WYDANIE ONLINE

Ustawa o finansach publicznych nakłada na jednostki publiczne obowiązek skutecznego i efektywnego działania, z zachowaniem zasady ochrony zasobów. Wszystko to wpisuje się w system kontroli zarządczej. Oficjalne procedury w tym zakresie opracowane zostały dla jednostek państwowych, jednak swobodnie mogą być stosowane przez instytucje samorządowe, w tym jednostki oświatowe i wychowawcze.

czytaj więcej »

Szkoły podstawowe będą mogły korzystać z pomocy osób wspierających nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze. Póki co, asystenci będą pełnili swoje obowiązki jedynie w klasach I-III oraz w świetlicach.

czytaj więcej »

Resort edukacji planuje zmianę wzorów niektórych druków szkolnych - w tym legitymacji uczniowskiej. Od września 2014 roku ma się na nim znaleźć informacja o numerze PESEL ucznia. Ma to ułatwić stwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie e-WUŚ.

czytaj więcej »

Przepisy ustawy o systemie oświaty nakazują przy wyliczaniu dotacji dla przedszkoli niepublicznych brać pod uwagę wydatki ponoszone przez najbliższą gminę. Jak podkreślają przedstawiciele gdańskiej izby obrachunkowej, istotna jest tu odległość od siedziby samorządu, a nie np. zbliżony charakter czy wielkość porównywanych jednostek.

czytaj więcej »

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie przewiduje możliwości naliczania odsetek od opóźnień w uiszczaniu przez rodziców należności za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach preadopcyjnych.

czytaj więcej »

Jednostki oświatowe realizujące zadania zlecone powinny wykazać związane w tym kwoty w sprawozdawczości budżetowej. Środki uzyskane np. w ramach grantów otrzymanych z kuratorium lub też z ministerstw muszą zostać wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ.

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole utworzono kasę zapomogowo-pożyczkową. W jaki sposób księgować operacje dotyczące wypłat oraz wypłat tego rodzaju kwot?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka otrzymała od warsztatu samochodowego fakturę za wymianę akumulatora. Do dokumentu została podpięta gwarancja. W jaki sposób rozliczyć takie zdarzenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa uznała należności dochodzone przez sąd za sporne. Według jakiego klucza wyliczyć do nich odpis aktualizujący?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa nabyła meble kuchenne za 3.420,20 zł. Wydatek został sfinansowany z § 4300 jako usługa zabudowy. Czy zakupione meble należy przyjąć do ewidencji jako środki trwałe lub wyposażenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Samorząd zamierza nabyć do szkolnej pracowni informatycznej sprzęt składający się z komputerów, drukarek oraz projektorów. Wartość całego przedsięwzięcia wyniesie 40.000 zł, natomiast pojedynczego komputera ok. 2.000 zł. Jak poprawnie ująć taki wydatek w klasyfikacji budżetowej? Czy będzie to zakup inwestycyjny, czy może bieżący?

czytaj więcej »

Resort finansów znowelizował rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Nowe przepisy likwidują preferencje przy sprzedaży samochodów osobowych kupionych z częściowym odliczeniem. Nowela weszła w życie 1 kwietnia 2014 r.

czytaj więcej »

Sprzedaż posiłków dzieciom z placówki przekazanej do prowadzenia stowarzyszeniu nie powoduje konieczności rozpoczęcia stosowania kas fiskalnych. Ustawa o VAT nakłada taki obowiązek jedynie na podmioty dostarczające towary lub sprzedające usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

czytaj więcej »

Przedszkola, szkoły podstawowe oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne działające poza sferą publiczną otrzymują na swoją działalność dotację z budżetu samorządu. Na wniosek podmiotu prowadzącego środki mogą zostać przelane wcześniej niż z początkiem kolejnego roku budżetowego. Decyzja o pozytywnym rozpatrzeniu zależy od swobodnego uznania organu wykonawczego.

czytaj więcej »

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego postanowiła w drodze uchwały, że na wydzielonym rachunku gromadzone są wyłącznie opłaty za jednorazowy wynajem pomieszczeń, szkoła nie może przelewać tam wpływów z umów wieloletnich.

czytaj więcej »

Jednym z uprawnień komornika jest zajęcie wynagrodzenia pracownika na poczet spłaty jego zadłużenia. Informuje on wówczas pracodawcę o konieczności przekazania części wypłaty na podstawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Dla przedstawicielki komórek finansowo-kadrowych dużym kłopotem jest sytuacja, w której komornik żąda zamrożenia wypłat świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Sprawę komplikuje dodatkowo niejednolite stanowisko organów państwowych.

czytaj więcej »

Pytanie: W przedszkolu realizowane są programy autorskie nauczycieli. Czy powinny one zostać zapisane w przedszkolnym zestawie programów wychowania obok programu wiodącego? Czy wymagana jest w tym zakresie opinia innego nauczyciela pokrewnego przedmiotu?

czytaj więcej »

Pytanie: Rodzic przedstawił w szkole zaświadczenie od psychologa z niepublicznej poradni psychologicznej. Czy dyrektor ma prawo odroczyć obowiązek szkolny ucznia na podstawie takiego dokumentu?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel informatyki ma ważne badania okresowe do maja 2015 roku. Zwrócił się jednak do dyrektora szkoły z prośbą o dodatkowe skierowanie, gdyż jego zdaniem pogorszył mu się wzrok. Co takim przypadku powinien zrobić pracodawca? Czy pracownikowi przysługuje zwrot kosztów na zakup okularów?

czytaj więcej »

Pytanie: Kierowca złożył wymówienie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Pracodawca chciałby zwolnić pracownika w tym okresie ze świadczenia pracy. Czy zatrudniony musi wyrazić na to zgodę?

czytaj więcej »

Pytanie: Ksiądz zatrudniony w szkole w wymiarze 10/18 otrzymał decyzję ZUS o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy. Czy pracownikowi przysługuje odprawa rentowa?

czytaj więcej »

Wszelkie wydatki związane z wyjazdem pracownika szkoły za granicę w ramach programów partnerskich należy rozliczać jako koszty związane z podróżami służbowymi. Zastosowanie będzie miało wówczas konto 409 oraz § 442.

czytaj więcej »

Pytanie: W celu skorzystania ze świadczeń socjalnych pracownik placówki złożył oświadczenie majątkowe. Pracownica nie mieszka już z mężem, który to oficjalnie został wymeldowany z miejsca zamieszkania. Czy w tej sytuacji powinna wykazać dochody brutto swoje i męża? Czy należy złożyć jakieś dodatkowe dokumenty?

czytaj więcej »

wiper-pixel