WYDANIE ONLINE

W kwestii ustalania, które dochody będą wpływały na wydzielony rachunek placówki, właściwy jest samorząd, a nie kierownik jednostki oświatowej. Aby uniknąć sporów kompetencyjnych, warto zadbać o to, aby uchwała organu nadrzędnego w tym zakresie była jak najbardziej precyzyjna.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa otrzymała fakturę za przedłużenie gwarancji na specjalistyczne programy komputerowe, służące m.in. do fakturowania. W którym paragrafie klasyfikacji budżetowej zaewidencjonować taki wydatek i jak ująć go w księgach rachunkowych? Czy wartość programu należy powiększyć o kwotę wynikającą z faktury?

czytaj więcej »

Obowiązek zwrotu przez samorząd wydatków na dziecko uczęszczające do przedszkola na terenie innej jednostki oraz konieczność włączenia oddziałów przedszkolnych w struktury szkoły podstawowej – to tylko niektóre z modyfikacji, jakie wprowadziły przepisy zmieniające ustawę o systemie oświaty.

czytaj więcej »

Zwiększenie dotacji na prowadzenie żłobków i klubów dziecięcych do 80% realizacji zadania, wprowadzenie obowiązku upubliczniania przez gminy wykazu tego rodzaju instytucji oraz umożliwienie ich rozliczania przez zespoły obsługi administracyjno-finansowej – to najważniejsze zmiany wprowadzone nowelizacją tzw. ustawy żłobkowej, która weszła w życie 13 lipca 2013 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa sporządza raport kasowy, zgodnie z instrukcją, na koniec tygodnia. Zawiera on wszystkie operacje przeprowadzone w kasie w ciągu tego okresu. Z jakim datami należy dekretować dokumenty ujęte w takim dokumencie?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor gminnego przedszkola zawarł z bankiem umowę o reklamę. Na jej podstawie instytucja finansowa wpłaciła na konto placówki 300 zł. VAT w tym przypadku rozlicza gmina. Jak poprawnie ująć związane z tym zdarzenia gospodarcze w księgach rachunkowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedstawiciele placówki wychowawczej zamierzają uaktualnić funkcjonujący plan kont, w tym wprowadzić niestosowane wcześniej konto 245 „Wpływy do wyjaśnienia”. Jakie operacje należy ewidencjonować przy jego użyciu?

czytaj więcej »

W przypadku wynajmu lokali mieszkalnych w budynku otrzymanym przez jednostkę oświatową w trwały zarząd podatek od nieruchomości powinna odprowadzić szkoła, a nie mieszkaniec (najemca). Takie stanowisko prezentuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie w piśmie nr K-0542/15/HR/13.

czytaj więcej »

Szkoła, jako jednostka budżetowa, zwolniona jest z podatku dochodowego od osób prawnych. Dotyczy to wszelkich dochodów, także tych uzyskanych w związku z utrzymywaniem sklepiku prowadzonego przez uczniów – tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (nr IBPBI/2/423-123/13/SD).

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowa jednostka oświatowa od kilku lat jest organizatorem konkursów o tematyce ekologicznej dla dzieci. Z uwagi na niewystarczające środki finansowe zamierza pozyskać sponsorów, którzy dofinansują zakup nagród dla finalistów konkursów. W jaki sposób rozliczyć tego rodzaju fundusze, jeżeli placówka nie ma wydzielonego rachunku dochodów?

czytaj więcej »

Pytanie: W ramach planu oszczędnościowego powiat zamierza zlikwidować komórki finansowe w dwóch placówkach wychowawczych. Ich zadania miałyby przejąć dwie inne jednostki (oświatowe). Czy takie rozwiązanie jest poprawne pod względem prawnym?

czytaj więcej »

Pytanie: Rodzice wyszli z inicjatywą zorganizowania z okazji rozpoczęcia roku spotkania z nauczycielem. Na uroczystości wychowawca ma zostać obdarowany drobnym upominkiem. Czy pracownik szkoły ma obowiązek uczestnictwa w takiej imprezie? Czy dyrektor może zabronić przyjęcia prezentu?

