WYDANIE ONLINE

Jednym z elementów sprawozdania finansowego sporządzanego przez jednostki oświatowe i wychowawcze jest zestawienie zmian w funduszu. Dokument ten prezentuje modyfikację stanu takich składników jak wydatki budżetowe, płatności ze środków europejskich, czy kwoty przeznaczone na inwestycje.

czytaj więcej »

Pytanie: Placówka wychowawcza otrzymała od komornika pismo dotyczące zajęcia wynagrodzenia pracownika. W treści pisma wyszczególniono pensję, nagrody, jak również udział w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach pozostających w związku ze stosunkiem pracy. Czy w takim przypadku jednostka powinna potrącić także świadczenia wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

czytaj więcej »

Jeśli informatycy zatrudnieni w szkole w ramach swoich obowiązków pracowniczych wykonują projekty stanowiące utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów.

czytaj więcej »

Utrata statusu przedsiębiorcy po zakończeniu kształcenia pracownika młodocianego, przy spełnieniu pozostałych warunków, nie może być samoistną podstawą odmowy przyznania przez gminę dofinansowania należnego pracodawcy.

czytaj więcej »

Pytanie: Pod koniec ubiegłego roku na wydzielony rachunek dochodów oświatowych szkoły wpłynęła niewielka kwota za szkolenie. W jaki sposób rozliczyć związane z tym operacje gospodarcze?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku ze skorzystaniem z instytucji wykonawstwa zastępczego jednostka wystawiła wykonawcy notę księgową. Firma wykonawcza oświadczyła, że nie zapłaci należności, w związku z czym sprawa znajdzie finał w sądzie. W jaki sposób zaksięgować związane z tym zdarzenia gospodarcze? Czy jeśli jednostka nie zamknęła jeszcze ksiąg za poprzedni rok, powinna zaktualizować należność?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z realizowaną inwestycją wykonawca został obciążony karą umowną. Po odwołaniu się do sądu - na zasadzie ugody - część kary została umorzona. Czy w takim przypadku należy podnieść wartość środka trwałego inwestycji, skoro ugoda została zapisana przez zarząd jako zadanie inwestycyjne?

czytaj więcej »

Pytanie: Wychowawca pracujący w internacie zwrócił się o udzielenie mu dnia wolnego za udział w wycieczce, która odbyła się w ubiegłym roku. Wyjazd przypadł w dzień będący dla niego dniem wolnym (11 stycznia 2013 r.). Czy pracownikowi przysługuje takie prawo?

czytaj więcej »

Pracownikowi szkoły, który nie przepracował co najmniej 6 miesięcy w danym roku nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wyjątkiem jest sytuacja, w której nauczyciel zatrudniony został w ciągu roku, ze względu na specyfikę organizacji pracy placówki.

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor szkoły podstawowej zamierza wynająć higienistce pomieszczenie do prowadzenia gabinetu. Które z regulacji przyjąć jako podstawę umowy? Czy odpłatność za wynajem może być zerowa?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka nabywa z rachunku dochodów oświatowych środki żywności. Na potrzeby sporządzania posiłku wydaje je z magazynu. Opłaca także koszty niezbędnej do tego energii. Jakie zapisy księgowe zastosować w tym przypadku?

czytaj więcej »

Mimo zachowania ciągłości funkcjonowania szkoły podstawowej i gimnazjum, jako podmiotów realizujących zadania oświatowe, do celów rachunkowych zespół jest taktowany jako nowo powstała organizacyjna. Takie stanowisko przyjęli przedstawiciele białostockiej izby obrachunkowej.

czytaj więcej »

Kwoty zobowiązań wyrażone w walutach obcych wykazywane w formularzu Rb-Z należy przeliczyć na złote według średniego kursu NBP obowiązującego w ostatnim dniu roboczym okresu, za który opracowane jest sprawozdanie.

czytaj więcej »

Od stycznia do udokumentowania świadczenia usług lub dostawy towarów zwolnionych z VAT, bez względu na to, czy jest to zwolnienie przedmiotowe czy podmiotowe, podatnik może podawać na fakturze mniej danych. To wynik wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur.

czytaj więcej »

Osoby zarządzające w imieniu pracodawcy zakładem pracy, będący pracowniami samorządowymi, nie mają prawa do dodatków za pracę po godzinach - uznał Trybunał Konstytucyjny. Rekompensatą są dla nich dni wolne lub wynagrodzenie.  

czytaj więcej »

Pedagog, który został zatrudniony we wrześniu 2013 roku, a z którym rozwiązano stosunek pracy przed końcem grudnia również ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego - twierdzą przedstawiciele ministerstwa edukacji.

czytaj więcej »

Krąg osób uprawnionych do świadczeń kompensacyjnych nie zostanie rozszerzony. Senat odrzucił pomysł przyznania ich nauczycielom zatrudnionym w zakładach kształcenia.

czytaj więcej »

Częstsze wypełnianie formularzy Rb-34S oraz obowiązek opracowywania nowych sprawozdań Rb-28NWS przez jednostki budżetowe realizujące wydatki niewygasające - m.in. takie zmiany przewiduje nowelizacja rozporządzenia ministra finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

czytaj więcej »

wiper-pixel