WYDANIE ONLINE

Inwentaryzacja, kontrola kompletności dokumentacji, uzgodnienie zapisów kont analitycznych z księgą główną – to tylko kilka z czynności, które jednostki oświatowe i wychowawcze powinny wykonać, zanim zamkną swoje księgi rachunkowe. Ze względu na zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją szczególnych zasad rachunkowości, księgowi powinni zwrócić szczególną uwagę na kwestię odpisów z tytułu utraty trwałej wartości aktywów.

czytaj więcej »

Pytanie: Bank mylnie zaksięgował czek na wypłatę wynagrodzenia pracowników placówki wychowawczej (zamiast konta 130 środki pobrano z konta 135). Jak ująć taki dokument w księgach rachunkowych ośrodka?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła otrzymała materiały z rozbiórki. Zamierza je wycenić i przyjąć do magazynu. Czy prawidłowe będzie ujęcie takiego zdarzenia na kontach: przychód 310/760, rozchód materiałów z magazynu 401/310? Jednostka ma rachunku dochodów własnych.

czytaj więcej »

Usługi stołówkowe świadczone przez przedszkola publiczne nie podlegają ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – tak wynika z opinii dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi wyrażonej w interpretacji indywidualnej z 10 września 2013 r. (nr IPTPP4/443-386/13-4/JM).

czytaj więcej »

Pytanie: Placówka oświatowa prowadzi kształcenie dla dorosłych w formie zaocznej w policealnej szkole zawodowej i na kursach dających kwalifikacje w kilku zawodach. Czy kandydaci na te kierunki powinni zostać skierowani na badania lekarskie? 

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła wypłaca nauczycielom nagrodę jubileuszową dokładnie w dniu nabycia do niej prawa. Czy taki sposób postępowania jest poprawny? Jak obliczyć wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe zaliczane do podstawy wymiaru nagrody, jeżeli nauczyciel nabył do niej prawo we wrześniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Część pracowników jednostki oświatowej przebywa na zwolnieniu lekarskim lub urlopie wychowawczym. Czy wartość odpisów na fundusz socjalny dla takich osób należy klasyfikować w tym samym rozdziale, w którym ujmuje się odpisy dla nauczycieli emerytów?

czytaj więcej »

Pracownik placówki starający się o urlop wychowawczy, który nie jest w stanie uzyskać oświadczenia drugiego rodzica o braku zamiaru korzystania z takiego urlopu, może złożyć w zastępstwie inny dokument – m.in. taką zmianę wprowadziły nowe przepisy dotyczące warunków udzielania urlopu wychowawczego.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła podstawowa po przeprowadzeniu generalnego remontu zamierza oddać stare, wysłużone meble rodzicom uczniów lub pracownikom. Czy przepisy dopuszczają taką możliwość?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła wydaje nauczycielom legitymacje służbowe. Czy z tego tytułu musi pobrać opłatę? Do którego paragrafu zaklasyfikować wydatek na zakup lub wytworzenie takich dokumentów?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor przedszkola korzysta z obniżonego pensum. Czy można przydzielić mu godziny doraźnych zastępstw i czy mogą się one pokrywać z czasem pracy od 7.00 do 15.00?

czytaj więcej »

Finansowanie przez gminy działalności przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz efektywność wykorzystania środków budżetowych będących w posiadaniu placówek – to najważniejsze z obszarów, które zamierza zbadać NIK podczas kontroli zapowiedzianych na ostatni kwartał tego roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na cały etat w placówce nieferyjnej pracuje 4 dni w tygodniu. Czy urlopu wypoczynkowego można mu udzielać wyłącznie w dni, w których wykonuje swoje zadania, czy na całe 5 dni?

czytaj więcej »

Stosowanie odpłatności za udostępnianie przez jednostkę obsługi administracyjnej autobusu szkolnego musi mieć odzwierciedlenie w przepisach wewnętrznych – tak wynika z wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach (nr WK-6101/3/4/13).

czytaj więcej »

