WYDANIE ONLINE

Jednostki oświatowe, podobnie jak pozostałe podmioty gospodarcze, mają obowiązek dokonywania czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. Poznaj różnice i podobieństwa pomiędzy ewidencją z kontem 490 i bez.

czytaj więcej »

Jednostki przed sporządzeniem sprawozdania finansowego powinny zweryfikować poszczególne tytuły i kwoty rezerw istniejących, dokonać korekty lub rozwiązać, jeśli są zbędne. Zobacz, jak poprawnie księgować pobrane z góry wpłaty za świadczenia, które zostaną wykonane w następnym okresie sprawozdawczym, np. pobrane czynsze za cały okres umowy najmu.

czytaj więcej »

Zgodnie z przyjętym algorytmem podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 MEN szacuje, że finansowy standard subwencji (oznaczony w załączniku do Rozporządzenia literą A) wyniesie ok. 5 331 zł na jednego ucznia. W stosunku do roku 2016 (5 278 zł) wzrośnie on o ok. 1%, czyli o ok. 53 zł.

czytaj więcej »

Nauczyciele, których dalsze zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018 nie będzie możliwe z uwagi na wygaszanie gimnazjum, zostaną przeniesieni w stan nieczynny. Jeśli nauczyciel nie wyrazi na to zgody, wówczas stosunek pracy zostanie rozwiązany z końcem roku s zkolnego 2017/2018. Do rozwiązania stosunków pracy w gimnazjach dojdzie z końcem roku szkolnego 2018/2019. Nauczyciele otrzymają z tego tytułu odprawy.

czytaj więcej »

Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów zawiera wiele dokładnych wytycznych dotyczących procesu przygotowania, przebiegu i rozliczenia inwentaryzacji zapasów. Warto, aby jednostki włączyły do swoich instrukcji niektóre wskazówki zawarte w tym dokumencie jako praktyczne i sprzyjające zachowaniu obiektywizmu i rzetelności spisów.

czytaj więcej »

Powołanie nowego źródła dofinansowania działalności samorządowych jednostek budżetowych, realizujących zadania ze sfery oświatowej, w postaci rachunku dochodów wyodrębnionych, wymaga wydzielenia tych środków na oddzielnym rachunku bankowym. Ewidencja dochodów dokonywana jest na koncie 132 „Rachunek dochodów jednostek budżetowych”. Przekonaj się, jak prowadzić poprawną ewidencję na wydzielonym rachunku.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła podstawowa zapłaciła fakturę z rachunku podstawowego. Jednostka posiada wyodrębniony rachunek ZFŚS i to właśnie z tego rachunku prawidłowo powinna zostać zapłacona w faktura. Dokonano przelewu między rachunkami; równowartość zapłaty za fakturę dla kontrahenta przelano z konta ZFŚS na konto podstawowe. Jak powinny wyglądać księgowania na trzech wyciągach, na których widnieją te operacje?

czytaj więcej »

Pytanie: Na jakich kontach należy zaksięgować naliczenie amortyzacji oraz na jakie konta należy ją przeksięgować w związku z kończeniem roku.

czytaj więcej »

wiper-pixel