WYDANIE ONLINE

Jedną z podstawowych form realizacji obowiązków jednostek oświatowych i wychowawczych wynikających z prawa bilansowego jest terminowe i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątku. W praktyce przedstawiciele służb finansowo-księgowych popełniają wiele błędów w tym zakresie. Polegają m.in. na nieprawidłowym rozliczeniu różnic, braku korekty kosztów, pomijaniu wartości zerowych czy niepoprawnym kompensowaniu niedoborów nadwyżkami.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa otrzymała rachunek płatny przelewem za usługę hotelową. Skorzystało z niej dwóch pracowników. Z jakiego paragrafu wydatków należy pokryć ten rachunek: § 4300 czy 4410? Dodam, że pracownicy nie przedstawili delegacji do rozliczenia.

czytaj więcej »

Metoda ta polega na potwierdzeniu stanów księgowych aktywów drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanych w księgach rachunkowych jednostki stanów tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic.

czytaj więcej »

Metoda ta polega na ustaleniu realności aktywów i pasywów w drodze porównania stanów księgowych istniejących w księgach rachunkowych lub inwentarzowych z danymi wynikającymi z dokumentów źródłowych lub wtórnych, czy w rejestrach, kartotekach. W przypadku rozbieżności koryguje się odpowiednio stany ewidencyjne.

czytaj więcej »

Długotrwały urlop bezpłatny może być powodem wytypowania pracownika do wypowiedzenia stosunku pracy w ramach zwolnień grupowych. Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że kryterium doboru do zwolnień w postaci długotrwałego urlopu bezpłatnego nie narusza przepisów.

czytaj więcej »

Jednostka oświatowa kupiła program antywirusowy na 3 lata. Na fakturze zakup został wyszczególniony jako program antywirusowy (przedłużenie) – licencja na 36 miesięcy. Z jakiego paragrafu należy pokryć ten wydatek?

czytaj więcej »

Zasady naliczania oraz wykorzystania wypłacanych z budżetów właściwych jednostek samorządu terytorialnego dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek reguluje art. 90 ustawy o systemie oświaty. Tak wskazał minister edukacji narodowej w odpowiedzi na interpelację nr 2909 w sprawie pokrywania z dotacji oświatowej niektórych wydatków bieżących placówki oświatowej, w tym wynagrodzeń kadry zarządzającej.

czytaj więcej »

Istotą godzin karcianych było ich ograniczenie do 2 godzin tygodniowo w szkołach podstawowych i gimnazjach i 1 godziny tygodniowo w szkołach ponadgimnazjalnych – dla jednego nauczyciela. Limity te nie będą obowiązywać od nowego roku szkolnego. Sprawdź, co jeszcze ulegnie zmianie.

czytaj więcej »

wiper-pixel