WYDANIE ONLINE

Aby sprawozdania finansowe sporządzane przez jednostkę publiczną były rzetelne i prawidłowe, istnieje konieczność periodycznego ustalania rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, w tym rzeczowych aktywów obrotowych.

czytaj więcej »

Skrócenie do roku wymiaru urlopu na poratowanie zdrowia, wprowadzenie obowiązku ewidencjonowania czasu przeznaczonego na zadania pozadydaktyczne, ograniczenie możliwości korzystania z dodatków socjalnych – to najważniejsze ze zmian, jakie przewiduje nowelizacja Karty Nauczyciela zapowiedziana przez resort edukacji.

czytaj więcej »

Dodanie do paragrafów piątej cyfry identyfikującej podmioty publiczne, od których pochodzą dochody oraz do których wpływają środki - to główne założenie planowanej nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej. Resort bada, jak dużych nakładów będzie wymagała taka modyfikacja.

czytaj więcej »

Prawa osób zatrudnionych w centrach kształcenia praktycznego nie zostaną zrównane z przysługującymi nauczycielom z pozostałych placówek. Senat zrezygnował z dalszych prac nad własnym projektem nowelizacji ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

czytaj więcej »

Pedagodzy zatrudnieni w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez ministrów oraz realizujący projekty unijne w szkołach, w których nie są zatrudnieni - nie będą objęci przepisami Karty Nauczyciela. Takie zmiany przewiduje resort edukacji. Z pomysłem ministra nie zgadza się Związek Nauczycielstwa Polskiego.

czytaj więcej »

Na ostatni dzień roku obrotowego jednostki oświatowe powinny zweryfikować posiadane wartości niematerialne i prawne. Stan tego rodzaju składników majątku należy porównać z dokumentacją zakupową i likwidacyjną oraz zweryfikować ich wartość, a także to, czy faktycznie są używane przez pracowników.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła zorganizowała dla swoich pracowników wycieczkę zagraniczną dofinansowaną z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jeden z pracowników pobrał zaliczkę w walucie obcej na pokrycie niektórych kosztów. Szkoła najpierw zakupiła euro, przyjęła je do kasy walutowej, a dopiero wówczas wypłaciła zaliczkę. Jak prawidłowo zaksięgować wypłatę i zwrot takiej zaliczki? Czy zastosowanie będzie miał kurs z dnia wypłacenia zaliczki?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z nieuczęszczaniem przez ucznia na zajęcia szkoła wysłała do rodziców upomnienie. Jak rozliczyć związane z tym operacje gospodarcze?

czytaj więcej »

Pytanie: Biblioteka działająca przy szkole podstawowej otrzymała zbiory po likwidowanej jednostce organizacyjnej gminy. Jak należy zaksięgować przyjęte książki? Nie wszystkie z nich nadają się do wypożyczenia, gdyż są zniszczone lub nieprzydatne szkole. Czy istnieje obowiązek przyjęcia wszystkich materiałów otrzymanych w darze?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła muzyczna kupiła instrumenty muzyczne za kwotę przekraczającą 3.500 zł. Czy w takim przypadku można zastosować jednorazową amortyzację?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie podjętej uchwały likwiduje szkołę podstawową i przejmuje jej mienie. Jak rozliczyć pod kątem księgowym związane z tym operacje gospodarcze? Chodzi głównie o kwestie związane z rozliczeniem funduszu socjalnego.

czytaj więcej »

Pytanie: Na podstawie sprawozdań budżetowych szkoła zamierza przenieść wartość zrealizowanych wydatków na fundusz jednostki. Analizując opisy do kont 223 oraz 800, powstają wątpliwości, co do terminu takiego przeksięgowania. Czy należy tego dokonać w trakcie, czy też na koniec roku?

czytaj więcej »

Do dodatku wiejskiego, wypłaconego nauczycielowi na mocy wyroku sądu, trzeba doliczyć ustawowe odsetki za opóźnienie. Mimo że dodatek ten nie wchodzi w skład wynagrodzenia nauczycieli, w świetle przepisów podatkowych jest przychodem ze stosunku pracy. Oznacza to, że naliczone odsetki korzystają ze zwolnienia z podatku.

czytaj więcej »

Osoba fizyczna prowadząca niepubliczne przedszkole lub szkołę może wykorzystać dotację na działalność oświatową na wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora tyko wówczas, gdy faktycznie ją sprawuje. Obsadzenie na tym stanowisku osoby, która tylko pozornie wykonuje czynności zarządcze, dyskwalifikuje możliwość wypłaty otrzymanych kwot na honoraria.

czytaj więcej »

Pytanie: W ubiegłym roku - w ramach planu wydatków inwestycyjnych - szkoła kupiła urządzenia monitoringu wizyjnego. Po zakończeniu montażu i potwierdzeniu kompletności i zdatności do użytkowania został przyjęty do puli środków trwałych. W bieżącym roku jednostka nie ma w planie wydatków inwestycyjnych żadnych środków. Czy chcąc rozbudować działający monitoring, może sfinansować wydatki w ramach wydzielonego rachunku dochodów?

czytaj więcej »

Szkoła może wynająć część budynku, na który został ustanowiony trwały zarząd, po zawiadomieniu o tym organu samorządowego. Jeżeli umowa jest zawierana na czas dłuższy niż 3 lata, wymagana jest jego zgoda.

czytaj więcej »

Pytanie: Począwszy od roku szkolnego 2014/2015, istnieje możliwość zatrudnienia asystenta nauczyciela w klasach I- III szkół podstawowych, w tym specjalnych i integracyjnych, a także asystenta wychowawcy świetlicy. Zastosowanie mają tu regulacje Kodeksu pracy. Warto, aby zakres obowiązków takiej osoby został ujęty w formie oficjalnego dokumentu.

czytaj więcej »

Podjęcie uchwały, w której rada gminy wskaże, że nagroda dla nauczyciela może być przyznana na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jest sprzeczny z prawem i może powodować jej nieważność.

czytaj więcej »

wiper-pixel