WYDANIE ONLINE

Jednostki oświatowe zostały uprawnione do wydatkowania środków publicznych zgromadzonych na wydzielonym rachunku na finansowanie działalności jednostki oświatowej, z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych.

czytaj więcej »

Oprócz rozwiązań uszczelniających system podatków dochodowych minister wprowadza zmiany upraszczające i precyzujące obecnie funkcjonujące regulacje. Dotyczą one m.in. podwyższenia z obecnych 3.500 zł do 5.000 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów.

czytaj więcej »

W Dzienniku Ustaw z 25 lipca 2017 r. pod pozycją 1421 opublikowano rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 21 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiany wynikają m.in. z wdrażania reformy polskiego systemu oświaty i wprowadzenia od 1 września 2017 r. nowego ustroju szkolnego.

czytaj więcej »

Dnia 17 lipca w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7 lipca 2017 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Dnia 12 lipca 2017 r. w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22 czerwca 2017 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Sprawdź, jakie zmiany uwzględnia.

czytaj więcej »

Czy wartość wyżywienia zapewnionego pracownikom w trakcie podróży służbowych w wysokości wyższej niż kwoty potrąceń wskazane w rozporządzeniu o podróżach służbowych stanowi dla pracowników przychód podlegający PIT? Poznaj wyrok NSA i sprawdź praktyczne skutki.

czytaj więcej »

Już na jesieni powszechny wiek emerytalny ponownie wyniesie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Sprawdź, czy będą wprowadzone przepisy przejściowe co do objęcia pracowników ochroną przedemerytalną.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik choruje przez cały miesiąc i ma wypłacamy zasiłek chorobowy płatny przez ZUS oraz dodatkowo wypłacamy dodatek za wysługę lat, który nie jest ozusowany (zgodnie z naszym regulaminem dodatek za wysługę lat wypłaca się za wszystkie dni pracy oraz dni nieobecności w pracy, za które pracownikowi przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego). Czy w takim przypadku należy naliczyć koszty uzyskania przychodu pracownikowi?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownica, która była zatrudniona w okresie styczeń-maj 2017 roku i ponownie zostanie zatrudniona we wrześniu, nabędzie prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki za 2017 r.?

czytaj więcej »

Pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą fundusz bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. Jednostki zatrudniające według stanu na 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć fundusz do wysokości i na zasadach określonych w art. 5 ustawy lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe.

czytaj więcej »

wiper-pixel