WYDANIE ONLINE

Odsetki zgromadzone przez jednostki oświatowe i wychowawcze na rachunku podstawowym należy traktować jako przychody finansowe. Od strony kasowej kwalifikuje się je dodatkowo jako dochód, który trzeba odprowadzić na rachunek organu nadrzędnego. Podobnie księguje się dodatkowe środki naliczone przez bank na rachunku wydzielonym – tych jednak placówki nie muszą zwracać do budżetu.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jednostki oświatowej przebywa na urlopie zdrowotnym. Wcześniej został przeniesiony ze stanowiska nauczyciela kształcenia do oddziału przedszkolnego zintegrowanego. Do jednostki wpłynął pisemny wniosek o przywrócenie go do pracy w pierwotnym charakterze. Jak rozwiązać taką sytuację?

czytaj więcej »

Pytanie: Zespół szkół gromadzi część wpływów na wydzielonym rachunku dochodów. Czy jednostka powinna prowadzić do niego ewidencję na koncie pozabilansowym 980? Czy ponoszone z niego wydatki należy angażować na koncie 998?

czytaj więcej »

Pytanie: Zespół szkół ponadgimnazjalnych otrzymał od organu prowadzącego dotację. Ma być przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom, u których realizowane są praktyki zawodowe, dodatków i premii dla opiekunów. W którym paragrafie należy zakwalifikować tego rodzaju wydatki?

czytaj więcej »

Kierownik jednostki oświatowej samodzielnie podejmuje decyzje kadrowe. Gwarantuje mu to Karta Nauczyciela i ustawa o systemie oświaty. Organ prowadzący nie może ingerować w to, w jaki sposób dyrektor sporządza arkusz organizacji, nawet jeżeli uzna go za niekorzystny finansowo – tak wynika z wyroku rzeszowskiego sądu administracyjnego (sygn akt. II SA/Rz 1145/12).

czytaj więcej »

Pytanie: Za okres świąt wakacji i ferii zimowych jednostka wypłaca nauczycielom pensję uśrednioną. Czy takie same zasady należy stosować w przypadku wiosennej przerwy świątecznej?

czytaj więcej »

Pełnienie roli biblioteki publicznej przez szkolną lub założenie jej filii w jednostce oświatowej – takie m.in. rozwiązania przewiduje ministerstwo administracji i cyfryzacji. Resort uspokaja, że nowe przepisy nie doprowadzą do likwidacji wypożyczalni i czytelni funkcjonujących w szkole, lecz mają pomóc w rozwoju czytelnictwa w mniejszych miejscowościach.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła zawarła z osobą niebędącą jej pracownikiem umowę o dzieło na wygłoszenie wykładu. Jak poprawnie ująć taki wydatek w klasyfikacji budżetowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa do udokumentowania niektórych operacji stosuje polecenie księgowania (PK), które sporządzane jest przy użyciu programu komputerowego. Inspektorzy przeprowadzający kontrolę ksiąg rachunkowych stwierdzili, że taki wydruk nie może być traktowany jako dowód wewnętrzny. Czy mimo posiadania odpowiedniego programu pracownicy działu finansowego muszą ręcznie przenosić dane na gotowe druczki PK?

czytaj więcej »

Pytanie: Organ prowadzący nakazał jednostce przeprowadzanie okresowej inwentaryzacji biblioteki szkolnej. Jakie zasady stosować, sprawdzając stan zbiorów? Czy w takim przypadku należy wydzielać braki względne i bezwzględne?

czytaj więcej »

Pytanie: Przy szkole, która jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, działa stacja kontroli pojazdów. Wykonywane są tam okresowe przeglądy techniczne samochodów opodatkowane stawką 23%. Na stacji zainstalowany jest podlicznik energii elektrycznej, jednak dostawca prądu wystawia fakturę zbiorczą na szkołę. Jak w tej sytuacji rozliczyć VAT? Za pomocą jakich dokumentów i kont zaksięgować związane z tym operacje?

czytaj więcej »

