WYDANIE ONLINE

W zależności od przyjętego sposobu gromadzenia środków jednostki działające na podstawie ustawy o systemie oświaty powinny ewidencjonować operacje związane z prowadzeniem stołówek na koncie 130 bądź 132. Księgowi rozliczający takie instytucje muszą przy tym pamiętać o konieczności stosowania kont rozrachunkowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła podstawowa zamierza zawrzeć z bankiem umowę na prowadzenie rachunku bankowego. Czyje podpisy powinny znaleźć się na takim dokumencie?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor szkoły udzielił pełnomocnictwa do pełnienia obowiązków kierownika jednostki głównej księgowej. Czy w czasie jego nieobecności powinna ona podpisywać dokumenty finansowe również za przełożonego, czy też składać podpis wyłącznie jako główna księgowa?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica zatrudniona w przedszkolu jako osoba sprzątająca przebywała na urlopie bezpłatnym. Czy z tego tytułu należy pomniejszyć kwotę ekwiwalentu za odzież ochronną i ryczałtu za pranie odzieży roboczej?

czytaj więcej »

Pytanie: W latach 2010-2012 szkoła wypłaciła pracownikom "wczasy pod gruszą”. Inspektor ZUS uznał, że z uwagi na brak zróżnicowania kryteriów wypłat jednostka działała niezgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Od przekazanych kwot nakazał zapłacić składki wraz z odsetkami. Czy miał rację? Kto powinien zapłacić zaległe składki pracownika? Czy dyrektor może sfinansować zaległości ze środków funduszu?

czytaj więcej »

Rozliczanie środków na wynagrodzenia pedagogów łącznie dla wszystkich stopni awansu zawodowego oraz modyfikacja zasad wypłacania dodatku uzupełniającego i wiejskiego – to najważniejsze zmiany jakie znalazły się projekcie założeń do nowelizacji Karty Nauczyciela przygotowanych przez resort edukacji.

czytaj więcej »

Inwentaryzację książek oraz innych elementów wchodzących w skład zbiorów bibliotek szkolnych należy inwentaryzować na podstawie ustawy o rachunkowości. Skontrum jest jedynie formą pomocniczą. Takie stanowisko zajęła katowicka izba obrachunkowa w piśmie z 11 marca 2013 r. (nr WA-0250/27/13).

czytaj więcej »

Gromadzenie materiałów informacyjnych dotyczących zmian w prawie oświatowym, współpraca ze szkołami i placówkami wychowawczymi w zakresie wdrażania nowych rozwiązań informatycznych, przeprowadzanie szkoleń i warsztatów wspomagających nauczycieli w samokształceniu – to tylko niektóre z nowych zadań wprowadzonych nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.

czytaj więcej »

Pytanie: Oran nadrzędny podjął decyzję o zaprzestaniu działalności stołówki szkolnej. Jeden z obsługujących ją pracowników przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czy w związku z likwidacją stanowiska pracy można takiej osobie wręczyć wypowiedzenie?

czytaj więcej »

Rodzice ubiegający się o nauczanie domowe dla swojego dziecka są zobowiązani do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia najpóźniej 31 maja. Po tej dacie szkoła nie powinna rozpatrywać złożonej dokumentacji. Wydanie zgody z naruszeniem terminu powoduje cofnięcie zezwolenia z mocy prawa.  

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa kupiła nasiona pszenicy, które mają służyć uczniom do celów szkoleniowych. Wydatek ten zakalikowała do § 4210. Przeprowadzona w szkole kontrola zakwestionowała taki sposób ewidencji. Czy słusznie?

czytaj więcej »

Pytanie: Absolwent psychologii kandyduje na stanowisko nauczyciela-psychologa w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Jak sprawdzić, czy osoba posiadająca wykształcenie wyższe kierunkowe spełnia również kryterium przygotowania pedagogicznego?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka nadrzędna wysłała placówce wychowawczej e-maila w sprawie przyznania darowizny oprogramowania komputerowego. Jego wartość została określona w dolarach. Wiadomość zawierała informację, zgodnie z którą wskazaną cenę należy przeliczyć na złote według średniego kursu z dnia poprzedzającego otrzymanie e-maila. Czy taki sposób wyceny jest poprawny?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy oraz uczniowie jednostki oświatowej wyjechali do Francji w ramach programu Comenius. W związku z tym placówka otrzymała fakturę VAT za usługę autokarową na terenie kraju oraz za granicą. Jak ująć taki wydatek w klasyfikacji budżetowej? Do którego paragrafu zaliczyć ubezpieczenie grupowe uczniów?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedszkole pobiera od rodziców ryczałtowe opłaty za pobyt dziecka w placówce. Jak poprawnie księgować kwoty, które są zwracane w przyszłym miesiącu ze względu na nieobecność dziecka?

czytaj więcej »

Pytanie: W zespole szkolno-przedszkolnym prowadzony jest dziennik wpływu i wypływu dokumentacji. Czy koniczne jest, aby oprócz tego w placówce funkcjonowała instrukcja kancelaryjna?

czytaj więcej »

Jednostka oświatowa, przy której funkcjonuje basen, ustalając kwotę VAT podlegającą odliczeniu z faktur za media może brać pod uwagę godziny wykorzystywania pływalni do celów komercyjnych oraz czas, w którym korzystają z niego wyłącznie uczniowie - tak wynika z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 7 lutego 2013 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa  zamierza wynająć przedsiębiorcy pomieszczenie na sklepik. Miesięczna opłata wyniesie około 350 zł. Czy od tej kwoty należy naliczać i odprowadzać  VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Placówka oświatowa wynajmująca część pomieszczeń w budynku stanowiącym jej siedzibę obciąża najemcę zwrotem kosztów za zużyte media. Z tego tytułu wystawia notę księgową. Z jaką datą sporządzać taki dokument, gdy faktury potwierdzające zużycie za dany okres docierają do jednostki dopiero w kolejnym miesiącu? Jak zaksięgować związane z tym zdarzenia gospodarcze?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła ponadgimnazjalna utworzyła podstawowy odpis roczny na fundusz socjalny w wysokości 90.000 zł. Jak poprawnie zaksięgować operacje związane z jego naliczeniem oraz wpłatą majowej i wrześniowej raty?

czytaj więcej »

Samorządy, które złożą wnioski do resortu edukacji mogą liczyć na środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Otrzymane kwoty mogą zostać przeznaczone m.in. na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli, czy też pokrycie szkód związanych ze zdarzeniami losowymi.

czytaj więcej »

Od marca 2013 r. pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych nie podlegają już przepisom rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Pozostałe zasady przewidziane w Karcie Nauczyciela mają zastosowanie do końca roku.

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z zatrudnieniem pracownika, ośrodek szkolno-wychowawczy wystąpił z zapytaniem o jego niekaralność. Do którego paragrafu klasyfikacji zaliczyć wydatki na ten cel?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica szkoły (księgowa), upoważniona do wykonywania przelewów bankowych, wpłacała na swoją korzyść zawyżone wynagrodzenie oraz  pieniądze za fikcyjne faktury (na konto osobiste). Kradzież ujawnił dyrektor jednostki, a księgowa została zwolniona w trybie natychmiastowym. Po ustaniu zatrudnienia, była księgowa wpłaciła większość należności na konto jednostki. Jak zaksięgować zdarzenia gospodarcze związane z opisaną sytuacją?

czytaj więcej »

wiper-pixel