WYDANIE ONLINE

Wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych – poznaj konsekwencje podatkowe i księgowe
Od dnia przejścia na scentralizowany model rozliczania VAT wynajem pomieszczeń jest opodatkowany według właściwej stawki podstawowej VAT 23%. Jednak wynajem części powierzchni budynków, w których oświatowe jednostki publiczne na co dzień wykonują swoją działalność, rodzi określone konsekwencje zarówno w zakresie opodatkowania, jak i ewidencji księgowej. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Nowy KSR 11 wyjaśnia zasady uznawania, wyceny i ujmowania środków trwałych oraz środków trwałych w budowie w księgach rachunkowych, jak również dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Został opublikowany w Dzienniku Urzędowym ministra rozwoju i finansów z 29 maja 2017 r. (poz. 105) i dotyczy również jednostek sektora publicznego.

czytaj więcej »

Projekt ustawy wprowadza nowe rozwiązanie, które ma na celu skuteczną poprawę ściągalności podatku. Płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalne konto dostawcy - rachunek VAT. Dostawca ma bardzo ograniczone możliwości dysponowania środkami znajdującymi się na rachunku VAT.

czytaj więcej »

W przypadku, gdy jednostka budżetowa nie osiągała dochodów, również ma obowiązek złożyć sprawozdanie negatywne. W kolumnie „zaległości netto” nie należy wykazywać zaległości płatnych w ratach (jeżeli termin spłaty raty nie minął). To tylko część zasad, o których należy pamiętać sporządzając sprawozdanie Rb-27S.

czytaj więcej »

W ramach przyjętych zasad rachunkowości jednostki mogą stosować uproszczenia, które dotyczą m.in. definiowania momentu ewidencji rozrachunków na przełomie okresów sprawozdawczych, wyceny zapasów oraz ewidencji niskocennych składników majątku. Przyjęte rozwiązania nie mogą jednak wpływać na obowiązek zapewnienia wykazania w księgach rachunkowych wszystkich danych, które są istotne w procesie podejmowania decyzji gospodarczych.

czytaj więcej »

Procedura likwidacyjna jest skomplikowanym procesem. Pominięcie jednego z etapów może spowodować wstrzymanie całego postępowania. Jak zatem przeprowadzić prawidłową procedurę zamknięcia ksiąg rachunkowych?

czytaj więcej »

wiper-pixel