-księgowej szkoły przez inną jednostkę oświatową nie zwalnia dyrektora z konieczności opracowania osobnej polityki rachunkowości oraz procedur kontrolnych. Księgi rachunkowe dla poszczególnych jednostek powinny być jasno wyodrębnione, a ewidencję należy prowadzić na podstawie osobnej dokumentacji.

czytaj więcej »

W zależności od sposobu przyjętego przez dyrektora szkoły, ewidencję księgową zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych ze środków otrzymanych od samorządu dzięki dotacji można przeprowadzić przy użyciu kont 401, 013 lub 014.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa zatrudniła asystenta nauczyciela, który wkrótce potem został zwolniony dyscyplinarnie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoba ta nie będzie chciała oddać powierzonego mu mienia (komórki, laptopa). Jak zachować się w tej sytuacji? Jakie zastosować zapisy księgowe?

czytaj więcej »

Obciążenie najemców pomieszczeń szkolnych równowartością opłat za media nie stanowi odrębnej usługi. W podstawie opodatkowania VAT od usługi najmu, oprócz czynszu, szkoła powinna więc uwzględnić również wysokość tych opłat, stosując stawkę właściwą dla usługi głównej.

czytaj więcej »

Dotacje samorządowe otrzymywane przez osoby prowadzące przedszkola niepubliczne i przeznaczone na wynagrodzenie osoby prowadzącej placówkę jest zwolnione z podatku dochodowego. Wydatki pokryte z tego źródła nie stanowią jednak dla właściciela kosztów uzyskania przychodów.

czytaj więcej »

Pytanie: W księgach rachunkowych jednostki oświatowej figurują należności, które uległy przedawnieniu. Jaki jest tryb postępowania z takimi kwotami?

czytaj więcej »

Organ stanowiący samorządu terytorialnego może - w ramach swoich kompetencji - ustalić tryb udzielania i rozliczania dotacji na przedszkola niepubliczne oraz zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Jego postanowienia nie mogą natomiast dotyczyć zasad udzielana dotacji, tym bardziej gdy są one sprzeczne z ustawą o systemie oświaty.

czytaj więcej »

Pytanie: We wrześniowym numerze „Finansów jednostek oświatowych i wychowawczych” pojawiło się opracowanie na temat wydatków szkół niepublicznych na reklamę i promocję. Czy szkoła, której organem nadrzędnym jest izba budownictwa, a więc placówka publiczna, z tym że nie prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego, również nie może przeznaczać dotacji na promocję i reklamę?

czytaj więcej »

Wyodrębnianie komisji stypendialnych oraz określanie harmonogramu działań podczas procesu wnioskowania - to niektóre z rekomendacji Najwyższej Izby Kontroli po przeprowadzeniu kontroli w zakresie przyznawania stypendiów.

czytaj więcej »

Radny podczas sprawowania mandatu musi brać udział w pracach organu stanowiącego. Aby umożliwić pracownikowi szkoły wybranemu do rady wykonywanie tych obowiązków, dyrekcja ma obowiązek zwalniania go od pracy na czas sesji. Przyszły radny sam musi poinformować kierownika placówki o rozpoczęciu sprawowania mandatu.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na zastępstwo chciałby wcześniej rozwiązać umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę i otrzymać z tego tytułu odprawę emerytalną. Czy takie rozwiązanie jest zgodne z przepisami?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostki oświatowe i wychowawcze nie mogą wypłacać trzynastek wcześniej, niż przed końcem roku budżetowego. Jedynym wyjątkiem jest likwidacja szkoły lub placówki.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielowi wychowania fizycznego pełni jednocześnie funkcję dyrektora szkoły. Kto w takim przypadku przyznaje mu ekwiwalent na zakup odzieży roboczej?

czytaj więcej »

wiper-pixel