WYDANIE ONLINE

Do wykazania przez jednostki oświatowe dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz sposobu ich wydatkowania służy sprawozdanie Rb-34S. Dotychczas szkoły czy placówki wychowawcze sporządzały je jako formularze półroczne i roczne. Po nowelizacji przepisów dotyczących sprawozdawczości należy je przekazywać co kwartał.

czytaj więcej »

Przepis ustawy zasiłkowej stanowiący podstawę utraty prawa do zasiłku chorobowego ubezpieczonego, który w okresie orzeczonej niezdolności do pracy wykonywał pracę zarobkową, jest zgodny z konstytucją.

czytaj więcej »

Każdy uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację z urzędu. Rodzice nie muszą ponosić z tego tytułu żadnych kosztów. Inaczej jest z duplikatem. W tym przypadku placówka może, a wręcz powinna pobrać opłatę.

czytaj więcej »

Jednostka publiczna może przyjąć, że nie będzie naliczała odsetek gdy ich wartość nie przekroczy trzykrotności kwoty pobieranej za przesyłkę poleconą. Dotyczy to jednak wyłącznie należności, do których zastosowanie ma Ordynacja podatkowa.

czytaj więcej »

Dochód uzyskiwany z prowadzenia sklepiku należy przypisać do szkoły. Ta natomiast - jako jednostka budżetowa - jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych. Mimo że to rada rodziców jest faktycznym organizatorem sklepiku, nie można jej uznać za podatnika, ponieważ nie jest samodzielnym podmiotem prawnym.

czytaj więcej »

Samorząd, którego plan wydatków zmienił się w trakcie roku nie musi od razu weryfikować kwot dotacji przekazanych niepublicznym placówkom. Ewentualny zwrot lub dopłata powinna zostać zrealizowana dopiero po zakończeniu roku budżetowego.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa zawarła porozumienie z wolontariuszem mającym pracować na stanowisku nauczyciela w przedszkolu. Czy placówka musi wysyłać go na wstępne badania lekarskie oraz na szkolenie bhp?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciele szkoły i przedszkola podpisują się w dziennikach zajęć, pracownicy administracji i obsługi na liście obecności. Jak dokumentować obecność w pracy dyrektora i wicedyrektorów?

czytaj więcej »

Pytanie: Biblioteka pedagogiczna pobiera odsetki m.in. z tytułu nieterminowego zwrotu książek oraz nieopłaconych faktur. Czy tego typu przychody należy ująć w deklaracji VAT-7?

czytaj więcej »

W przypadku przejęcia szkoły przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną nie dochodzi do formalnej likwidacji placówki - twierdzą przedstawiciele kieleckiej izby obrachunkowej. W takiej sytuacji byli nauczyciele nadal mogą korzystać z funduszu socjalnego założonego przez pierwotną placówkę. 

czytaj więcej »

Od początku 2014 roku jednostki będące podatnikami mogą odliczyć VAT w rozliczeniu za ten okres, w którym w odniesieniu na nabywanych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy. Nowe rozwiązania wymagają od nabywcy weryfikacji, czy dana faktura dokumentuje czynność, co do której powstał już obowiązek podatkowy. Jest to szczególnie istotne w kontekście wprowadzenia uprawnienia do wystawiana faktur na 30 dni przed dostawą bądź przedpłatą.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jednostki oświatowej  stara się o jednorazowe odszkodowanie w związku z wypadkiem przy pracy. Placówka zebrała komplet dokumentów, takich jak protokół ustalenia przyczyn, informacja dla lekarza kierującego czy zaświadczenie o stanie zdrowia. Kto w takim przypadki powinien wystąpić do ZUS z prośbą o ustalenie świadczeń powypadkowych. Czy wystarczy, że zrobi to pracownik?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka nie korzysta z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Czy w takim przypadku należy mu się dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni?

czytaj więcej »

Osoby zajmujące się w jednostkach oświatowych lub wychowawczych naliczaniem odpisów na fundusz socjalny muszą pamiętać o obowiązku ratalnego wpłacenia wyodrębnionych kwot na rachunek ZFŚS. Cały odpis na dany rok kalendarzowy powinien zostać przekazany do 30 września tego roku. Pierwszą część - wynoszącą co najmniej 75% równowartości całego odpisu - jednostki muszą jednak uregulować do końca maja.

czytaj więcej »

Literalne brzmienie regulacji ustawy o zwolnieniach grupowych nie daje osobom przebywającym na dodatkowym urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim tak silnej ochrony jak w przypadku urlopu macierzyńskiego. Ministerstwo pracy uznało jednak, że ze względu na zasady współżycia społecznego wszyscypracownicy powinni być traktowani jednakowo.

czytaj więcej »

Proces przyjmowania dzieci do szkół i przedszkoli na 2014/2015 rok odbywa się na podstawie nowej ustawy rekrutacyjnej. Jednostki rekrutujące nowych wychowanków muszą zwracać uwagę na indywidualną sytuację każdego dziecka oraz jego opiekunów.

czytaj więcej »

Wydatki związane z przebywaniem małoletnich w pieczy zastępczej na podstawie postanowienia zagranicznego organu sfinansują powiaty. Czynności te samorządy będą wykonywać w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

czytaj więcej »

Wprowadzenie dodatku dla osób uczących dzieci w jednostkach opiekuńczych oraz uregulowanie zasad przyznawania środków na fundusz socjalny emerytowanym nauczycielom tych placówek - to główne problemy, z jakimi zgłosił się Związek Nauczycielstwa Polskiego do resortu pracy.

czytaj więcej »

Od początku 2014 roku formularze Rb-28S składane są jako dokument elektroniczny. Jest to wynikiem zmian wprowadzonych przez ministra finansów do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Obowiązek ten dotyczy jednak wyłącznie samorządów. Jednostki oświatowe opracowują miesięczne sprawozdania w formie określonej przez zarząd.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła podstawowa utworzyła wydzielony rachunek dochodów, na którym zgodnie z uchwałą rady miejskiej gromadzi dochody pochodzące m.in. z:wpływów z organizacji imprez sportowych i okolicznościowych, sprzedaży składników majątkowych, wydania duplikatów świadectw, wynagrodzenia płatnika. Na których kontach i paragrafach rozliczyć tego rodzaju wpływy?

czytaj więcej »

Pytanie: Gminna jednostka oświatowa sporządza sprawozdanie Rb-27S. Jak poprawnie wykazać w nim odsetki od nieterminowych płatności? Czy należy ujmować je jako należności?

czytaj więcej »

Pytanie: Na konto dochodów jednostki oświatowej wpłynęły środki za wydanie duplikatu świadectwa. Pomyłkowo z konta wydatków przekazano otrzymaną kwotę do jednostki nadrzędnej (należało przekazać je z konta dochodów). Jak rozwiązać tę sytuację? Jak powinno przebiegać księgowanie?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka poniosła wydatki w ramach programu Comenius. W klasyfikacji budżetowej ujmowane są z czwartą cyfrą 1. Czy należy je zakwalifikować jako wydatki strukturalne?

czytaj więcej »

Pytanie: Placówka wychowawcza otrzymała faktury korygujące dotyczące zdarzeń z poprzedniego roku. W jaki sposób zaksięgować związane z tym operacje gospodarcze?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa kupiła mały traktor służący do koszenia trawnika, ale także do odśnieżania. Do którego rodzaju środków trwałych należy zaliczyć takie urządzenie?

czytaj więcej »

wiper-pixel