WYDANIE ONLINE

Jednostki oświatowe i wychowawcze jako podmioty publiczne zobowiązane są do regularnego wykazywania kwot wydawanych na działania objęte interwencją funduszy strukturalnych. W ewidencji wydatków strukturalnych należy ujmować wyłącznie środki krajowe, stanowiące np. wkład do projektu unijnego.

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor szkoły zorganizował wyjazdową imprezę integracyjną dla nauczycieli i pracowników administracyjnych, którą opłacił z funduszu socjalnego. Jak należy opisać otrzymany rachunek, aby osoby zatrudnione nie musiały płacić podatku dochodowego?

czytaj więcej »

Pytanie: W poradni psychologiczno-pedagogicznej na podstawie umowy o pracę (1/6 etatu) zatrudniony jest lekarz, do którego obowiązków należy sporządzanie diagnoz na potrzeby zespołu orzekającego placówki oraz udział w jego posiedzeniach. Czy można z nim rozwiązać stosunek pracy i zawrzeć umowę zlecenie na wykonywanie tych zadań?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedszkole zrealizowało inwestycję polegającą na budowie placu zabaw dla dzieci. W jej ramach zakupiono zabawki, ławki i kosze na śmieci oraz zbudowano palisadę. Czy  w takim przypadku całą inwestycję można zaliczyć do rodzaju 290 Klasyfikacji Środków Trwałych, czy może należy ustalić wartość jednostkową poszczególnych urządzeń?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy jednostki korzystają ze szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. Cześć wydatków związanych z projektem finansowana jest z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Czy w takim przypadku krajową część środków należy zakwalifikować do wydatków strukturalnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Publiczne przedszkole integracyjne prowadzone przez kościelną osobę prawną otrzymało dotację oświatową. Czy środki te można wykorzystać na szkolenie księgowej oraz wymianę komputera, na którym prowadzone są rozliczenia rachunkowe i ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor szkoły został poinformowany o zmianie nazwiska podopiecznego. Czy w przypadku modyfikacji wpisów w księdze uczniów obowiązują takie same zasady, jak przy sprostowaniach błędów lub oczywistych pomyłek?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba pełniąca funkcję skarbnika w gminie zwróciła się do pracowników komórki księgowej szkoły z żądaniem przedstawienia kopii faktur potwierdzających opłacenie wydatków bieżących zagwarantowanych w planie. Czy takie działanie jest zgodne z przepisami?

czytaj więcej »

Pytanie: W zespole złożonym z przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum ponad 100 dzieci korzysta ze świetlicy. Organ prowadzący przewidział na opiekę nad dziećmi jeden etat. Czy zatrudnienie jednego wychowawcy jest w tym przypadku zgodne z przepisami?

czytaj więcej »

Kwota zwróconego stypendium szkolnego, które zostało nienależnie pobrane przez ucznia, stanowi niepodatkową należność budżetową o charakterze publicznoprawnym. W takim przypadku po wydaniu decyzji o zwrocie należności należy naliczyć odsetki - twierdzą przedstawiciele białostockiej izby obrachunkowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Placówka otrzymała od osoby fizycznej darowiznę w postaci gotówki. W jaki sposób wykazać stan w kasie w sprawozdaniach Rb-N i Rb-UN? Do tej pory jednostka rozliczała się wyłącznie przelewami.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka przebywała na  rocznym urlopie zdrowotnym, który zakończył się 12 lutego 2013 r. Następnie od 13 lutego 2013 r. korzystała ze zwolnienia lekarskiego (choroba  w czasie ciąży). Pod koniec sierpnia 2013 roku urodziła  dziecko. Ile  urlopu wypoczynkowego  będzie przysługiwało nauczycielce po zakończeniu urlopu rodzicielskiego, a więc po 25 sierpnia 2014 r.? Czy za okres choroby należy się urlop?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedstawiciele starostwa powiatowego rozpoczęli kontrolę wykorzystania dotacji udzielonej szkole niepublicznej. Jak długo może trwać taka procedura?

czytaj więcej »

Zorganizowanie wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek oświatowych nie zwalnia dyrektorów obsługiwanych placówek z obowiązku opracowania i stosowania osobnej polityki rachunkowości. Takie wnioski płyną z wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa jako pracodawca postanowiła obciążyć pracownika kosztami niedoboru materiałów w użytku. Jak poprawnie ująć tego rodzaju zdarzenie w księgach rachunkowych? Jak księgować pokrycie niedoboru w środkach trwałych całkowicie umorzonych?

czytaj więcej »

Kwota otrzymana przez osobę fizyczną z tytułu prowadzenia publicznej szkoły lub przedszkola na podstawie umowy z gminą jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z pokryciem jej z dotacji samorządowej korzysta jednak ze zwolnienia z podatku dochodowego.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy niepedagogiczni otrzymali wypowiedzenie warunków pracy w części dotyczącej wymiaru czasu pracy. W ustawowym czasie złożyli oświadczenie o odmowie przyjęcia nowych warunków. Jaką podstawę prawną wpisać w świadectwie pracy jako rozwiązanie stosunku pracy? Czy w świadectwie w informacjach uzupełniających należy podać podstawę prawną wypłaconej odprawy?

czytaj więcej »

Na jednostki oświatowe oraz wychowawcze, w stosunku do których organ nadrzędny ustalił plan wydatków niewygasających, nałożono nowy obowiązek sprawozdawczy. Pierwsze kwartalne sprawozdanie Rb-28NWS kierownicy muszą złożyć zarządom do 10 kwietnia.

czytaj więcej »

Dziecko spełniające obowiązek przedszkolny w domu nie pociąga za sobą realnych kosztów ze strony placówki. Na osobę taką nie powinna być zatem przyznawana dotacja - twierdzi ministerstwo edukacji. Innego zdania są izby obrachunkowe.

czytaj więcej »

Są już formalne wzory dokumentów elektronicznych związanych z prowadzeniem rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Podmioty zainteresowane prowadzeniem tego rodzaju instytucji powinny z nich korzystać, wnioskując o wpis, zmianę oraz wykreślenie z rejestru.

czytaj więcej »

Minister edukacji chce dodać do podstawy programowej wychowania przedszkolnego nowy obszar o nazwie „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”. Będzie to skutkowało wprowadzeniem obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego dla wszystkich przedszkolaków.

czytaj więcej »

Poprawność zawierania umów cywilnoprawnych oraz wykorzystania środków funduszu socjalnego - to tylko niektóre z obszarów, którym w tym roku szczególnie przygląda się Państwowa Inspekcja Pracy.

czytaj więcej »

Płatnicy zasiłków mogą przyjmować zaświadczenia lekarskie wystawione na formularzu według wzoru obowiązującego do końca 2013 r. Tak wynika z komunikatu wydanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

czytaj więcej »

wiper-pixel