WYDANIE ONLINE

Instytucje oświatowe i wychowawcze, oprócz ewidencji zdarzeń gospodarczych wpływających na sprawozdania finansowe, powinny ujmować w swoich księgach rachunkowych również te, które nie znajdują odzwierciedlenia w późniejszym bilansie. Służą im do tego konta zespołu 9. Cześć z nich ma zastosowanie wyłącznie w jednostkach państwowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Przedstawiciele zarządu kasy pożyczkowej pracowników oświaty chcą wnioskować o przydzielenie sobie symbolicznych nagród. Wypłacone kwoty miałyby częściowo pokryć koszty dojazdu na posiedzenia. Czy przepisy dopuszczają taką możliwość?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik niebędący nauczycielem jest zatrudniony w szkole na połowę etatu i otrzymuje miesięczne wyrównanie do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Czy w czasie przebywania na urlopie wypoczynkowym również przysługuje mu ten rodzaj płacy?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel przepracował w szkole podstawowej 10 lat. Z uwagi na wiek na początku przyszłego roku zamierza przejść na emeryturę. W jakiej wysokości należy mu wypłacić odprawę emerytalną?

czytaj więcej »

Obowiązek wypłaty dodatku uzupełniającego nauczycielom zatrudnionym na terenie gmin, w których nie zapewniono średnich wynagrodzeń w wysokości zagwarantowanej w Karcie Nauczyciela, jest zgodny z Konstytucją. Samorządy będą musiały znaleźć na to środki w przyszłorocznym budżecie.

czytaj więcej »

Podniesienie jakości funkcjonowania szkół przez wzmocnienie motywacyjnego charakteru wynagrodzeń nauczycieli, zwiększenie roli doskonalenia umiejętności zawodowych pedagogów oraz zwiększenie roli rodziców w życiu placówki – takie cele chcą osiągnąć ustawodawcy w wyniku nowelizacji Karty Nauczyciela, której założenia zaakceptowała Rada Ministrów.

czytaj więcej »

Pomoc finansowa, dofinansowanie wycieczek oraz świadczenia rzeczowe przyznawane emerytom i rencistom szkoły zlikwidowanej przez inną jednostkę są zwolnione z podatku dochodowego do 2.280 zł. Tak wynika z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (nr IBPBII/1/415-342/13/BJ).

czytaj więcej »

Pytanie: Placówka wychowawcza rozwiązała umowę z pracownikiem niebędącym nauczycielem, zobowiązując go jednocześnie do wykorzystania urlopu wypoczynkowego i wypłacając tzw. wczasy pod gruszą. W trakcie wolnego pracownik przedstawił zwolnienie lekarskie pokrywające się częściowo z terminem urlopu. Czy w takiej sytuacji zakład pracy może żądać zwrotu kwoty przekazanej z funduszu socjalnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Główna księgowa jednostki oświatowej nakazała przy oznaczaniu dokumentów korzystać z numeru nadanego przy ich wprowadzaniu do bufora zamiast numeru ewidencyjnego dziennika. Czy takie działanie jest poprawne?

czytaj więcej »

Pytanie: W ewidencji środków trwałych szkoły widnieje zestaw komputerowy. Jednostka zamierza przekazać innemu podmiotowi stację dysków, ponieważ nie spełnia już oczekiwanych wymogów. Monitor nadal będzie wykorzystywany. Czy w takiej sytuacji można protokolarnie rozdzielić wartość księgową zestawu? Jak zaksięgować takie operacje?

czytaj więcej »

Pytanie: Powszechnie uznaje się, że opłatę za posiłek wydawany uczniowi należy ująć w § 083 „Wpływy z usług”. Czy jednak tego rodzaju kwoty nie powinny być klasyfikowane w § 069 „Wpływy z różnych opłat"? Wątpliwości wynikają z tego, że dziecko do 13. roku życia nie ma zdolności do czynności prawnej, w związku z czym nie może zawierać żadnych umów, w tym o świadczenie usług.

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole przeprowadzono kontrolę sanitarną, po której wpłynęła decyzja z wojewódzkiego inspektoratu sanitarnego, na mocy której obciążono jednostkę kwotą 392 zł za czynności kontrolne wykonywane w ramach nadzoru sanitarnego. Jak zaksięgować tego typu wydatek?

czytaj więcej »

Pytanie: Zespół szkół organizuje wyjazd młodzieży w ramach programu „Leonardo da Vinci”. Czy za nauczycieli-opiekunów należy opłacić ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) i od odpowiedzialności cywilnej (OC)? Czy taką polisę trzeba opodatkować i oskładkować? Jak wygląda kwestia rozliczenia zaliczek za kieszonkowe wypłacone uczniom?

czytaj więcej »

Twór prawny, jakim jest rada rodziców, nie posiada zdolności sądowej. Nie jest ona bowiem ani osobą fizyczną, ani osobą prawną czy też „inną” jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Jedynie wymienionym podmiotom prawo przyznaje możliwość skarżenia uchwał. Tak wynika z postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu (sygn. akt II SA/Op 268/13).

czytaj więcej »

Pytanie: W dziale finansowym szkoły zatrudnione są dwie osoby. Czy w razie choroby głównego księgowego (dwumiesięczne zwolnienie lekarskie) specjalista ds. księgowo-kadrowych może prowadzić dokumentację księgową, a co za tym idzie – ewidencjonować wszelkie operacje gospodarcze oraz sprawozdawcze? Jakie decyzje musi wówczas wydać dyrektor jednostki w tej sprawie i w jakiej formie?

czytaj więcej »

Pytanie: Gimnazjum zamierza odkupić od właściciela urządzenie do kotłowni (faktura na kwotę 12.300 zł). Całkowite umorzenie wynikające z dokumentu „przekazanie środka trwałego” (PT) wynosi 60.000 zł. Jednostka chce opłacić ten wydatek z § 421, gdyż na paragrafie inwestycyjnym (§ 605) nie ma środków. Jak zaksięgować tego rodzaju operacje?

czytaj więcej »

Kasa licem przyjmuje wpłaty od swoich pracowników za obiady przygotowywane przez szkolną stołówkę. Kwoty te są następnie przekazywane na wydzielony rachunek. Na cenę posiłku składa się tzw. wsad do kotła oraz koszty eksploatacyjne (cena energii, wody). W jaki sposób poprawnie ująć tego rodzaju operacje w księgach rachunkowych jednostki?

czytaj więcej »

W związku z nowelizacją ustawy żłobkowej katalog podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów rozszerzył się o osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Osoby zamierzające pracować na takim stanowisku powinny posiadać kwalifikacje pielęgniarskie lub pedagogiczne bądź przejść odpowiednie szkolenie.

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z planem finansowym, jednostka budżetowa otrzymała środki z urzędu gminy w wysokości 3.000 zł na wydatki inwestycyjne (podłączenie do kanalizacji sanitarnej). W ciągu roku, po realizacji inwestycji otrzymała fakturę o wartości 2.644,50 zł. Na jakich kontach zaksięgować to zdarzenie?

czytaj więcej »

Osoby zainteresowane usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych będą miały ułatwiony dostęp do zawodu. To wynik przyjętego przez rząd projektu tzw. ustawy deregulacyjnej. W efekcie zmian zniknie m.in. obowiązek zdawania certyfikatu, co jednak nie będzie dotyczyło kandydatów na stanowisko głównego księgowego w jednostce publicznej.

czytaj więcej »

wiper-pixel