WYDANIE ONLINE

Jednostki oświatowe i wychowawcze powinny ewidencjonować wartość wypłaconej trzynastki w roku, za który przysługuje pracownikowi. Wynika to z zasady memoriału, zgodnie z którą w księgach rachunkowych należy ujmować wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

czytaj więcej »

Uprawnionym do dysponowania środkami finansowymi na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli jest dyrektor szkoły lub placówki, ponieważ to na nim ciąży odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej jednostki. Kwoty takie nie powinny zatem znajdować się w planie finansowym jednostek obsługujących.

czytaj więcej »

Placówka oświatowa, określając, czy konkretny wydatek może zostać sfinansowany z dotacji oświatowej, musi zbadać przede wszystkim, czy cel, na jaki go poniesiono, jest związany z kształceniem, wychowaniem, opieką oraz profilaktyką społeczną. Pomocna jest tu analiza statutu jednostki. Z dotacji takiej nie można pokrywać jedynie wydatków majątkowych.

czytaj więcej »

Centrum usług wspólnych może mieć jeden rachunek bankowy, ale dla ułatwienia ewidencji każda obsługiwana jednostka powinna mieć swój, indywidualny rachunek bankowy.

czytaj więcej »

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, która do treści tej ustawy dodała przepisy dotyczące organizacji wspólnej obsługi w gminach. Dotychczasowe jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, mogą działać na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż do 1 stycznia 2017 r. Poznaj przykładowy podział obowiązków w prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych po powołaniu CUW.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa posiada 78.000 zł w paragrafie 4260. Zakłada, że na 31 grudnia 2016 r. pozostaną wolne środki do wykorzystania w wysokości 5.000 zł. Przewiduje także, że kolejną fakturę za energię dostanie około 15 stycznia 2017 r. w wysokości 20.000 zł i będzie ona obejmowała okres rozliczeniowy listopad-grudzień. W związku z tym w myśl zasady memoriału będzie zobligowana do jej zaksięgowania w koszty roku 2016 r. pod datą 31 grudnia. Czy dopuszczalne jest przekroczenie kosztów w paragrafie 4260 ?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy ośrodkiem socjoterapii oraz wychowawczym. Z urzędu marszałkowskiego dostaliśmy 2.000.000 zł na ocieplenie budynku. W jaki sposób należy rozliczyć inwestycję (jakich księgowań należy dokonać i na jakich kontach) oraz czy prawidłowe jest zaklasyfikowanie wydatku do § 606, a nie 605?

czytaj więcej »

wiper-pixel