WYDANIE ONLINE

Polityka rachunkowości jest zbiorem wewnętrznych przepisów regulujących rachunkowość w jednostce oświatowej. Na niej opiera się prowadzenie ksiąg rachunkowych. Sprawdź, co powinno znajdować się w tym dokumencie.

czytaj więcej »

Ustawa o rachunkowości zakazuje dokonywania w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek – przypomina gdańska RIO.

czytaj więcej »

Jeżeli środki z dotacji są niewystarczające na prowadzenie szkoły przez stowarzyszenie, gmina może udzielić wyższej dotacji – także w ciągu roku budżetowego. Warunkiem jest podjęcie w tej kwestii odpowiedniej uchwały przez radę miejską.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły, w ramach dostępu do informacji publicznej, ma obowiązek podać dane osobowe i dane o wynagrodzeniu poszczególnych nauczycieli wraz z informacjami o nauczanym przedmiocie/rodzaju prowadzonych zajęć, stażu pracy i wymiarze zatrudnienia. Takie działanie nie narusza bowiem przepisów RODO.

czytaj więcej »

Zdarza się, że pracownik z opóźnieniem dostarcza do jednostki dokumenty powiększające jego staż pracy i na skutek tego nabywa prawo do nagrody jubileuszowej wyższego stopnia. Jeżeli nie jest ona przedawniona, trzeba ją wypłacić, ale czy z odsetkami od dnia nabycia prawa do nagrody?

czytaj więcej »

Obowiązek w zakresie odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, dotyczy zamówień zwolnionych ze stosowania ustawy Pzp. W takim przypadku jednak, zamawiający może wyłączyć stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, przy czym decyzję o takim wyłączeniu, musi przekazać w dokumencie wszczynającym postępowanie.

czytaj więcej »

Pracodawca nie ma obowiązku dokonywania potrąceń dobrowolnych z wynagrodzenia pracownika na rzecz banku (rata kredytu), nawet wówczas gdy pracownik wyraził w tym zakresie zgodę. Jeżeli jednak wyrazi na to zgodę, ponosi koszty operacji bankowych związanych z dokonywaniem przelewów, a także ponosi ryzyko z tym związane.

czytaj więcej »

Regulamin ZFŚS obowiązujący w placówce powinien określać, kto przyznaje świadczenia socjalne dyrektorowi jednostki, w tym kto podpisuje z nim umowę pożyczki ze środków ZFŚS. W razie braku takich zapisów, organem właściwym będzie organ prowadzący tj. wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo marszałek.

czytaj więcej »

W przypadku przeniesienia nauczyciela do innej placówki w trybie art. 18 KN, okres zatrudnienia przyjmowany do ustalenia wysokości odprawy pośmiertnej obejmuje cały okres pracy w szkole macierzystej i jednostce, do której nauczyciel został przeniesiony.

czytaj więcej »

Obecnie nie ma umocowań prawnych do wystawiania faktury proforma. Nie jest i nie była ona żadnym dokumentem mającym moc księgową. Choć nadal dziś jest ona spotykana jeszcze w obrocie to ma marginalny charakter i zdecydowana większość sprzedawców nie chce a nawet technicznie nie ma możliwości jej wystawiania.

czytaj więcej »

<a ><a >Wypłata wynagrodzenia urlopowego za urlop obejmujący jedynie cześć miesiąca następuje w dwóch terminach – w pierwszym dniu miesiąca nauczyciel otrzymuje z góry wynagrodzenie w stałych składnikach, natomiast składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac – (dotyczy to wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw), wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca – zgodnie z art. 39 ust. 3 i ust. 4 KN.

czytaj więcej »

Nie ma przeszkód aby dyrektor jednostki powierzył przygotowanie i przeprowadzenie przetargu osobie trzeciej. W takim przypadku, w celu scedowania odpowiedzialności za ewentualnie stwierdzone naruszenia ustawy Pzp, należy w formie pisemnej upoważnić skonkretyzowaną osobę trzecią do wykonywania w postępowaniu czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego.

czytaj więcej »

Odpowiedzialność dyrektora jednostki za naruszenie przepisów ustawy Pzp rozpatrywana jest wyłącznie na gruncie regulacji ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Placówka oświatowa nie ponosi natomiast odpowiedzialności instytucjonalnej na gruncie ustawy Pzp.

czytaj więcej »

Ofertę, w której za realizację zamówienia, została zaoferowana cena, obliczona przy uwzględnieniu błędnej stawki podatku VAT, należy, co do zasady, odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, jako zawierającą błąd w obliczeniu ceny. Zamawiający poprawia tak obliczoną cenę tylko wówczas, gdy w treści SIWZ wskazał wysokość właściwej stawki podatku VAT. Podstawą podjęcia czynności jest wówczas art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

czytaj więcej »

wiper-pixel