WYDANIE ONLINE

W celu poprawnego wypełnienia rachunku zysków i strat jednostki oświatowe i wychowawcze powinny pamiętać przede wszystkim o tym, aby rozliczając przychody i koszty stosować zasadę ich współmierności. Ważne jest również aby w ewidencji uwzględniać zdarzenia nadzwyczajne powstałe poza podstawową działalnością.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy komórki kadrowej jednostki oświatowej w pracowniczej teczce przechowują kserokopię dowodu osobistego jednego z zatrudnionych. Czy jest to zgodne z przepisami?

czytaj więcej »

Pytanie: Sekretariat szkoły pobiera od rodziców uczniów opłaty za korzystanie z tzw. e-dziennika. Czy takie działanie jest zgodne z prawem?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel został zwolniony z pracy z przyczyn organizacyjnych. Po pewnym czasie sąd przywrócił go do pracy. Pedagog stawił się do pracy, jednak nie było dla niego przewidzianych godzin dydaktycznych. Jak rozwiązać taką sytuację?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła zamierza zorganizować dodatkowe zajęcia z przedmiotów maturalnych. Czy mogą zostać opłacone ze środków komitetu rodzicielskiego?

czytaj więcej »

Wójt ma obowiązek zawarcia z rodzicami niepełnosprawnego ucznia umowy określającej zasady zwrotu kosztów przejazdu zorganizowanego we własnym zakresie. Jest tak również, jeśli samorząd zapewnił ogólny transport pozostałym podopiecznym.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o VAT obowiązująca od 2014 roku objęła m.in. sposób kalkulacji podstawy opodatkowania. Jest to związane przede wszystkim z koniecznością pełniejszego odwzorowania przepisów dyrektywy VAT oraz zastosowania wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) w regulacjach krajowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Starostwo powiatowe przyznaje emerytowanym pracownikom szkoły zapomogi finansowane z funduszu zdrowotnego, które wypłaca szkoła. Oprócz tego raz w roku placówka wypłaca zapomogę zdrowotną finansowaną z funduszu socjalnego. Zdarza się, że niektórzy z emerytów otrzymują zapomogi finansowane z obydwu źródeł. Czy w takim przypadku, obliczając nadwyżkę ponad 2.280 zł podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym, obie zapomogi należy zsumować?

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina przekazała szkołę do prowadzenia organizacji pozarządowej. Wcześniej pracownikom placówki zostały udzielone pożyczki z funduszu socjalnego. Na które konto bankowe powinni spłacać otrzymane środki, jeżeli nowo powstały podmiot nie będzie posiadał rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Rada przekazała na rzecz szkoły wykładzinę PCV w celu zabezpieczenia podłogi podczas uroczystości na sali gimnastycznej. Całość zakupu opiewała na kwotę 6.210 zł (69 metrów po 90 zł/m). Jak zaksięgować taki zakup?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor szkoły udzielił jednodniowego urlopu z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem. Czy pracownik może w tym czasie sprawować funkcję eksperta w komisji do spraw awansu zawodowego nauczyciela?

czytaj więcej »

Pytanie: W 2012 roku w jednostce wyremontowano podjazd dla niepełnosprawnych. Księgowa rozliczająca wówczas księgi zaewidencjonowała fakturę od usługodawcy na kontach 402 i 201, zaś umorzenie na kontach 011 oraz 071. Jak powinno wyglądać poprawne księgowanie remontu? Jak skorygować błędne zapisy już po zamknięciu roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Jedna z osób zatrudnionych w dziale finansowym na stanowisku księgowego dodatkowo prowadzi kasę. Czy w takim przypadku dokumenty kasowe (KW, KP i raport kasowy) muszą być podpisywane również przez głównego księgowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa nabyła zestaw, dzięki któremu może korzystać z kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W którym paragrafie klasyfikacji ująć taki wydatek?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła opłaca abonament za specjalistyczny program zawierający moduły do zarządzania księgowością, kadrami, a także stołówką i magazynem. Jak poprawnie zaksięgować i zaklasyfikować taki wydatek?

czytaj więcej »

Do wyliczenia kwot przekazywanych prywatnym placówkom zajmującym się wychowaniem przedszkolnym gminy mogą korzystać z gotowych algorytmów opracowanych przez ministra edukacji. W przedstawionych wyliczeniach istotne jest to, aby do wszystkich elementów wzorów przyjąć jednolity okres.

czytaj więcej »

Metody weryfikacji stanu zbiorów przy użyciu skontrum mogą używać wyłącznie jednostki należące do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Biblioteki szkolne nie należą do tej kategorii, a więc obowiązują je ogólne zasady określone w ustawie o rachunkowości - twierdzą przedstawiciele gdańskiej izby obrachunkowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Placówka otrzymała dwie oddzielne faktury na dystrybucję i zużycie energii elektrycznej. Czy pierwsza z nich powinna zostać zaksięgowana również jak zużycie energii, czy też w koszty usług obcych?

czytaj więcej »

Stary system SIO będzie funkcjonował jeszcze przez 3 lata. W latach 2014–2016 ma obowiązywać tymczasowa procedura wprowadzania danych. W przypadku negatywnej weryfikacji informacji ze zbiorem PESEL szkoły będą miały 6 miesięcy na wyjaśnienie stanu faktycznego.  

czytaj więcej »

Do końca 2020 roku przedłużono okres działania wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W porównaniu z uchwałą Rady Ministrów obwiązującą do końca 2013 roku novum stanowi objęcie dożywianiem 6-latków.

czytaj więcej »

Pierwszeństwo zapisania dzieci do przedszkoli publicznych będą mieli mieszkańcy gminy będącej organem prowadzącym danej placówki. Przyjęcie dziecka z innego terenu będzie możliwe dopiero w razie istnienia nadwyżki wolnych miejsc.

czytaj więcej »

Wprowadzenie nowej wagi do przeliczania uczniów klas pierwszych oraz modyfikacja zasad ustalania wartości wskaźnika korygującego Di – to główne zmiany w dotychczasowym sposobie dzielenia części oświatowej subwencji ogólnej.

czytaj więcej »

Podmioty nieposiadające danych, na podstawie których wypełnienia się sprawozdanie Rb-UZ. nie muszą już sporządzać formularzy zerowych. Z obowiązku tego zwolnione są także placówki, u których w danym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

czytaj więcej »

wiper-pixel