WYDANIE ONLINE

Szkoły oraz inne jednostki budżetowe do końca marca 2013 r. muszą rozliczyć miniony rok przy użyciu nowych wzorów formularzy. To skutek ostatniej nowelizacji szczególnych zasad rachunkowości, która wprowadziła nowe wymogi dotyczące sposobu prezentowania informacji w sprawozdaniu finansowym jednostek publicznych.

czytaj więcej »

Skrócenie do roku wymiaru urlopu na poratowanie zdrowia, wprowadzenie obowiązku ewidencjonowania czasu przeznaczonego na zadania pozadydaktyczne, ograniczenie możliwości korzystania z dodatków socjalnych – to najważniejsze ze zmian, jakie przewiduje nowelizacja Karty Nauczyciela zapowiedziana przez resort edukacji.

czytaj więcej »

Zwiększenie stawki diet, wprowadzenie obowiązku zwrotu przez pracodawcę kosztów parkingu lub przejazdu autostradą, umożliwienie złożenia przez pracownika oświadczenia po zagubieniu biletu lub faktury – m.in. takie rozwiązania wprowadza nowelizacja przepisów określających należności, które przysługują osobom zatrudnionym w jednostkach publicznych z tytułu podróży służbowych.

czytaj więcej »

Po określeniu osób uprawnionych do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego i sporządzeniu listy płac pracownicy rozliczający jednostki oświatowe muszą odpowiednio zaksięgować zdarzenia związane z naliczeniem i wypłatą trzynastek. Powinni przy tym pamiętać o zasadzie memoriału.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka przydzieliła nauczycielowi zatrudnionemu w szkole funkcjonującej przy młodzieżowym ośrodku wychowawczym dodatkowe obowiązki bibliotekarza. W drugim przypadku z wychowawcą (mianowanie) podpisała odrębną umowę o pracę na czas określony na stanowisku nauczyciela. Czy zawarcie dwóch stosunków pracy z jednym pracodawcą jest w tych przypadkach zgodne z przepisami?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła jest zainteresowana zatrudnieniem osoby, która kończy studia. Czy w trakcie roku szkolnego można (bez zgody kuratora) przyjąć osobę, która posiada wszystkie niezbędne kwalifikacje za wyjątkiem przygotowania pedagogicznego?

czytaj więcej »

Pytanie: W 2012 r. pracownik jednostki oświatowej przez 7 miesięcy pełnił obowiązki nauczyciela, a następnie przez 5 miesięcy pracował (w tej samej szkole) jako główny księgowy. Czy z tytułu pracy w dziale finansów, mimo nieprzepracowania na tym stanowisku wymaganego pół roku, przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie roczne?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel w 2012 r. otrzymałjednorazowy dodatek uzupełniający. Czy takie świadczenie należy brać pod uwagę przy ustalaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

czytaj więcej »

Pytanie: W skład zespołu szkół wchodzą: gimnazjum, szkoła podstawowa oraz świetlica. Ich obsługę finansową powierzono głównemu księgowemu jednej z jednostek. Organ prowadzący wydał decyzję o likwidacji stanowiska księgowego i o powierzeniu prowadzenia spraw finansowych zespołu pracownikowi gminy. Czy w świetle ustawy o finansach publicznych samorząd ma do tego prawo? Czy takie redukcje mogą następować w trakcie roku szkolnego?

czytaj więcej »

Pytanie: W jednostce oświatowej pracuje nauczyciel zatrudniony na podstawie art. 7 ustawy o systemie oświaty (za zgodą kuratora). W związku z tym, że został zatrudniony od 1 września, w 2012 r. przepracował tylko 4 miesiące. Czy takiej osobie należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne, mimo nieprzepracowania 6 miesięcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Placówka oświatowa otrzymała od jednostki nadrzędnej pomoce dydaktyczne, sprzęt biurowy i gospodarczy. Wiele pozycji na protokole wynosi 0 zł. Czy w celu zaksięgowania darowizny trzeba ponownie wyceniać składniki o wartości zerowej? W jaki sposób rozliczyć różnicę między ceną z protokołu a tą powstałą po aktualizacji?

czytaj więcej »

Zespół szkół sprzedający na kiermaszu rękodzieła wytworzone przez uczniów nie musi płacić CIT. Jednostki budżetowe podlegają bowiem zwolnieniu podmiotowemu, bez względu na źródło przychodów. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (nr IPTPB3/423-349/12-2/IR).

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła zamierza nabyć rampę skateboardową, która zostanie umieszczona na terenie boiska. W przyszłości chce także kupić oraz zamontować dach nad istniejącymi już trybunami. Do której grupy oraz podgrupy klasyfikacji środków trwałych należy zaliczyć wymienione zakupy?

czytaj więcej »

Pytanie: W jednym budynku znajduje się siedziba szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Zarządcą nieruchomości jest kierownik pierwszej z jednostek. Kto może podpisać umowę najmu pomieszczeń osobom trzecim, jeżeli są one użytkowane przez gimnazjum?

czytaj więcej »

Jednostka oświatowa musi zadbać o jasne rozróżnienie kompetencji szkoły oraz obsługującego ją zespołu ekonomiczno-administracyjnego - taki wniosek płynie z wystąpienia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach (RIO) po kontroli przeprowadzonej w jednej ze świętokrzyskich placówek (WK-60.23.2643.2012).

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa otrzymuje wpływy: z opłat za wydanie duplikatów legitymacji, z wynagrodzeń z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego oraz od wypłaconych świadczeń ZUS, ze sprzedaży makulatury zbieranej przez uczniów oraz z opłat za przekroczenie limitu rozmów telefonicznych przez dyrektora. W jaki sposób w prowadzonych księgach ująć wymienione zdarzenia?

czytaj więcej »

Do końca marca jednostki oświatowe powinny złożyć jednostkowe sprawozdania Rb-WSa. Aby uzyskać niezbędne dane, należy najpierw poprawnie rozpoznać i zakwalifikować poniesione w ciągu roku wydatki strukturalne. W przypadku szkół do tej kategorii można zaliczyć m.in. środki przeznaczone na sfinansowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych czy zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

czytaj więcej »

Pytanie: Uczniowie należący do szkolnego klubu sportowego wyjeżdżają na zawody. Czy jednostka oświatowa powinna w takim przypadku zadbać o dodatkowe płatne badania lekarskie zawodników? Czy z tego tytułu powinna ponosić jakieś koszty?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła ponadgimnazjalna zapłaciła z wydzielonego rachunku dochodów ubezpieczenie OC samochodu służbowego. Wskutek pomyłki agenta składka została  wyliczona błędnie, w  związku z czym w następnym roku zwrócono ją na rachunek bankowy jednostki. Jak zaksięgować powyższą operację finansową?

czytaj więcej »

Szkoła uzyskuje dochody z tytułu opłat za żywienie w stołówkach. Kwoty te wpływają do jednostki w różnych terminach - bywa, że w danym tygodniu nawet codziennie. W jakim czasie należy odprowadzić je do urzędu miasta?

czytaj więcej »

Pytanie: W ubiegłym roku jednostka budżetowa wykupiła roczną licencję programu antywirusowego, którą zaksięgowała jako wartość niematerialną i prawną. W tym roku, po wygaśnięciu praw, jednostka zamierza nabyć inny program (również na rok). Jak zaksięgować likwidację nieużywanego oprogramowania oraz zakup kolejnej licencji?

czytaj więcej »

wiper-pixel