WYDANIE ONLINE

Jak ustalić wynik finansowy w jednostce oświatowej? Zastosuj przykładowe księgowania
Na 31 grudnia każdego roku jednostki oświatowe kontynuujące działalność, sporządzają sprawozdanie finansowe. Przedstawiamy przykładowe przeksięgowania roczne oraz zestawienie obrotów i sald. Podpowiadamy, jak powinno wyglądać sporządzenie księgowań ustalających wynik finansowy.

czytaj więcej »

Ostatni kwartał roku budżetowego w księgowości jednostek oświatowych wiąże się z koniecznością wykonania wielu czynności dotyczących przygotowania do zamknięcia roku m.in.: rozliczenia środków budżetowych oraz sporządzenie sprawozdania finansowego. Prezentujemy praktyczne tabele, które pomogą zaplanować zadania na ten czas.

czytaj więcej »

Zasady finansowe obowiązujące w programach Erasmus+ przewidują dofinansowanie kosztów projektu z zastosowaniem stawek ryczałtowych oraz refundację kosztów rzeczywistych. Sprawdzamy, jak prawidłowo zaewidencjonować wydatki związane z programem.

czytaj więcej »

Sposób ewidencji otrzymanych pomocy dydaktycznych w jednostce zależy od zasad rachunkowych określonych przez jej dyrektora. Darowiznę pomocy dydaktycznych księguje się w korespondencji z kontem pozostałych przychodów operacyjnych. Prezentujemy przykładowe księgowania.

czytaj więcej »

Przepisy dopuszczają finansowanie w całości lub w części spotkania opłatkowego ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Po zorganizowaniu takiego spotkania w placówce oświatowej należy dokonać odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych.

czytaj więcej »

Z początkiem roku 2018 zaczną obowiązywać nowe rozdziały klasyfikacji budżetowej w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”. Związane jest to z dostosowaniem rozdziałów do obecnej sytuacji związanej z reformą oświaty. Co ważne, że zmiany nastąpią również w kilku dotychczasowych rozdziałach – sprawdzamy, jakich.

czytaj więcej »

Komisje przyjęły sprawozdanie dotyczące projektu o finansowaniu zadań oświatowych. Tak więc rządowy projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych trafi z powrotem pod obrady Sejmu.

czytaj więcej »

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2018 wyniesie 43.079.335 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2017 o 2,8%. 

czytaj więcej »

Jeśli JST stwierdzi nieprawdziwość danych przekazanych do bazy danych SIO przez szkołę lub będzie miała wątpliwość co do prawdziwości tych danych, niezwłocznie przekazuje o tym powiadomienie do bazy oraz informuje szkoły o konieczności sprawdzenia przekazanych informacji. To pierwszy z kroków postępowania w przypadku wątpliwości co do prawdziwości przekazania danych do SIO.

czytaj więcej »

Czy prowadzenie stołówki szkolnej, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, uczestnictwo uczniów w zajęciach kulturalnych i sportowych mieści się w zadaniach edukacyjnych gminy i czy w związku z tym gmina jest podatnikiem VAT? Sprawdzamy, co orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

czytaj więcej »

Wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli, a w konsekwencji wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych placówek oświatowych – tak zakłada projekt ustawy budżetowej. Od 1 maja 2018 r. kwota bazowa wyniesie 2.890,57 zł. Niezmieniona jednak zostanie wysokość odpisu na ZFŚS oraz świadczenia urlopowe nauczycieli.

czytaj więcej »

Pracownica, u której stwierdzono chorobę zawodową, pobierała rentę z ubezpieczenia wypadkowego. ZUS jednak cofnął rentę po kilku latach pomimo pojawienia się kolejnej choroby uniemożliwiającej wykonywanie pracy. Sprawdzamy, jakie stanowisko w tej sprawie przedstawił Sąd Najwyższy.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła otrzymała środki na doposażenie nowo powstałych sal świetlicowych. Środki Zarządzeniem Prezydenta Miasta zostały przyznane na Rozdział 80101 paragraf 4210 – „Materiały i wyposażenie”. Za otrzymane środki szkoła zakupi meble, krzesła, ławki oraz telewizor, komputer i zestaw multimedialny. Czy zakupione sprzęty komputerowe powinny być zaksięgowane na paragraf 4240 „Zakup pomocy dydaktycznych”? Czy powinny zostać zaksięgowane na paragrafie 4210, skoro będą one wykorzystywane na zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, jakimi są zajęcia świetlicowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można z budżetu szkoły zapłacić karę administracyjną od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska za nieterminowe przekazanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów za poprzednie lata?

czytaj więcej »

Pytanie: Burmistrz miasta, któremu podlega CUW (centrum usług wspólnych), chce uzgodnić ze związkami zawodowymi działającymi w placówkach oświatowych jemu podległych, wspólny regulamin wynagradzania pracowników samorządowych. Czy można ustalić jeden regulamin, aby pracownicy zatrudnieni na tych samych stanowiskach w szkołach podstawowych, otrzymywali jednakowe wynagrodzenie zasadnicze?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy odchodzącemu na emeryturę pracownikowi można kupić bony towarowe opłacane ze środków funduszu socjalnego szkoły – stosowny zapis zawarty jest w regulaminie? Czy bony takie można zapłacić z Wydzielonego Rachunku Dochodów?

czytaj więcej »

wiper-pixel