Pytanie: Do kasy szkoły wpływa gotówka za wynajem garażu. Na otrzymaną kwotę składa się czynsz, który po wpłacie na rachunek bankowy (konto 130) jest odprowadzany jako dochód do starostwa oraz VAT. Wartość podatku jednostka przelewa do urzędu skarbowego w pełnych złotych, a VAT z faktury wystawianej najemcy przyjmowany jest w groszach. Jak księgować różnice powstające w wyniku zaokrągleń?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedszkole będące samorządową jednostką budżetową nabyło projektor, który jest przeznaczony do prezentacji różnego rodzaju materiałów dla dzieci lub ich rodziców. Drugim zakupem była książka „Plan kont”, z którego korzystają pracownicy komórki finansowej. Jak ująć takie wydatki w klasyfikacji budżetowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa organizuje dla uczniów konkurs ekologiczny. Zwycięzcy, którzy zbiorą najwięcej odpadów, otrzymują nagrody rzeczowe w postaci rowerów, sprzętu elektronicznego bądź turystycznego. Ich wartość nie przekracza zazwyczaj 600 zł. Czy w takim przypadku ma zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

czytaj więcej »

Koszty wyżywienia i zakwaterowania ponoszone przez internat na rzecz zagranicznych gości zaproszonych przez macierzystą szkołę nie powinny być rozliczane za pomocą faktury. Takie stanowisko zajął dyrektor izby skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej (nr ITPP1/443-968/12/IK).

czytaj więcej »

Środki, o których mowa w art. 70a Karty Nauczyciela, mogą być przesuwane pomiędzy poszczególnymi działami klasyfikacji budżetowej właściwymi dla szkół oraz dla placówek wychowawczych – tak wynika z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach (pismo nr WI-44/379/2012).

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła kupiła w sklepie internetowym sprzęt nagłaśniający. Po uregulowaniu przedpłaty otrzymała zamówiony towar wraz z fakturą. Okazało się, że została wystawiona w języku niemieckim, a kontrahent ze względów technicznych nie ma możliwości potwierdzenia transakcji w inny sposób. Czy księgowa ma prawo odmówić przyjęcia takiego dokumentu?

czytaj więcej »

Niestworzenie dziecku możliwości zaprezentowania swojego stanowiska i argumentacji przed skreśleniem go z listy uczniów narusza przepisy procedury administracyjnej. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku o sygn. akt II SA/Ol 1115/12.

czytaj więcej »

Zastosowanie trybu z wolnej ręki w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczące zakupu paliwa do autobusów szkolnych jest możliwe wyłącznie, gdy nie ma możliwości wyboru innego dostawcy. Wykonanie zamówienia przez innego wykonawcę musi być przy tym faktycznie niemożliwe, a nie tylko utrudnione. Tak wynika z opinii regionalnej izby obrachunkowej w Kielcach (WI-44/438/2012).

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik gimnazjum pełni jednocześnie, w ramach 1/4 etatu, obowiązki w międzyzakładowej kasie zapomogowo-pożyczkowej działającej przy szkole podstawowej. Czy okres zatrudnienia w tej drugiej instytucji należy uwzględniać przy naliczaniu dodatku stażowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba zatrudniona w szkole na pełen etat otrzymuje świadczenie urlopowe na podstawie Karty Nauczyciela. Czy jeżeli w tej samej placówce wykonuje ona zadania jako pracownik niepedagogiczny na 1/2 etatu (informatyk), to przysługuje jej drugie świadczenie urlopowe z drugiego stosunku pracy z uwzględnieniem sytuacji socjalnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik szkoły wystąpił o dofinansowanie zakupu okularów. Na kogo pracownia optyczna powinna wystawić fakturę za szkła korekcyjne niezbędne do obsługi monitorów – na kupującego czy na pracodawcę?

czytaj więcej »

Pytanie: Miasto będące jednostką nadrzędną przedszkoli publicznych podjęło decyzję o zwolnieniu pracowników administracji i obsługi ze wszystkich podległych placówek. Czy w takim przypadku osoby wykonujące obowiązki w przedszkolu zatrudniającym 15 osób mają prawo do odprawy?

czytaj więcej »

Wprowadzenie obowiązku współpracy pomiotów zajmujących się poradnictwem z jednostkami oświatowymi w zakresie samokształcenia nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów oraz rozszerzenie zadań dotyczących pomocy uczniom niepełnosprawnym - to główne zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem regulującym zasady funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

czytaj więcej »

wiper-pixel