WYDANIE ONLINE

W skład aktywów niezbędnych do realizacji zadań powierzonych jednostkom oświatowym i wychowawczym wchodzą wartości niematerialne, takie jak licencje na programy komputerowe czy koncesje. Sposób ich ewidencjonowania zależy przede wszystkim od ich wartości, okresu, w którym będą używane, oraz rodzaju uprawnień przekazanych przez licencjodawcę.

czytaj więcej »

Zawarcie drugiej umowy o pracę z nauczycielem jest możliwe, pod warunkiem że zajęcia dodatkowe prowadzone w jej ramach realizowane są poza podstawą programową, nie pokrywają się z pracą wykonywaną na bazie umowy pierwotnej oraz nie są prowadzone na zasadzie podporządkowania pracowniczego. Tak wynika z ekspertyzy prawnej zleconej przez resort administracji i cyfryzacji.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa otrzymała w trwały zarząd nieruchomość stanowiącą własność gminy, na której zlokalizowane jest pole namiotowe. Przy jej przekazaniu nie naliczono opłaty za trwały zarząd. Czy dyrektor, jako zarządca obiektu, może go wydzierżawić pod działalność gospodarczą?

czytaj więcej »

Pytanie: Przy szkole działa stołówka, w której są przygotowywane posiłki finansowane wyłącznie z odpłatności korzystających. Za część obiadów płaci ośrodek pomocy społecznej. Jednostka oświatowa wystawia z tego tytułu fakturę, która jest opłacana dopiero w kolejnym miesiącu. W związku z tym na początku okresu brakuje środków na zakup artykułów spożywczych. Jak rozwiązać taką sytuację, aby jednocześnie działać zgodnie z przepisami dotyczącymi VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa zamierza sprzedać osobie fizycznej drewno pozyskane z wycinki drzew. Cenę za dany rodzaj materiału określili przedstawiciele starostwa. Czy wyliczając zapłatę, szkoła niebędąca podatnikiem VAT powinna uwzględnić podatek? Jakich jeszcze formalności należy dopełnić?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor placówki został ukarany przez sąd grzywną za naruszenie praw pracowniczych. Nałożono na niego również obowiązek pokrycia kosztów sądowych. Czy należności te można uregulować ze środków budżetowych szkoły?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny w jednym z miesięcy wykorzystał 5 dni urlopu wypoczynkowego. Jak w takim przypadku wyliczyć wynagrodzenie, biorąc pod uwagę, że jednostka wypłaca mu premię przyznawaną procentowo? Jak kwestia ta będzie wyglądała, gdy pracownik przebywał na płatnym zwolnieniu chorobowym lub opiekuńczym?

czytaj więcej »

Pytanie: Poloniście zatrudnionemu w ramach całego etatu zaproponowano prowadzenie lekcji religii oraz języka polskiego (dwóch połówek etatu). Jaką formę zmiany umowy zastosować, jeżeli jest to nauczyciel mianowany?

czytaj więcej »

Rząd zapowiedział, że ponad 400 fili jednostek oświatowych zyska prawo do otrzymania wsparcia finansowego w ramach programu „Radosna szkoła”. Przedstawiciele instytucji posiadających filie nie będą już stali przed dylematem której ze szkół – macierzystej czy filialnej – zapewnić wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz plac zabaw.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka wypłaca wychowankom stypendia na konto bankowe ich rodziców. W jaki sposób zaewidencjonować wcześniejsze naliczenie takich kwot?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła ponadgimnazjalna z okazji różnych świąt i rocznic organizuje uroczyste apele i akademie. Po zakończeniu części oficjalnej goście (rodzice, przedstawiciele władz lokalnych) zapraszani są na obiad oraz kawę. Z którego paragrafu klasyfikacji budżetowej opłacić faktury potwierdzające zakup artykułów spożywczych zużytych na organizację takich imprez?

czytaj więcej »

Nauczyciele rozpoczną rok szkolny 2013/2014 z wynagrodzeniem zasadniczym określonym na poziomie ustalonym na rok 2012. Wszystko dlatego, że nowelizacja rozporządzenia regulującego kwestię minimalnych stawek pensji pedagogów po raz pierwszy od wielu lat nie przewiduje podwyżek.

czytaj więcej »

Pytanie: Biblioteka szkolna otrzymała od rady rodziców darowiznę w postaci książek. W jaki sposób ująć takie zdarzenie w księgach rachunkowych jednostki?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik rozliczający jednostkę oświatową wykazał w nocie księgowej błędną datę jej wystawienia. W jaki sposób można to naprawić? Czy notę można korygować podobnie jak fakturę?

czytaj więcej »

Pytanie: Księgowa placówki wychowawczej, powołując się na ustawę o rachunkowości stwierdziła, że prowadzenie ksiąg inwentarzowych nie należy do jego obowiązków. Czy ma rację?

czytaj więcej »

Pracownice, które z powodu korzystania z urlopu macierzyńskiego, nie otrzymały „trzynastki” za 2012 rok, dostaną ją jeszcze w tym roku. To wynik przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

czytaj więcej »

Wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli-emerytów i rencistów należy ustalić na podstawie danych uzyskanych bezpośrednio od byłych pracowników. ZUS nie będzie już opracowywał informacji statystycznych dotyczących wypłaconych świadczeń w podziale na regiony.

czytaj więcej »

Wprowadzenie obowiązku informowania o wnioskach i wynikach ewaluacji, konieczność uzgadniania jej przebiegu z dyrektorem szkoły, możliwość wglądu do raportu przez radę rodziców, samorząd uczniowski i radę szkoły – m.in. takie zmiany wprowadziła nowelizacja przepisów o nadzorze pedagogicznym, która weszła w życie 14 czerwca 2013 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła w trakcie miesiąca wypłaca każdemu nauczycielowi z góry wynagrodzenie oraz dodatek mieszkaniowy, a na koniec miesiąca pensję za godziny ponadwymiarowe oraz dodatek wiejski. Składki do ZUS naliczane są przy użyciu programu „Płatnik” od sumy wszystkich przekazanych kwot. Nie są one jednak równe wartościom wyliczonym na poszczególnych listach płac sporządzanych w Excelu. Jak zaksięgować powstałe różnice?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba kierująca samochodem uszkodziła bramę wjazdową do siedziby szkoły. Została ona naprawiona na koszt jednostki a ze strony ubezpieczyciela wpłynie odszkodowanie. Jak rozliczyć takie operacje? Czy istnieje możliwość podpisania umowy, zgodnie z którą całość kosztów od razu poniesie firma ubezpieczeniowa?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła sprzedała złom, który odzyskano po zużyciu materiału w ramach przeprowadzonego szkolenia w zakresie spawania oraz w wyniku likwidacji wyposażenia i środka trwałego. Jak zaksięgować tego typu zdarzenia?

czytaj więcej »

Jednostki zatrudniające osoby młodociane od czerwca 2013 roku muszą wypłacać im wyższą kwotę wynagrodzenia oraz potrącać większe składki na ubezpieczenia społeczne. Modyfikacje te związane są z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2013 roku ogłoszoną przez GUS.

czytaj więcej »

wiper-pixel