WYDANIE ONLINE

Środki naliczane dodatkowymi wagami np. na uczniów mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych powinny być wykorzystane na pokrycie wydatków związanych ze specjalnymi potrzebami uczniów niepełnosprawnych i odrębnie rozliczone. Sprawdź, jak wywiązać się z tego obowiązku.

czytaj więcej »

Nauczyciele, uprawnieni do dodatku za warunki pracy, którzy prowadzą kształcenie na odległość, zachowują w okresie zawieszenia zajęć prawo do tego dodatku.

czytaj więcej »

Skoro świadczenia z ZFŚS są przyznawane przede wszystkim jako wsparcie dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji socjalnej (rodzinnej, bytowej, materialnej), by właściwie określić tę sytuację, należy – przyjmując jako kryterium badania sytuacji osoby uprawnionej do ZFŚS dochód na osobę w rodzinie – uwzględnić także dorosłe, niepracujące dzieci będące na utrzymaniu rodziców.

czytaj więcej »

Jeżeli gmina lub powiat zleca usługę transportu uczniów niepełnosprawnych firmie zewnętrznej (transport w roku szkolnym, realizacja obowiązku szkolnego) z miejsca zamieszkania do szkoły, to usługa ta nie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, lecz jest opodatkowana według właściwej dla świadczenia usług transportu osób stawki 8%.

czytaj więcej »

Po upływie obowiązkowego, ustawowego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej pracodawca niszczy dokumentację.

czytaj więcej »

Nauczycielowi, który z góry otrzymał wynagrodzenie postojowe za maj, a od 6 maja wrócił do pracy, należy przeliczyć wynagrodzenie od 6 maja i dokonać wyrównania – sprawdź na przykładzie, jak to zrobić.

czytaj więcej »

Gmina, która zakupiła dla uczniów laptopy do zdalnego nauczania, nie może skorzystać z odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tego sprzętu. Będą one bowiem wykorzystane do wykonywania przez gminę czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (nieodpłatnie świadczonych usług przez samorządowe jednostki oświatowe), a więc nieuprawniających do odliczania VAT.

czytaj więcej »

W okresie epidemii i zawieszenia możliwości wykonywania wielu rodzajów działalności najemcy szkolnych pomieszczeń np. sali gimnastycznej można obniżyć cenę najmu nawet do symbolicznej kwoty. Jest to lepsze rozwiązanie niż zwolnienie z długu potocznie nazywane umorzeniem zobowiązania.

czytaj więcej »

Pracodawca ma obowiązek współdziałać z pracownikiem w celu zgromadzenia dokumentów niezbędnych do uzyskania emerytury, w dniu rozwiązania stosunku pracy wydać świadectwo pracy, w terminie 7 dni od rozwiązania stosunku pracy – wyrejestrować z ubezpieczenia społecznego.

czytaj więcej »

W okresie epidemii zawieszony został obowiązek wykonywania badań okresowych. Natomiast badania, które straciły ważność po 7 marca 2020 r., pozostają aktualne nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

czytaj więcej »

Nauczyciele pracujący zdalnie i wykorzystujący w tym celu własny sprzęt – głównie komputery, telefony komórkowe, materiały biurowe – otrzymają ekwiwalent pieniężny. Sprawdź, jakie są warunki skorzystania ze zwolnienia podatkowego i czy ekwiwalent stanowi koszt uzyskania przychodu dla pracodawcy.

czytaj więcej »

W przypadku przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu zasiłek macierzyński za 1 dzień może wypłacić pracodawca uprawniony do wypłaty zasiłków lub ZUS. W celu podjęcia wypłaty przez ZUS należy przedłożyć w oddziale właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pracownicy dwa dokumenty.

czytaj więcej »

Środki niezbędne do ponownego otwarcia i funkcjonowania przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, takie jak rękawiczki, maseczki ochronne, fartuchy, termometry czy płyny dezynfekujące należy zakupić i rozliczyć z dotacji oświatowej.

czytaj więcej »

Placówki oświatowe będące jednostkami budżetowymi, czyli m.in. szkoły i przedszkola publiczne, mogą ubiegać się o zwolnienie z opłacania 50% składek ZUS w oparciu o zapisy tarczy antykryzysowej.

czytaj więcej »

Z dniem 29 kwietnia 2020 r. uchylony został przepis § 11h ust. 1 rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r., który uniemożliwiał ogłaszanie i przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, których czasowo ograniczono funkcjonowanie. Oznacza to, że można już ogłaszać i przeprowadzać konkursy na dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Można także przedłużyć obecne kadencje.

czytaj więcej »

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji przez jednostki obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych wynikających z przepisów ustaw i aktów wykonawczych – w związku z COVID-19 – przesunięto terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

czytaj więcej »

wiper-pixel