czytaj więcej »

Pytanie: Na terenie jednostki oświatowej będą odbywały się prace remontowo-budowlane. Jakich formalności należy dopełnić przed ich rozpoczęciem? Kto jest odpowiedzialny za ewentualne szkody?

czytaj więcej »

Złożenie wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia lub korzystanie z niego nie jest przeszkodą do rozwiązania stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych – tak wynika z przełomowej uchwały Sądu Najwyższego z 26 czerwca 2013 r. (sygn. akt I PZP 1/13). Nauczyciele mogą stracić pracę jeszcze w tym roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny stawił się do pracy pod wpływem alkoholu, w związku z czym jeszcze przed podpisaniem listy został odesłany do domu. Następnego dnia dostarczył zwolnienie lekarskie obejmujące również dzień poprzedni. Czy w takich okolicznościach pracownikowi należy się wynagrodzenie za cały czas choroby płatne ze środków pracodawcy, czy może pierwszy dzień zwolnienia należy uznać za nieusprawiedliwiony niepłatny?

czytaj więcej »

Pytanie: Organ prowadzący zamierza obniżyć pensum dydaktyczne dyrektora przedszkola w celu prawidłowej realizacji zadań kierowniczych. Czy godziny te powinny być realizowane w czasie trwania podstawy programowej czy po jej realizacji?

czytaj więcej »

Jednostki budżetowe, których organem nadrzędnym jest samorząd, nie prowadzą samodzielnie działalności gospodarczej. To zatem gmina, a nie jej jednostka organizacyjna powinna rozliczać VAT od czynności wykonywanych przez szkoły, przedszkola czy żłobki – tak wynika z przełomowego wyroku NSA z 24 czerwca 2013 r. (sygn. akt I FSP 1/13).

czytaj więcej »

Pytanie: Na prośbę pracownika placówki wychowawczej strony podpisały porozumienie dotyczące rozwiązania umowy o pracę. Dzień przed ustaniem stosunku do jednostki dostarczono zwolnienie lekarskie na 7 dni. Czy w takim przypadku należy przyjąć, że porozumienie jest prawomocne i odesłać L4 do ZUS, czy też rozwiązanie umowy jest nieważne i stosunek pracy nadal obowiązuje?

czytaj więcej »

Pytanie: Ośrodek szkolno-wychowawczy zatrudnia pracownika objętego systemem zadaniowym. W jaki sposób ewidencjonować jego czas pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Po zaksięgowaniu w szkole różnic między wyliczeniami składek ZUS w programie „Płatnik” a listami płac na koncie 231 zostało saldo (po stronie Ma) w wysokości 6 groszy. Czy w związku z tym w następnym miesiącu należy skorygować listy płac u poszczególnych pracowników? Jak to prawidłowo zaksięgować?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła podstawowa zawarła umowę na wynajem pomieszczeń, w których ma być sklepik szkolny. Za jeden z okresów najemca wpłacił kwotę czynszu wyższą niż wynikająca z umowy. Jak zaksięgować taką nadpłatę oraz jak wykazać ją w sprawozdaniach budżetowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Podczas inwentaryzacji przeprowadzonej w szkolnej bibliotece ujawniono ubytki. Czy wykazane niedobory jednostka powinna zaksięgować jako pozostałe koszty operacyjne?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa zamierza utworzyć nowe stanowisko pracy. W związku z tym zakupiła meble, komputer, niszczarkę, drukarkę, jak również poniosła koszty związane z dostosowaniem pomieszczenia (malowanie, wymiana drzwi itp.). Do którego obszaru wydatków strukturalnych zaliczyć tego rodzaju nakłady?

czytaj więcej »

Organ prowadzący jednostkę oświatową samodzielnie bada jej stan oraz zdolność do należytego wykonywania zadań statutowych. Ekonomiczna racjonalność utrzymywania placówki nie powinna być więc objęta sądową kontrolą legalności uchwały o zamiarze likwidacji szkoły. Takie stanowisko zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 7 maja 2013 r. (sygn. akt II SA/Ol 161/13).

czytaj więcej »

wiper-pixel