WYDANIE ONLINE

Gdy koszt remontu szkoły przekroczy równowartość 30 tys. euro, zamawiający musi zastosować procedury z ustawy Pzp. Sprawdź, jak oszacować wartość zamówienia jednostkowego oraz kilku zamówień w jednym roku i jak przygotować i przeprowadzić postępowanie obejmujące remont jednostki.

czytaj więcej »

W okresie zawieszenia zajęć placówki oświatowe muszą przyjmować korespondencję, dbać o czystość pomieszczeń, sprawność urządzeń czy przygotowywać niezbędną dokumentację. Sprawdź, jakie szczególne rozwiązania w kwestii organizacji pracy pracowników możesz zastosować w związku z epidemią.

czytaj więcej »

Szkoła, która sprzedaje obiady dla uczniów i kadry pedagogicznej, nie musi mieć kasy fiskalnej.

czytaj więcej »

Dofinansowanie do zakupu obuwia sportowego i dresów dla nauczyciela zgodnie z zapisem w regulaminie szkoły należy opodatkować. Świadczenie to nie jest tak samo rozliczane jak dofinansowanie do okularów.

czytaj więcej »

Gmina w walce z koronawirusem może uruchomić rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe. W przypadku epidemii COVID-19 mamy bowiem do czynienia z tzw. sytuacją kryzysową.

czytaj więcej »

Do otrzymania zasiłku lub wynagrodzenia chorobowego za okres poddania się kwarantannie lub izolacji niezbędne jest zwolnienie lekarskie lub decyzja wydana przez inspektora sanitarnego.

czytaj więcej »

Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy nie jest objęty zawieszeniem działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Jeżeli jednak został zamknięty, to nauczycielowi w czasie przestoju będzie należało się wynagrodzenie zasadnicze, a także dodatek wiejski.

czytaj więcej »

Pracodawca, bez porozumienia z pracownikiem, nie może z dnia na dzień sam zdecydować o obniżeniu wynagrodzenia tej osoby, niezależnie od przyczyn (np. epidemia koronawirusa). Wolno mu natomiast wręczyć podwładnemu wypowiedzenie zmieniające, w którym zaproponuje nową stawkę – będzie ona obowiązywać po okresie wypowiedzenia.

czytaj więcej »

Przy obliczaniu wynagrodzenia za przestój związany z ogłoszeniem epidemii uwzględnia się wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny. Nie uwzględnia się dodatku stażowego. Wynagrodzenie za przestój nie jest wliczane do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

czytaj więcej »

Nie ma szczególnego paragrafu przewidzianego na pobieranie środków pieniężnych pobieranych z banku do kasy. W praktyce przyjmuje się dwa rozwiązania.

czytaj więcej »

Na fakturach zakupowych nie umieszcza się opisów związanych z centralizacją VAT. To samo dotyczy faktur, na których podatek VAT jest opłacany metodą podzielonej płatności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy JST wprowadziło opis.

czytaj więcej »

Rolączłonków komisji przetargowej, a także biegłych i ekspertów, wchodzących w skład zespołu pomocniczego dyrektora, jest rekomendowanie sposobu podejmowania czynności w postępowaniu. Decydentem odpowiedzialnym za czynności i zaniechania w postępowaniu jest jednak wciąż dyrektor. Nie jest on bowiem w żaden sposób związany decyzją (rekomendacją) komisji przetargowej i może ją zakwestionować.

czytaj więcej »

Sposób obliczania dodatku funkcyjnego z procentowego na kwotowy można zmienić w drodze porozumienia stron (aneks do umowy o pracę), ale tylko wtedy, gdy pracownik wyrazi na to zgodę. Jeśli nie, możliwe będzie zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego na podstawie art. 42 kp.

czytaj więcej »

Co do zasady, szkoła jest zobowiązana do stosowania kryterium ceny o wadze nieprzekraczającej 60%. Możliwość zastosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert uzależniona jest od spełnienia przez zamawiającego warunków ustawowych, wskazanych w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.

czytaj więcej »

W związku z  obowiązkiem <a >odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych,wystawionych przez wykonawców zamówień publicznych, zamawiający nie jest zobowiązany do akceptacji faktury przekazanej za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

czytaj więcej »

wiper-pixel