WYDANIE ONLINE

W 2017 roku zostanie wprowadzona zarówno reforma oświatowa, jak i zmiana wieku emerytalnego. Spowoduje to zmiany w niektórych uprawnieniach związanych z emeryturami dla nauczycieli. Poznaj różnice obecnych przepisów oraz zmian wpływających na sytuację nauczycieli nabywających prawa do emerytury.

czytaj więcej »

Centralizacja VAT już obowiązuje, resort finansów przedstawił wyjaśnienia, aby rozliczenia w jednostkach przebiegały sprawniej.

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowa jednostka budżetowa niebędąca podatnikiem i płatnikiem podatku dochodowego otrzymała fakturę za usługi telekomunikacyjne, w której naliczono również odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty poprzednich faktur. Zgodnie z przyjętymi zasadami faktura księgowana jest w dniu jej otrzymania. Jak zaksięgować niezapłacone odsetki? 

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa utworzyła wydzielony rachunek dochodów na podstawie uchwały jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z uchwałą jednostka gromadzi środki pochodzące z odpłatności za wynajem składników majątkowych, dochodów ze zbiórki surowców wtórnych oraz działalności usługowej (usługi ksero). Uzyskiwane środki mogą być przeznaczone na zakup: materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii i usług remontowych i konserwacyjnych oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych wynikających z umów zlecenia lub o dzieło. Jednostka jest podatnikiem VAT. Jak zaksięgować to zdarzenie?

czytaj więcej »

Pytanie: W jednostce budżetowej został skradziony laptop. Wartość początkowa tego środka trwałego wynosi 4.580 zł, a dotychczasowe jego umorzenie 2.460 zł. Jednostka zgłosiła ten fakt na policję, która po przeprowadzeniu postępowania umorzyła sprawę. Składnik majątku był ubezpieczony, dlatego też jednostka wystąpiła do ubezpieczyciela o odszkodowanie, które otrzymała w kwocie 3.600 zł. Jak zaksięgować to zdarzenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Wynajmujemy mieszkania byłym i obecnym pracownikom szkoły. Dodatkowo obciążamy ich za zużycie energii, wody i odprowadzanie ścieków. Czy prawidłowe jest wystawienie faktury ze stawką „zw” za całość bez rozbijania na fakturze na poszczególne pozycje? Czy należy za energię ustalić stawkę 23%, a za wodę i ścieki 8%?

czytaj więcej »

Pytanie: Wystawiłam fakturę za wynajem pomieszczeń, w tym: czynsz – 23%, woda i ścieki – 8%, ogrzewanie gazowe – 23%, śmieci – „zw” (ryczałt). Czy stawka VAT jest prawidłowa?  Dodatkowo faktura została wystawiona z datą 30 stycznia 2017 r. Pojawi się w rejestrze sprzedaży i deklaracji za styczeń. Jeśli wynajmujący wpłaci mi pieniądze w lutym, to mam w lutym przekazać do gminy należny podatek, czy w marcu?

czytaj więcej »

Pytanie: Intendentka przyjmuje od rodziców wpłaty za wyżywienie i opłatę stałą za godziny. Każdemu z rodziców wystawia kwitek. Czy w związku z tym na koniec miesiąca należy wystawić fakturę zbiorczą na kwotę, która wychodzi z kwitów i ją zaksięgować w rejestrze sprzedaży ze stawką „zw”? Czy za obiady nauczycieli również mogę wystawić fakturę zbiorczą?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka otrzymała zawiadomienie z ZUS o przekroczeniu podstawy naliczania składek emerytalnych i rentowych pracownika X w latach ubiegłych. W zawiadomieniu wykazano, iż:1)    w części finansowanej przez pracownika wystąpiła nadpłata składek emerytalnych i rentowych w kwocie 260 zł,2)    w części finansowanej przez pracodawcę wystąpiła nadpłata składek emerytalnych i rentowych w kwocie 320 zł,3)    wystąpiła niedopłata z tytułu składek zdrowotnych w kwocie 25 zł.Na wniosek jednostki budżetowej kwota nadpłaconych składek, po pomniejszeniu o niedopłatę składki zdrowotnej, została przekazana przez ZUS na rachunek jednostki budżetowej. Jak zaksięgować to zdarzenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Gminna szkoła, będąca jednostką budżetową, w ramach zatwierdzonego planu wydatków inwestycyjnych otrzymała od jednostki nadrzędnej środki w kwocie 55.000 zł, które wpłynęły na rachunek bieżący szkoły (subkonto wydatków). Jednostka ta, w ramach otrzymanych środków, zakupiła:-      meble szkolne do sal lekcyjnych o wartości nieprzekraczającej 3.500 zł, -      sprzęt komputerowy o wartości przekraczającej kwotę 3.500 zł,-      drobny sprzęt do pracowni matematycznej i fizycznej.Jak zaksięgować to zdarzenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Przy naliczaniu odpisu za rok bieżący wykryto błędne naliczenie odpisu na ZFŚS za rok poprzedni – kwota została zawyżona. Zawyżenie wynosi 4.700 zł i zostało ono częściowo wydatkowane, co spowodowało, że na rachunku bankowym ZFŚS jest kwota 2.400 zł. 

czytaj więcej »

wiper-pixel