WYDANIE ONLINE

Przygotowując się do planowania budżetu na przyszły rok, pamiętaj, że plan finansowy po stronie wydatków to nieprzekraczalny limit. Kwoty wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej nie mogą być przekroczone. Należy przy tym uważać, by nie naruszyć dyscypliny finansów publicznych, szczególnie wprowadzając zmiany do uchwalonego planu.

czytaj więcej »

Przedszkole specjalne nie może sfinansować z dotacji zakupu komory hiperbarycznej, jeżeli jej wartość przekracza 10 tys. złotych.

czytaj więcej »

Dyrektor jednostki może weryfikować dane zamieszczone we wstępnym raporcie subwencyjnym, udostępnionym w bazie danych systemu informacji oświatowej (SIO), w przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego, która jest organem prowadzącym, stwierdzi, że dane te są nieprawdziwe lub poweźmie wątpliwości co do ich prawdziwości.

czytaj więcej »

Jednym z rozwiązań, które wprowadziła tzw. tarcza 4.0, jest możliwości przenoszenia służbowego pracowników jednostek samorządowych. Sprawdź, na jakich zasadach można dokonać przeniesienia i czy pracownik musi wyrazić zgodę na czasową zmianę miejsca pracy.

czytaj więcej »

Na wniosek organu prowadzącego przedszkole niepubliczne organ wykonawczy JST może wyrazić zgodę na odstąpienie od zachowania terminu o poinformowaniu o planowanej liczbie uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji lub na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku kalendarzowego.

czytaj więcej »

Nauczyciel może więc zbierać pieniądze na zieloną szkołę, jeżeli jest kierownikiem wypoczynku. Szczegółowe postanowienia dotyczące kwestii organizacji i finansowania zielonej szkoły może zawierać również wewnętrzny, obowiązujący w danej szkole regulamin zielonej szkoły.

czytaj więcej »

Środki zewnętrzne na działalność przedszkola publicznego, którego organem prowadzącym jest gmina, pozyskuje organ prowadzący przedszkole, czyli gmina.

czytaj więcej »

Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w niepublicznym przedszkolu i żłobku jest wyłączona spod egzekucji, chyba że wierzytelność powstała w związku z realizacją celu, na jaki została przekazana.

czytaj więcej »

Jeśli pracownik ma trudną sytuację losową, życiową lub materialną, można mu przyznać zapomogę z funduszu socjalnego. Przyjęło się, że taką zapomogę przyznaje się zwłaszcza w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń losowych, takich jak wypadki, pożary, kradzieże czy choroby pracowników lub ich bliskich. Sprawdź, jakie są warunki przyznawania tego świadczenia.

czytaj więcej »

Co do zastosowania zwolnienia od PIT przychodu uzyskanego z tytułu refundacji przez pracownika nie ma znaczenia, na kogo zostanie wystawiona faktura. Natomiast, jeśli pracodawca chce odliczyć VAT naliczony, to faktura powinna zostać wystawiona na pracodawcę, z tym że właścicielem okularów nie może wtedy już być pracownik.

czytaj więcej »

Nauczyciel, który w trakcie roku zmienia pracodawcę z feryjnego na nieferyjnego lub odwrotnie, do końca tego roku kalendarzowego ma prawo do takiego urlopu jak w dniu 1 stycznia.

czytaj więcej »

W sprawozdaniu z zamówień publicznych ujmuje się wszystkie wydatki, jeżeli tylko mogą być zdefiniowane jako zamówienia publiczne. Jako zamówienia publiczne rozumie się umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Dotyczy to także zamówień finansowanych ze środków unijnych.

czytaj więcej »

wiper-pixel