WYDANIE ONLINE

Szkoły i przedszkola publiczne, wykonując czynności odpłatne, w rozumieniu przepisów ustawy o VAT są podmiotami samodzielnie prowadzącymi działalność gospodarczą. Oznacza to, że mimo nieposiadania osobowości prawnej są one zobowiązane do ewidencjonowania swojej sprzedaży za pomocą kas rejestrujących. Dotyczy to jednak wyłącznie tej sprzedaży, która jest realizowana na rzecz osób fizycznych, które nie są przedsiębiorcami.

czytaj więcej »

Pytanie: W siedzibie ośrodka szkolno-wychowawczego postanowiono wymienić stolarkę drzwiową. Część ze zdemontowanych elementów zostanie użyta w innej części kompleksu. Jak zaksięgować związane z tym zdarzenia gospodarcze?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła zamierza otworzyć stołówkę. Czy zadania intendenta można powierzyć wychowawcy świetlicy?

czytaj więcej »

Prace nad zmianą Karty Nauczyciela powinny dotyczyć także przepisów regulujących zakres obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli specjalistów – takie stanowisko zajął Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie z 9 kwietnia 2013 r. (nr RPO-712862-III/12/LN)

czytaj więcej »

Organy prowadzące mogą liczyć na ponad 500 mln zł dotacji na obniżenie opłat za ponadwymiarowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu – to wynik przyjętej przez rząd nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Dodatkowo, 200 mln zł ze środków unijnych zostanie przeznaczone na doposażenie oddziałów przedszkolnych w meble, zabawki i pomoce dydaktyczne.

czytaj więcej »

Rozszerzenie katalogu stanowisk, których nie może zajmować radny, wymaga głębszej analizy i nie może zawężać się wyłącznie do jednostek działających w oświacie – tak minister administracji i cyfryzacji argumentował brak działań w kierunku uniemożliwienia łączenia funkcji kuratora oświaty z mandatem radnego.

czytaj więcej »

Jeśli w czasie podróży służbowej (liczonej od momentu wyjazdu do powrotu) pracownik samorządowy nie pełnił czynności służbowych w określonych godzinach, okresu tego nie należy uwzględniać przy rozliczeniu delegacji – tak wynika z opinii regionalnej izby obrachunkowej w Szczecinie (nr K-0542/19/BS/13).

czytaj więcej »

Podniesienie kwoty, po której przekroczeniu należy stosować ustawę o zamówieniach publicznych z 14.000 do 20.000 euro – to główne założenie nowelizacji przepisów przygotowanej przez Urząd Zamówień Publicznych. Ma usunąć zbędne bariery oraz odformalizować procedury zakupów w jednostkach sektora budżetowego.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny wystąpił do dyrektora z wnioskiem o dofinansowanie nauki na uczelni na kierunku zgodnym z działalnością szkoły. Jednostka nie skierowała zatrudnionego na studia, ale ukończenie ich jest niezbędne, aby mógł pracować na dotychczasowym stanowisku. Z którego paragrafu można dofinansować czesne? W szkole nie istnieją regulaminy regulujące tę kwestię.

czytaj więcej »

Pytanie: W samorządowej jednostce oświatowej funkcjonuje limit prywatnych rozmów telefonicznych, po przekroczeniu którego pracownik jest zobowiązany zapłacić za wykonane połączenia. Jak poprawnie zaksięgować takie wpływy, jeżeli kierownik nie podjął decyzji o gromadzeniu ich na wydzielonym rachunku?

czytaj więcej »

Pytanie: Do kasy szkoły wpływają środki za wynajem garażu (wartości czynszu oraz VAT). Podatek przelewany jest do urzędu skarbowego w pełnych złotych, a VAT z faktur wystawianych najemcom ewidencjonowany jest w groszach. Jak księgować różnice związane z zastosowaniem zaokrągleń?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła utworzyła wydzielony rachunek dochodów. Zgodnie z uchwałą gromadzi na nim środki pochodzące z odpłatności za wynajem sali gimnastycznej. Następnie przeznacza je na zakup: materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii i usług remontowych i konserwacyjnych oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych wynikających z umów zlecenia lub o dzieło. Jak zaksięgować związane z tym zdarzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Kontrahent przesłał jednostce fakturę wystawioną za pomocą programu komputerowego, na której nie zostały określone niektóre dane (np. oznaczenia słowa „oryginał”). Czy taki dokument można ująć w księgach rachunkowych oraz na jego na podstawie odliczyć podatek od towarów i usług?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel otrzymuje świadczenia z funduszu zdrowotnego. Czy od tego rodzaju wypłat należy odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

czytaj więcej »

Pytanie: Zespół żłobków miejskich wystąpił do gminy o nadanie statusu prawnego zajmowanych budynków. Czy protokół zdawczo-odbiorczy przekazania nieruchomości w trwały zarząd, w którym zostały one wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego, jest podstawą do przyjęcia nowej wartości w księgach inwentarzowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Ze względu na to, że w jednostce oświatowej nie funkcjonuje stołówka, ani też nie jest zatrudniona dietetyczka ani intendentka, ciepłe napoje dla dzieci przygotowuje osoba sprzątająca. Jak w inny sposób zorganizować dostarczenie dzieciom herbaty i skąd pozyskać na to środki?

czytaj więcej »

Jaśniejsze określenie zasad współdziałania między jednostkami oświatowymi a organami prowadzącymi, stosowanie specjalistycznych aplikacji wspomagających analizę danych, a przede wszystkim praca nad rozpoznawaniem ryzyk – to główne rekomendacje resortu finansów dla reprezentantów samorządów oraz oświaty mające usprawnić funkcjonowanie kontroli zarządczej.

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z przejściem na emeryturę zakończy się stosunek pracy nawiązany z pracownikiem placówki wychowawczej. Kiedy należy wypłacić mu odprawę emerytalną, jeżeli ostatni dzień pracy przypada w niedzielę?

czytaj więcej »

Pytanie: Kierownik jednostki oświatowej zamierza ocenić pracę pedagoga korzystając z prawa przyznanego na mocy art. 6a Karty Nauczyciela. W jakimi terminie powinna odbyć się taka ocena? Jakie kryterium należy brać pod uwagę?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba zatrudniona w jednostce oświatowej wyjeżdża samochodem służbowym o 1.00 i wraca tego samego dnia o 23.00.  Nie przedkłada dodatkowo innych rachunków. Jaką należność trzeba mu wypłacić rozliczając delegację?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa (szkoła ponadgimnazjalna) otrzymała fakturę za wykonanie nawierzchni tłuczniowej na obiektach sportowych na wartość 14.950 zł. Zapłata ma być sfinansowana ze środków wydzielonego rachunku dochodów. Na jakich kontach zaksięgować takie zdarzenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka otrzymała fakturę za zużycie wody i ścieki, na której dodatkowo została wyszczególniona opłata abonamentowa. Do którego paragrafu zakwalifikować tego rodzaju wydatek?

czytaj więcej »

wiper-pixel