WYDANIE ONLINE

Jak co roku, osoby zarządzające placówką oświatową muszą przeprowadzić inwentaryzacje – obowiązek ten wynika z ustawy o rachunkowości. Dotyczy wszystkich składników majątkowych: rzeczowych, środków pieniężnych oraz pozostałych aktywów i pasywów. Inwentaryzacja ma za zadanie ustalić i zweryfikować stan składników majątkowych znajdujących się w posiadaniu jednostki oświatowej. W procesie inwentaryzacji należy zwrócić przede wszystkim uwagę na odpowiedni dobór metody inwentaryzacji do danego składnika majątku, terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz prawidłowe sporządzenie dokumentacji. Warto przeczytać, które działania i w jakich terminach podjąć oraz jakie są najczęstsze błędy, by uniknąć ich w swojej placówce.

czytaj więcej »

Według interpretacji ogólnej MF z 10 czerwca 2020 r. nie podlegają opodatkowaniu opłaty za pobyt w żłobku i przedszkolu, a także wyżywienie dzieci w tych placówkach, uczniów i pedagogów w szkołach. Co miesiąc sporządzam cząstkowe deklaracje VAT. Do tej pory wszystko wykazywałam jako ZW. Czy interpretacja ta nakazuje w ogóle nie wykazywać tych czynności? Czy można je wykazywać, np. do końca roku szkolnego, a od września dopiero to zmienić?

czytaj więcej »

Z dotacji oświatowej można pokryć wydatki związane z zakupem i montażem monitoringu w salach szkolnych czy przedszkolnych oraz w ogrodzie.

czytaj więcej »

Jesteśmy stowarzyszeniem, które nieodpłatnie prowadzi niepubliczną szkołę podstawową oraz niepubliczne przedszkole, nie prowadzimy działalności gospodarczej. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Placówki utrzymujemy tylko i wyłącznie z dotacji oświatowej otrzymywanej z urzędu gminy. Czy z ww. dotacji możemy opłacić prawnika, który będzie w sądzie reprezentował szkołę (pracownik pozwał szkołę)?

czytaj więcej »

Przy szkole podstawowej rozpoczęła się budowa hali sportowej. Szkoła planuje obciążać fakturą wykonawcę za zużytą energię, wodę, gaz na podstawie stanów licznika. W tej sytuacji macierzysta dla szkoły jednostka samorządu terytorialnego jest uprawniona do odliczania VAT przy nabywaniu odsprzedawanej energii, wody oraz gazu.

czytaj więcej »

Czy w sytuacji gdy organ samorządu nie udzielił pisemnego upoważnienia kierownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, dyrektor szkoły ma możliwość dokonywania zmian w planie finansowym szkoły w ciągu roku w rozdziale w ramach grup, tzn. między paragrafami płacowymi lub miedzy paragrafami rzeczowymi?

czytaj więcej »

Szkoła jako jednostka budżetowa ma stołówkę szkolną, w której sprzedaje obiady dla uczniów i kadry pedagogicznej. Szkoła ta nie musi jednak posiadać kasy fiskalnej.

czytaj więcej »

Przed WSA w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 544/19) toczył się spór o konieczności – lub jej brak – opodatkowania VAT wydawania przez placówki oświatowe w imieniu gminy duplikatów legitymacji uczniowskich oraz świadectw. W toku postępowania sąd przyznał rację skarżącej, wskazując, że czynności w postaci wydawania duplikatów legitymacji oraz świadectw szkolnych wykonuje w ramach zadań własnych jako organ władzy publicznej, a zadania te są wykonywane w reżimie publicznoprawnym, gdzie gmina nie występuje jako przedsiębiorca. Opłata pobierana przez placówki oświatowe w imieniu gminy za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich oraz świadectw nie będzie stanowiła czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

czytaj więcej »

Wiele firm prowadzi szkolenia doskonalące nauczycieli. Szkolenia prowadzone przez firmy, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, można finansować ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Działalność gospodarcza zapisana jako PKD 85.59.B może oznaczać, że firma prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego. Samo PKD jednak o takiej działalności nie przesądza. Przepisy wymagają, by wynikało to ze statutu.

czytaj więcej »

W szkole jest zatrudniony pracownik samorządowy na dwóch stanowiskach pracy oraz na podstawie dwóch umów o pracę. Czy w związku z upływem okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej należy naliczyć nagrodę z obu stosunków pracy?

czytaj więcej »

Pomoc nauczyciela, nawet jeśli pracuje w grupie, w której są dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, nie ma prawa do dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy, ponieważ taki dodatek przysługuje wyłącznie nauczycielom.

czytaj więcej »

Nauczyciel dyplomowany 25 września 2020 r. rozwiązuje umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę. Wykorzysta urlop w czasie ferii szkolnych. Czy za miesiąc zatrudnienia w nowym roku szkolnym przysługuje mu ekwiwalent za urlop (6 dni)? 

czytaj więcej »

Do zamówień, z przyznanej szkole dotacji celowej, podręczników szkolnych, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych o wartości nieprzekraczającej równowartości 214.000 euro nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (§ 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 16 grudnia 2019 r.).

czytaj więcej »

wiper-pixel