WYDANIE ONLINE

Przepisy prawa pracy pozwalają na finansowanie wydatków służbowych za pośrednictwem udzielonych pracownikom zaliczek. Jest to forma gotówkowej zapłaty za nabywane towary i usługi. Zaliczka jest udzielana za zgodą dyrektora szkoły, natomiast jej rozliczenie powinno następować według wewnątrzszkolnych regulacji, takich jak polityka rachunkowości. Odrębnym regulacjom prawnym podlega jednak udzielanie zaliczek w związku z podróżą służbową. Sprawdź, jak udzielać i rozliczać zaliczki na wydatki pracowników szkoły.

czytaj więcej »

Straty powstałe w wyniku kradzieży popełnionej przez pracownika mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, ale tylko wówczas, gdy szkoła dochowała należytej staranności, aby uchronić się przed skutkami niezgodnych z prawem działań pracowników. Takie stanowisko przedstawił organ podatkowy.

czytaj więcej »

Z uwagi na pandemię coraz więcej podmiotów, w tym również placówki oświatowe, przechowuje faktury w postaci elektronicznej. Czy zatem można zrezygnować z przechowywania faktur papierowych?

czytaj więcej »

Wynagrodzenie dyrektora szkoły niepublicznej będącego właścicielem tej szkoły można sfinansować z dotacji oświatowej. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków. Przede wszystkim należy przestrzegać limitu dotacji, ponieważ kwota wynagrodzenia przekraczająca ten limit musi być sfinansowana z innych środków.

czytaj więcej »

Przepis art. 168 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe kompleksowo określa warunki, jakie należy spełnić, by móc założyć niepubliczne przedszkole. Natomiast warunki uzyskania dotacji oświatowej wynikają z przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Dowiedz się więcej w tekście.

czytaj więcej »

W przedszkolu niepublicznym organ prowadzący wprowadza dwóch dyrektorów. Czy wynagrodzenia każdego z nich mogą być finansowane z dotacji? Sprawdź, jakie wymogi należy spełnić, aby stało się to możliwe.

czytaj więcej »

Szkoła zamierza kupić tablicę multimedialną oraz projektor, które będą wykorzystywane podczas szkoleń nauczycieli w szkole. Jak zaksięgować ten zakup?

czytaj więcej »

Środki zewnętrzne na działalność przedszkola publicznego, którego organem prowadzącym jest gmina, pozyskuje organ prowadzący przedszkole, czyli gmina. Sprawdź, czy dotyczy to również środków unijnych.

czytaj więcej »

Czy opłata za pobyt w przedszkolu dzieci w wieku poniżej 6. roku życia podlega corocznej waloryzacji? A może waloryzacja odbywa się w innym trybie? Odpowiedź w artykule.

czytaj więcej »

Do 30 września 2020 r. dyrektorzy mają dokonać podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w związku z waloryzacją ich pensji. Powstaje pytanie, według jakiej stawki wypłacić nagrodę jubileuszową dla nauczyciela, który osiąga staż uprawniający do tej nagrody w dniu 31 sierpnia 2020 r.

czytaj więcej »

Czy dzieci pracownika mają prawo korzystać z funduszu socjalnego z każdego stosunku pracy swoich rodziców? Kto składa wniosek o świadczenie dla dziecka, jeżeli rodzice pracują w jednym miejscu?

czytaj więcej »

Wicedyrektor będzie pełnił swoją funkcję do końca września. Następnie pozostanie w szkole w zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela. Dyrektor nie wykorzysta urlopu wypoczynkowego należnego mu w związku z pełnieniem funkcji kierowniczej w wymiarze 35 dni roboczych. Czy w związku z tym należy mu wypłacić ekwiwalent?

czytaj więcej »

W szkole zatrudniony był nauczyciel religii. Jednak jego stosunek pracy ustanie w wyniku cofnięcia skierowania. Czy w związku z tym należy mu się odprawa?

czytaj więcej »

Jak zweryfikować, czy pracownicy firmy wygrywającej przetarg, którzy będą wykonywali prace, są zatrudnieni w ramach umów o pracę? Czy szkoła może prosić o przedstawienie umów o pracę? Sprawdź, czy takie postępowanie jest zgodne z prawem.

czytaj więcej »

W realizacji zamówienia publicznego udzielanego przez szkołę brać mogą udział pracownicy wykonawcy, ale też podwykonawcy. W takiej sytuacji względem tych osób należy spełnić obowiązek informacyjny z RODO. Sprawdź, w jaki sposób wykonać tę czynność.

czytaj więcej »

wiper-pixel