Pytanie: Dom dziecka ponosi wydatki w zakresie utrzymania i edukacji swoich wychowanków (składki na radę rodziców, opłaty za wycieczki, podręczniki itp.). Jaki dokument księgowy może stanowić podstawę rozliczenia takich zakupów? Czy wystarczające jest potwierdzenie (oświadczenie) wychowawcy szkoły o przyjęciu danej kwoty?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor szkoły otrzymał ciekawą ofertę od przedsiębiorcy zamierzającego otworzyć sklepik szkolny ze zdrową żywnością. Czy do nawiązania takiej współpracy konieczne jest ogłoszenie przetargu?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa otrzymała fakturę za usługi telekomunikacyjne, w której naliczono również odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty poprzednich faktur. Zgodnie z przyjętymi zasadami takie dokumenty są księgowane w dniu ich otrzymania. A jak zaksięgować niezapłacone odsetki?

czytaj więcej »

Pytanie: Biblioteka szkolna kupuje czasopisma przeznaczone dla dzieci. W którym paragrafie klasyfikacji oraz na jakich kontach ująć tego rodzaju wydatek? Czy można potraktować to jako zakup pomocy dydaktycznych?

czytaj więcej »

Pytanie: Dzieci uczęszczające do gimnazjum korzystają z przewozu autobusami szkolnymi. Czy gmina może zrezygnować z pobierania podatku od środków transportowych od tego rodzaju pojazdów?

czytaj więcej »

Pytanie: Dozorca w wieku ochronnym jest zatrudniony w wymiarze 3/4 etatu. W związku z reorganizacją pracy szkoły zmieniła się liczba godzin pracy w nocy, za które otrzymywał dodatek. Obecnie domaga się wypłaty dodatku wyrównawczego. Czy przysługuje mu takie świadczenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedszkole otrzymało z urzędu miasta środki na zakup urządzeń przeznaczonych na wyposażenie placu zabaw dla dzieci. W którym paragrafie należy ująć zakupiony zestaw?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła średnia podległa pod powiat otrzymała dotację z gminy. W przypadku przekazania środków bezpośrednio przez jednostkę nadrzędną tego rodzaju operacje rozlicza się przy użyciu konta 223. A jak wygląda kwestia ewidencji, gdy otrzymane kwoty pochodzą z innej jednostki samorządu terytorialnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa nabyła dodatkową pamięć do komputerów, z których będą korzystali uczniowie na lekcjach informatyki. W której podziałce klasyfikacji budżetowej ująć taki wydatek?

czytaj więcej »

Stosowanie instrukcji inwentaryzacyjnej opracowanej przez kierownika jednostki obsługi administracyjnej, brak weryfikacji zobowiązań na 31 grudnia oraz niesprawdzenie stanu środków trwałych po upływie 4 lat od ostatniej inwentaryzacji – m.in. takich błędów dopatrzyła się krakowska izba obrachunkowa kontrolująca podległą szkołę podstawową.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa podległa gminie, niekorzystająca z wydzielonego rachunku, otrzymała odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu zalania pomieszczeń podczas ulewy. Jak ująć taką operację w księgach rachunkowych? Czy otrzymane kwoty będą stanowiły zysk nadzwyczajny?

czytaj więcej »

Kwoty wpłacane przez rodziców z tytułu wychowania przedszkolnego spełniają warunki do uznania ich za niepodatkowe należności budżetowe. Do opłat tych stosuje się więc Ordynację podatkową – taką opinię wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku.

czytaj więcej »

Jedyną dopuszczalną formą pokrycia kosztów dodatkowych zajęć prowadzonych przez przedszkole jest opłata ustalona przez gminę. Próby nakłaniania rodziców do podpisywania umów darowizny w zamian za przeprowadzanie lekcji języka obcego czy garncarstwa jest niezgodne z prawem - podkreślił resort edukacji w wydanym przez siebie komunikacie.

czytaj więcej »

Zdarza się, że w szkołach, które nie zapewniły uczniom możliwości przechowywania podręczników, uczniowie za własne pieniądze kupują szafki szkolne. Po zakończeniu nauki w szkole, uczniowie ci chcą odsprzedać swoje szafki młodszym kolegom. W praktyce powstaje wątpliwość, czy dyrektor szkoły może dopuścić do takiej sytuacji, w której uczeń chcący skorzystać z możliwości pozostawienia części podręczników i przyborów w szkole, jest zmuszany do zakupu szafki od starszych kolegów.

czytaj więcej »

wiper-pixel