WYDANIE ONLINE

Ostateczne zamknięcie ksiąg oznacza, że w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostka musi tak zabezpieczyć księgi rachunkowe, aby nie było możliwe dokonanie w nich jakichkolwiek zmian. Sprawdź, jak się do niego przygotować.

czytaj więcej »

Osoby zatrudnione w sferze budżetowej, której płace zostały na pewien czas zamrożone, ze względu na brak waloryzacji, nie przewidzianej w kolejnych ustawach budżetowych, nie mają skutecznych roszczeń o sądową waloryzację płac. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w listopadowym wyroku. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Dnia 2 grudnia w parlamencie odbyło się ważne głosowanie. Decyzją Sejmu RP najniższe świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podniesione do 1.000 zł. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie do 750 zł. Osoby spełniające kryteria stażowe otrzymają co najmniej 10-złotową podwyżkę. Skorzystają najsłabiej uposażeni emeryci i renciści.

czytaj więcej »

Uchwalona w ekspresowym tempie ustawa o zmianie PIT, CIT i Ordynacji podatkowej wprowadza zmianę zasad naliczania kwoty zmniejszającej podatek. Ustawa została podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Sprawdź więcej.

czytaj więcej »

Komunikowanie się między pracodawcą a pracownikiem drogą elektroniczną. Elektroniczne prowadzenie akt pracowniczych oraz skrócenie okresu przechowywania tej dokumentacji z 50 do 10 lat. Takie zmiany przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole została przeprowadzona kontrola sanitarna przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny. W związku z kontrolą wydana została decyzja nakazująca wykonanie pewnych czynności w szkole (malowanie pomieszczenia). Musimy też zapłacić kwoty na rzecz sanepidu (na kwotę tę składa się wynagrodzenie pracownika stacji 37,50 zł oraz koszty pośrednie 10 zł). W jakim paragrafie ująć taką zapłatę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik wyczerpał limit 182 dni chorobowego. Dostarczył jeszcze zwolnienie lekarskie (ten sam kod choroby). W naszej ewidencji ma wpisaną nieobecność w pracy jako usprawiedliwioną, osoba ta nie ma też prawa do zasiłku. Pracownik domaga się wypłaty dodatku stażowego. Dodatek stażowy nie wchodzi u nas do podstawy wymiaru zasiłku. Czy  powinnam wypłacić pracownikowi dodatek stażowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego, otrzymujemy fakturę za Internet. W jakim paragrafie klasyfikować takie wydatki?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka zawarła umowy na usługi telekomunikacyjne. Otrzymano pięć telefonów. Telefony te spłacane są w ratach przez dwa lata i rata jest dopisywana jako „dodatkowa opłata” do każdego rachunku. Z jakiego paragrafu wydatków należy pokryć tę ratę?

czytaj więcej »

Nieprawidłowe wydatkowanie otrzymanej dotacji, jej nieprawidłowe rozliczenie, niedokonanie w terminie zwrotu całości lub części dotacji, jak też przekazanie środków w formie dotacji bez upoważnienia, spowodować może konsekwencje przewidziane w ustawie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

czytaj więcej »

wiper-pixel