WYDANIE ONLINE

Rozrachunki z pracownikami obejmują należności i zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za pracę należnych w pieniądzu lub w naturze oraz ich zmniejszeń w postaci składek ZUS opłaconych przez pracowników, składek zdrowotnych, podatku dochodowego.

czytaj więcej »

Środki pochodzące z dotacji oświatowej mogą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów dofinansowania czesnego pracownika, jeżeli studia, które podjął, mają związek z realizacją zadań jednostki.

czytaj więcej »

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektoratu Pracy w regulaminie ZFŚS można zawrzeć zapis uzależniający wypłatę dofinansowania wypoczynku we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą) od wykorzystania urlopu w wymiarze 14 dni.

czytaj więcej »

Przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego nauczycieli najwięcej problemów sprawia uśrednienie wypłat związanych z realizacją godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw. W zależności od terminu wykorzystywania urlopu pensja za wypoczynek nauczyciela może zawierać średnią z tych godzin lub być pozbawiona tego składnika wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o VAT przewiduje znaczne uproszczenie systemu stawek VAT w zakresie towarów. Zmiana polega na przyjęciu jednej (takiej samej) stawki podatku dla całych – w miarę możliwości i przy racjonalności systemu – działów CN. Zmiany stawek VAT już od lipca.

czytaj więcej »

Przedawnione należności należy odpisać z ksiąg rachunkowych, ponieważ nie można ich zaliczyć do aktywów jednostki.

czytaj więcej »

Z otrzymanej dotacji oświatowej można sfinansować zakup książek w formie nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego.

czytaj więcej »

Od 1 lipca br. obowiązuje nowelizacja pakietu ustaw podatkowych, w tym m.in. o PIT, CIT, VAT, w tym Ordynacji podatkowej. Sprawdź, jakie są najważniejsze zmiany tej nowelizacji. 

czytaj więcej »

Odszkodowanie od rodziców uczniów jednostka księguje do pozostałych przychodów operacyjny w korespondencji z kontem 221 − „Należności z tytułu dochodów budżetowych” oraz w paragrafie 097 „Wpływy z różnych dochodów”.

czytaj więcej »

W sprawozdaniu z zamówień publicznych ujmuje się wszystkie wydatki, jeżeli tylko mogą być zdefiniowane jako zamówienia publiczne. Jako zamówienia publiczne rozumie się umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Dotyczy to także zamówień finansowanych ze środków unijnych.

czytaj więcej »

Plan postępowań o udzielenie zamówień powinien zawierać informacje o postępowaniach, które zamawiający zamierza wszcząć w danym roku finansowym, do którego odnosi się dokument, niezależnie od tego, czy w tym samym roku planowane jest podpisanie umowy, czy wydatkowanie środków. Ważna jest zatem data planowanego wszczęcia postępowania, nie zaś data podpisania umowy.

czytaj więcej »

O tym, czy za okres urlopu wypoczynkowego nauczyciela ma prawo do dodatku za wychowawstwo w pełne, czy uśrednionej wysokości decyduje to, czy nauczyciel pełnił tę funkcję przez cały rok szkolny czy nie. 

czytaj więcej »

wiper-pixel