WYDANIE ONLINE

Mimo czasowego zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach placówki te otrzymują dotację na dotychczasowych zasadach. Ograniczony jest jednak katalog wydatków, który można sfinansować z dotacji, gdyż placówki nie będą w stanie zrealizować wielu zakupów czy zaplanowanych dodatkowych zajęć, terapii, zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

czytaj więcej »

Zakup sprzętu komputerowego lub innych niezbędnych narzędzi umożliwiających nauczanie zdalne najbezpieczniej przeprowadzić z zastosowaniem trybu z wolnej ręki. Zakup wszelkiego rodzaju środków higienicznych natomiast może odbyć się bez stosowania ustawy Pzp.

czytaj więcej »

Sporządzanie sprawozdań Rb-27, Rb-N oraz Rb-28S i prawidłowe ujęcie w nich wydatków, należności czy odsetek wywołuje wątpliwości nawet u doświadczonych księgowych. Podobnie jest z klasyfikacją budżetową zakupów różnych materiałów, usług czy dochodów. Nie ryzykuj błędem, skorzystaj z dobrych praktyk księgowych w tym zakresie.

czytaj więcej »

W związku z epidemią koronawirusa nauczyciele świadczą pracę zdalnie, tj. z wykorzystaniem metod edukacji na odległość. Sytuacje powodujące przedłużenie stażu są określone w art. 9d ust. 5 i ust. 5a Karty Nauczyciela i w związku ze zdalną edukacją one nie zachodzą. Nauczyciele zakończą zatem staże w terminie. Obecnie nie ma żadnych przepisów szczególnych w tym zakresie.

czytaj więcej »

Przejście pracownika w stan gotowości do pracy w związku z przestojem nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Za czas przestoju pracownicy administracji i obsługi szkół zachowują prawo do dodatku za wysługę lat.

czytaj więcej »

Pracodawca nie może zobowiązać pracownika do wykorzystania w związku z COVID-19 bieżącego urlopu wypoczynkowego. Co do możliwości polecenia pracownikowi wykorzystania urlopu zaległego istnieją rozbieżne opinie w tym zakresie.

czytaj więcej »

Ogłaszając postępowanie przetargowe w trakcie epidemii, należy wydłużyć termin składania ofert w stosunku do terminów określonych w art. 43 ust. 1 Pzp.

czytaj więcej »

Jeżeli zamawiający dopuścił składanie ofert w postaci elektronicznej, oferta taka powinna być „zaszyfrowana”, a jej złożenie za pomocą skrzynki elektronicznej nie jest dopuszczalne. Takie przekazanie oferty nie spełnia bowiem wymogów zawartych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

czytaj więcej »

W przedmiocie terminu rozliczenia dotacji oświatowej decydujące są zapisy uchwały organu dotującego. Wyrównanie kwoty dotacji oświatowej należy traktować tak jak dotację podlegającą rozliczeniu w roku budżetowym, w którym została wypłacona.

czytaj więcej »

Można udzielić dotacji niepublicznej placówce, której organ prowadzący nie zachował terminu wynikającego z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych i złożył wniosek o udzielenie dotacji wraz z wnioskiem o przywrócenie ustawowego terminu.

czytaj więcej »

Odpłatne usługi przewozu uczniów niepełnosprawnych świadczone zgodnie z organizacją roku szkolnego, mające na celu zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego i nauki są zwolnione z VAT.

czytaj więcej »

Sprzedaż posiłków na rzecz osób niezatrudnionych w szkole, jakimi są emerytowani pracownicy, oraz uczniów spoza szkoły nie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

czytaj więcej »

Jeżeli szkoła ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia na sprzęt obecnie niepotrzebny placówce np. meble, a teraz chce zmienić przeznaczenie środków przeznaczonych na ten cel to może rozważyć unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp.

czytaj więcej »

Wiele procedur kadrowych w okresie ograniczenia działalności szkół i placówek oświatowych stoi pod znakiem zapytania. Tak jest także z oceną pracy nauczyciela. Sprawdź, czy w okresie zawieszenia zajęć można przeprowadzić ocenę pracy nauczyciela, czy też lepiej przełożyć ja na kolejny rok szkolny.

czytaj więcej »

wiper-pixel