WYDANIE ONLINE

W praktyce przedstawiciele służb finansowo-księgowych popełniają wiele błędów w zakresie inwentaryzacji składników majątku. Polegają m.in. na nieprawidłowym rozliczeniu różnic, braku korekty kosztów, pomijaniu wartości zerowych czy niepoprawnym kompensowaniu niedoborów nadwyżkami.


czytaj więcej »

Opłaty konferencyjne należy uznać jako nabycie usług wstępu, których miejsce świadczenia znajduje się w miejscu, gdzie dana konferencja się odbywa. Usługi te nie podlegają opodatkowaniu VAT na terytorium kraju. W konsekwencji politechnika nie jest zobowiązana do rozpoznania importu usług. Takie wnioski płyną z interpretacji o nr. 0113-KDIPT1-2.4012.177.2017.2.JS.

czytaj więcej »

Pracownik wobec, którego był stosowany mobbing w pracy otrzyma odszkodowanie nawet wtedy, kiedy nie rozwiązał stosunku pracy. Taką m.in. zmianę przewiduje projekt Kodeksu pracy, który został skierowany przez Prezydenta RP do Sejmu. Co jeszcze się zmieni? 

czytaj więcej »

Zmiany wprowadzone w szkolnictwie wymogły zmianę w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Zarówno rozporządzenie jak i reforma szkolnictwa weszły w życie 1 września. Co się zmieniło dla młodocianych pracowników?

czytaj więcej »

Od 175 zł do 445 zł – na takie dofinansowanie zakupu podręczników będą mogli liczyć uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wsparcie można otrzymać w ramach przyjętego przez Radę Ministrów programu „Wyprawka szkolna”. Na jego realizację rząd przeznaczył w sumie 13 mln złotych.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. wyższe wynagrodzenie za pracę i stawka godzinowa dla zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.

czytaj więcej »

Wynik finansowy stanowi wyrażony w pieniądzu rezultat działalności jednostki w pewnym okresie (miesiąca, roku). Może on być wielkością dodatnią (zysk) lub ujemną (strata) i zależy od wielkości poszczególnych elementów kształtujących wielkość i charakter wyniku finansowego.

czytaj więcej »

Pytanie: Biblioteka szkolna jest zobowiązana zrobić skontrum, czy musi robić spis z natury co 4 lata? Jak to powinno wyglądać w księgowości? Na dzień dzisiejszy mamy wprowadzoną wartość ogólną i tylko nanosimy zmiany (zakup, likwidacja). Czy dział księgowości musi każdą książkę wprowadzić na stan i nadać jej numer, tak jak w przypadku środków trwałych i wyposażenia?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z potrzebą okresowego sprawdzenia prawidłowości wykonywania obowiązków przez osobę materialnie odpowiedzialną dyrektor instytucji zarządził przeprowadzenie inwentaryzacji. Powołano 3-osobową komisję inwentaryzacyjną. Miesiąc temu zostało wydane zarządzenie, które pracownik odpowiedzialny materialnie otrzymał do wiadomości. Wczoraj przedłożył zwolnienie lekarskie (z zapisem, że chory może chodzić). Czy możliwe jest przeprowadzenie inwentaryzacji podczas jego zwolnienia chorobowego? Jest jedyną osobą odpowiedzialną za powierzone mienie.

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 września gimnazjum zostaje włączone do szkoły podstawowej na podstawie uchwały rady gminy. Czy w związku z tym SP przejmuje całą dokumentację księgową i finansową gimnazjum? Kto będzie sporządzał sprawozdania budżetowe, np. Rb-28S i finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) za okres do sierpnia 2017 roku. Nadmieniamy, że organ prowadzący nie wyznaczył likwidatora ani nie określił zasad przekazania majątku i dokumentacji.

czytaj więcej »

Pytanie: W jednostce wypłacane są z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych świadczenia pieniężne oraz wczasy pod gruszą. Pracownik ma zajęcie komornicze, na którym jest zapis: „zajęcie wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności zasiłku chorobowego i wezwanie do dokonywania potrąceń”. Czy na podstawie takiego zajęcia egzekucji podlegają wypłaty z ZFŚS?

czytaj więcej »

Urlop zdrowotny, ocena pracy, awans zawodowy – to część z obszarów, które obejmuje Ustawodawca nowelizacja Karty Nauczyciela. Zmiany obejmą w szczególności urlop dla poratowania zdrowia, procedurę oceny pracy oraz awans zawodowy. Zgodnie z planem mają wchodzić w życie 1 stycznia i 1 września 2018 r.

czytaj więcej »

wiper-pixel