WYDANIE ONLINE

Najlepszym sposobem zaoszczędzenia kosztów związanych z obsługą finansową jednostek oświatowych jest zatrudnienie księgowego w kilku podmiotach na części etatu.Inne rozwiązania mogą być kłopotliwe, zwłaszcza w kontekście regulacji dotyczących odpowiedzialności za gospodarowanie finansami publicznymi.

czytaj więcej »

Pytanie: Pedagog zatrudniony na podstawie mianowania wyraził zgodę na ograniczenie etatu w trybie art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela do wymiaru 1/2 etatu. Czy takiego pracownika można przenieść do innej szkoły?

czytaj więcej »

Wolny etat w jednostce oświatowej na stanowisku urzędniczym może być obsadzony jedynie przez osobę startującą w otwartym konkursie. To wynik nowelizacji, która doprecyzowała przepisy regulujące kwestię awansu pracowników samorządowych.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły, jako administrator danych osobowych, powinien szczególnie dbać o ochronę informacji dotyczących pracowników placówki. Do upubliczniania wiadomości związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych naczycieli nie jest jednak wymagana ich akceptacja.

czytaj więcej »

Pytanie: Po przegranym procesie dyrektor przedszkola został zobligowany do wypłaty równowartości kosztów zastępstwa procesowego. W jaki sposób należy udokumentować taką wypłatę? Jak prawidłowo ująć tego typu zdarzenie w księgach rachunkowych jednostki?

czytaj więcej »

Pytanie: Wobec nauczycieli zatrudnionych w jednostce toczy się postępowanie w sprawie ujawnienia oraz fałszowania treści egzaminów gimnazjalnych. W zeznaniach pedagodzy tłumaczyli się, że nie zauważyli, żeby egzaminowane dzieci ściągały, czym poświadczyli nieprawdę. Jak w takim przypadku powinien zachować się dyrektor szkoły jako pracodawca?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel przebywał na urlopie bezpłatnym, w trakcie którego przypadł termin okresowego badania lekarskiego. Czy w takich okolicznościach należy skierować go na badania okresowe po powrocie do pracy?

czytaj więcej »

Do 15 listopada organy wykonawcze samorządów zobowiązane są do przedłożenia organowi stanowiącemu projektu uchwały budżetowej, uwzględniającego m.in. potrzeby finansowe jednostek oświatowych. Termin ten – podobnie jak pozostałe obowiązujące przy opracowywaniu budżetu szkoły – jest określony ustawowo i nie powinien być przekroczony.

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z dłuższą nieobecnością dyrektora szkoły organ prowadzący zaproponował objęcie tej funkcji wicedyrektorowi. Jakiej pieczątki powinna używać taka osoba?

czytaj więcej »

Pytanie: Emerytowani pracownicy szkoły korzystali w tym roku ze świadczeń finansowanych z funduszu socjalnego. Czy w takich okolicznościach jednostka oświatowa powinna wystawić im informację PIT-8C?

czytaj więcej »

Resort edukacji zamierza przesunąć o 3 lata termin rozpoczęcia działania nowego System Informacji Oświatowej. Przyczyną jest zbyt duża liczba danych negatywnie zweryfikowanych w zbiorze PESEL. W latach 2014–2016 część oświatowa subwencji ogólnej nadal ma być dzielona na podstawie danych ze starego systemu.

czytaj więcej »

Pytanie: Zespół żłobków miejskich pobiera opłaty za opiekę nad dziećmi. Na koniec każdego miesiąca jednostka nalicza odsetki od należności zapłaconych po terminie. Z reguły są to bardzo niskie kwoty. Czy w takim przypadku w polityce rachunkowości można zawrzeć zapis, zgodnie z którym, kierując się zasadą istotności, odstępuje się od sporządzania not odsetkowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Od stycznia 2014 r. szkoła przystąpi do projektu unijnego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 9.2), w ramach którego uczniowie otrzymają stypendium stażowe. Z opiekunami zostaną podpisane umowy zlecenia. Czy w tym przypadku dzieci korzystające ze stażu należy objąć ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym? Jak wygląda kwestia podatku dochodowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Stołówka szkolna przygotowuje posiłki przy użyciu gazu zbiornikowego. W jaki sposób zaksięgować fakturę za opłatę eksploatacyjną wystawioną przez dostawcę za dzierżawę butli?

czytaj więcej »

Pytanie: Placówka będąca jednostką budżetową kupiła swoim pracownikom bilety do kina sfinansowane ze środków funduszu socjalnego. Zgodnie z regulaminem wysokość dofinansowania jest zróżnicowana. Jak zaksięgować związane z tym zdarzenia gospodarcze?

czytaj więcej »

Pytanie: Placówka przeprowadziła inwentaryzację nieruchomości na 30 kwietnia. Czy mimo to należy ponownie spisać stan tego rodzaju aktywów na koniec roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła podpisała umowę najmu sali gimnastycznej oraz pomieszczenia na gabinet stomatologiczny. Kto w takim przypadku powinien rozliczyć podatek od nieruchomości?

czytaj więcej »

Jednostki organizacyjne podległe samorządom mogą rozliczać zwroty wydatków z tego samego roku budżetowego, zmniejszając wykonanie planowanych wydatków w danym roku. W tym celu organ prowadzący musi jednak podjąć stosowną uchwałę. Tak wynika z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła ponadgimnazjalna po złożeniu wniosku uzyskała dotację samorządową z przeznaczeniem na szerzenie profilaktyki uzależnień alkoholowych wśród młodzieży. Jak tego rodzaju zdarzenie ująć w księgach rachunkowych jednostki?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba zatrudniona w przedszkolu na stanowisku obsługi wyjechała na wycieczkę, korzystając przy tym z dofinansowania z funduszu socjalnego. Czy prawdą jest, że wyjazd ten wpłynie negatywnie na świadczenia wypłacane innym pracownikom chcącym skorzystać z dofinansowania?

czytaj więcej »

Samorządy, które otrzymały od państwa dofinansowanie do zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w postaci dotacji celowej, powinny ją rozliczyć na początku 2014 roku. Służą do tego wzory oraz formularze określone w nowo wprowadzonym rozporządzeniu ministra edukacji narodowej.

czytaj więcej »

Zapobieżenie likwidacji kolegiów nauczycielskich i kolegiów języków obcych oraz utrzymanie ich funkcjonowania w dotychczasowej formie - to główne cele zmian w przepisach ustawy o szkolnictwie wyższym i systemie oświaty rozpatrywanych przez parlament.

czytaj więcej »

Niezachowanie kryterium socjalnego narusza przepisy o zakładowym funduszu socjalnym, co powoduje konieczność oskładkowania przyznanych pracownikowi świadczeń. Dotyczy to także bonów towarowych przekazanych bez zachowania trybu ustalonego w regulaminie. Do takich wniosków doszedł Sąd Okręgowy w Łomży.

czytaj więcej »

wiper-pixel