WYDANIE ONLINE

Nowy plan kont dla jednostek oświatowych – zmiany już od 1 stycznia
Z początkiem 2018 r. jednostki oświatowe muszą wziąć pod uwagę zmiany, jakie zaszły w rozporządzeniu w sprawie rachunkowości budżetowej. Dotyczą one m.in. planu kont, a także sprawozdania finansowego jednostek, które zostały rozszerzone o informację dodatkową.

czytaj więcej »

Zbliża się koniec roku budżetowego, a tym samym termin rozliczeń i składania sprawozdań przez jednostki oświatowe. Jednym ze sprawozdań, jakie będą sporządzać, jest rozliczenie z wykorzystania dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

czytaj więcej »

Przyjęta przez Sejm ustawa o finansowaniu zadań oświatowych zakłada m.in. uszczelnienie dotacji dla samorządów, ujednolicony wymiar pensum logopedów, psychologów, pedagogów szkolnych, a także wydłużenie ścieżki awansu zawodowego nauczycieli. Zrezygnowano z planowanej zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia nauczycieli. Tak więc pensje nadal będą wypłacane z góry w pierwszym dniu miesiąca.

czytaj więcej »

Z początkiem nowego roku wzrosną minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. Wynagrodzenie będzie wyższe nawet o 600 zł. Sprawdzamy, czy i kiedy trzeba będzie zmienić regulamin wynagradzania oraz umowy o pracę.

czytaj więcej »

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu uważa, że zamknięcie ksiąg rachunkowych, przeprowadzenie inwentaryzacji oraz sporządzenie sprawozdań budżetowych nie jest wymagane w przypadku przekształcenia zespołu szkół.

czytaj więcej »

W ramach prac nad upraszczaniem wzorów formularzy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował  nowe uproszczone druki zasiłkowe. Można je wypełnić bezpośrednio na swoim komputerze, korzystając z opcji „wypełnij i wydrukuj”.

czytaj więcej »

Wyjaśnienie w księgach różnic między stanem rzeczywistym a wykazanym dotyczy roku, na który przypadał termin inwentaryzacji – wyjaśnia RIO w Białymstoku. W przypadku materiałów odpisywanych w koszty w momencie zakupu, ustalenie stanu tych materiałów na dzień bilansowy powinno być połączone z ujęciem ich wartości w księgach wraz z korektą kosztów.

czytaj więcej »

W sprawozdaniu Rb-27S jednostki budżetowej nie może wystąpić paragraf 236, gdyż podziałka ta dotyczy wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego – przypomina kielecka RIO.

czytaj więcej »

Aby nie naruszyć przepisów ustawy o rachunkowości, trzeba uważać na zapisy w księgach rachunkowych. Należy pamiętać, że zapisów dokonuje się w sposób trwały, bez pozostawiania miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany. Stosowanie nietrwałych zapisów, np. przy użyciu ołówka, w ręcznie prowadzonej księdze środków trwałych, jest zabronione.

czytaj więcej »

Pytanie: Przy naliczaniu odpisu za rok bieżący wykryto błędne naliczenie odpisu na ZFŚS za rok poprzedni – kwota została zawyżona. Zawyżenie wynosi 4.700 zł i zostało ono częściowo wydatkowane, co spowodowało, że na rachunku bankowym ZFŚS jest kwota 2.400 zł. Jak powinna wyglądać korekta rozliczenia?

czytaj więcej »

Czy podręczniki i materiały ćwiczeniowe, zakupione przez szkołę z dotacji celowej lub ze środków własnych, będą stanowiły wydatek strukturalny, który należy ująć w sprawozdaniu Rb-WSa?

czytaj więcej »

Podatek VAT naliczany powinien być od sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej pracownikom niepedagogicznym. A co w przypadku nauczycieli – czy również należy naliczyć VAT? Przedstawiamy najnowsze interpretacje urzędów skarbowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Placówka niepubliczna pokrywa wynagrodzenie pracowników z dotacji, którą otrzymuje z urzędu gminy. Czy to wynagrodzenie powinno być opodatkowane podatkiem dochodowym?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zorganizowanie wyjazdowej imprezy integracyjnej, finansowanej ze środków ZFŚS, powoduje powstanie przychodu u pracowników?

czytaj więcej »

wiper-pixel