WYDANIE ONLINE

Gdy koszty ponoszone przez jednostkę oświatową lub wychowawczą dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, należy ująć je w księgach jako rozliczenia międzyokresowe. Tego typu ewidencja będzie miała zastosowanie przede wszystkim na przełomie roku, np. w przypadku opłaconych prenumerat.

czytaj więcej »

Od 2014 roku nauczyciel starający się o urlop dla poratowania zdrowia będzie musiał wykazać 20-letni nieprzerwany okres zatrudnienia w oświacie oraz przedstawić orzeczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy. Koszty badań poniesie szkoła. Okres korzystania z tego rodzaju przerwy skróci się do roku.

czytaj więcej »

Wynagrodzenie należne jednostce budżetowej z tytułu rzetelnego pełnienia funkcji płatnika należy traktować jako dochód budżetowy, który ujmuje się w § „097 Wpływy z różnych dochodów” – twierdzi resort finansów.

czytaj więcej »

Pytanie: Przedszkole w swojej siedzibie prowadzi lekcje z języka angielskiego? Czy tego typu zajęcia można zorganizować w ramach czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z realizacją zadania inwestycyjnego placówka wychowawcza poniosła koszty nadzoru inwestorskiego realizowanego na podstawie umowy o dzieło. Jak poprawnie zakwalifikować tego rodzaju wydatek?

czytaj więcej »

Umożliwienie kontynuacji stażu po rocznym urlopie rodzicielskim oraz ułatwienie uzyskania wyższych stopni zawodowych pedagogom przedszkolnym – to tylko niektóre ze zmian dotyczących awansu, które znalazły się w projekcje nowelizacji Karty Nauczyciela. Nowe zasady nie będą miały zastosowania do osób, które złożą wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego przed 1 stycznia 2015 roku.

czytaj więcej »

Od 2014 roku nauczyciele zatrudnieni w zakładach kształcenia będą mogli korzystać z dodatkowych uprawnień przysługującym innym pedagogom. Zmiany są wynikiem senackiego projektu nowelizacji ustawą o świadczeniach kompensacyjnych.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik placówki wychowawczej trzy lata temu wziął ślub cywilny i z tego tytułu otrzymał dwa dni wolnego. Obecnie zamierza zawrzeć związek w Kościele i ponownie stara się o udzielenie urlopu okolicznościowego. Czy pracodawca powinien mu go przyznać?

czytaj więcej »

Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. wyniesie 1.680 zł. To o 80 zł więcej niż w 2013 roku. Wzrost płacy wpłynie m.in. na ustalanie kwot wolnych od potrąceń oraz podstawę wymiaru zasiłków.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka samorządu terytorialnego (gmina) zamierza ogłosić przetarg na usługi edukacyjne organizowane w ramach projektu unijnego. Postępowanie przeprowadzi podległa szkoła. Na kogo powinien zostać wystawiony rachunek za usługi edukacyjne? Jakie procedury zamówieniowe mają tu zastosowanie?

czytaj więcej »

Pytanie: Ze względu na różnicę w gramaturze posiłków wydawanych uczniom oraz pracownikom szkoły jednostka zamierza zróżnicować cenę za obiady. Czy jest to dopuszczalne pod względem prawnym?

czytaj więcej »

Dochody i wydatki związane z porozumieniami zawieranymi między samorządami w sprawie przyjęcia dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej należy traktować jako zakup usług. Wyjątkiem jest udzielenie dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa pobiera opłaty za naukę w systemie zaocznym. W przypadku opóźnień naliczane są odsetki za zwłokę. W uzasadnionych przypadkach należności te nie są naliczane lub zostają umorzone, rozkładane na raty lub odraczane. Czy wartość nienaliczonych odsetek stanowi dla ucznia przychód, w związku z czym należy wystawić słuchaczowi PIT-8C?

czytaj więcej »

Obsługa finansowa innych szkół nie mieści się w zadaniach jednostek oświatowych. Podmioty działające na mocy ustawy o systemie oświaty nie powinny więc zawierać porozumień w sprawie wzajemnego prowadzenia rachunkowości. Takie wnioski zaprezentowała w wystąpieniu pokontrolnym olsztyńska izba obrachunkowa.

czytaj więcej »

Pytanie: Kontrahent szkoły nagminnie zwleka z zapłatą należności. Reprezentantem placówki w zakresie czynności prowadzących do egzekucji jest przedstawiciel starostwa. To on odbiera od szkoły nieopłacone rachunki, gromadzi nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym, jak również współpracuje z komornikiem. Kto powinien księgować zaległe należności oraz koszty procesu - szkoła czy starostwo?

czytaj więcej »

Pytanie: Przedszkole używa programu komputerowego, który nalicza należności oraz rejestruje wpłaty od rodziców w rozbiciu na poszczególne dzieci. Wydruk na koniec miesiąca pokazuje nadpłaty i zaległości. Czy taka dokumentacja wystarczy żeby uznać, że prowadzona jest analityka do konta 221? Do dziennika jednostka wprowadzałaby tylko sumy zbiorcze.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka nabyła program informatyczny służący do elektronicznej ewidencji obecności dzieci w przedszkolu. System składa się z oprogramowania oraz czytnika kart. W jaki sposób poprawnie rozliczyć taki zakup? Czy zastosowanie będzie miało konto 020, czy może 013?

czytaj więcej »

Stanowisko dyrektora gminnego żłobka oraz klubu dziecięcego może piastować jedna osoba. Należy jednak wówczas rozpisać dwa odrębne konkursy. Wymogu takiego nie ma w przypadku utworzenia przez gminę zespołu złożonego z tego rodzaju jednostek.

czytaj więcej »

Ogłoszenie dotyczące przetargu na dowóz dzieci do placówki oraz specyfikacja warunków zamówienia muszą zwierać wszystkie dane określone w przepisach o zamówieniach publicznych. Braki w treści lub sprzeczne informacje w dokumentacji mogą prowadzić do unieważnienia umowy.

czytaj więcej »

Pytanie: Placówka wychowawcza zatrudnia na umowę o pracę dwie osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności. Jak w takich okolicznościach uzupełnić część C.3 nowego wzoru informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych INF-1, obowiązującego od września 2013 roku?

czytaj więcej »

Aby odwołać dyrektora jednostki oświatowej w trybie pilnym musi wystąpić nagła przyczyna powodująca destabilizację pracy szkoły. Takiego charakteru nie mają zaniechania w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Tak wynika ze stanowiska zaprezentowanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik obsługi jednostki oświatowej przebywał na 10-dniowym urlopie, w trakcie którego przedstawił zwolnienie lekarskie. Wypoczynek został przerwany, a zatrudnionemu pozostało jeszcze do wykorzystania 15 dni wolnego. Czy ze względu na podzielenie urlopu - pozostała część powinna trwać nieprzerwanie przez co najmniej 14 dni?

czytaj więcej »

Podmiot zamierzający założyć żłobek lub klub dziecięcy powinien zgłosić się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o wpisanie go do rejestru prowadzonego przez gminę. Proces ten będzie przebiegał szybciej, dzięki nowym przepisom umożliwiającym składanie wniosków w formie elektronicznej.

czytaj więcej »

Pytanie: W przedszkolu została zatrudniona pracownica na 1/2 etatu sekretarki i 1/2 etatu jako pomoc nauczyciela. W sumie jest to cały etat, ale ze względu na różne stanowiska są zawarte 2 umowy. Czy pracownicy przysługują 2-krotne koszty uzyskania przychodu przy obliczaniu podatku?

czytaj więcej »

wiper-pixel