WYDANIE ONLINE

Wypoczynek zorganizowany w formie „zielonej szkoły” można zakwalifikować do różnych form wypoczynku, o których mowa w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zobacz, kiedy płatnik może zastosować zwolnienie PIT oraz jak przeprowadzić ewidencję księgową dofinansowania z ZFŚS.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak należy ujmować wydatki na rozmowy telefoniczne, abonament i Internet ponoszone przez jednostkę budżetową – w § 4360 czy § 4300?

czytaj więcej »

Pytanie: W jakim paragrafie ujmować miesięczny dostęp do portalu internetowego (§ 4210 czy § 4360)?

czytaj więcej »

Pytanie: Z dniem 1 września 2016 r. nastąpi połączenie dwóch samorządowych jednostek budżetowych (oświatowych). W efekcie, na podstawie aktu założycielskiego, powstanie Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, w którym łączone jednostki zachowują odrębność instytucjonalną i będą posiadały odrębne statuty. Pracownicy obu łączonych jednostek staną się pracownikami RZPWE. Mienie, należności i zobowiązania również przejmie RZPWE. Czy w opisanej sytuacji należy zamknąć księgi rachunkowe na dzień 31 sierpnia 2016 r.? Czy dodatkowe wynagrodzenie roczne należy wypłacić 31 sierpnia 2016 r., czy może być ono wypłacone do 31 marca 2017 r. przez RZPWE?

czytaj więcej »

Pytanie: Do szkoły został skierowany bezrobotny w celu wykonywania prac społecznie użytecznych. Po zakończeniu miesiąca pracy szkoła sporządziła listę płac i wypłaciła osobie bezrobotnej należną kwotę. Jak zaksięgować listę płac, czy odpowiedni będzie § 401, czy może 302 – skoro to nie jest nasz pracownik. Wypłacone wynagrodzenie zostanie w 60% zrefundowane przez urząd pracy. Jak zaksięgować wpływ środków z refundacji? Wyjaśnię, że szkoła nie podpisała żadnej umowy z powiatowym urzędem pracy, osoba ta pracuje na podstawie skierowania z PUP.

czytaj więcej »

Pytanie: Jaką podstawę przyjąć do ZUS z urlopu wychowawczego, jeżeli przez wcześniejsze cztery lata pracownica przebywała na przemian na zasiłku chorobowym, macierzyńskim i rodzicielskim. W tym czasie urodziła troje dzieci. Ostatni urlop rodzicielski skończył się 30 stycznia 2016 r. Teraz wykorzystuje zaległy urlop wypoczynkowy do 5 kwietnia 2016 r. Od 6 kwietnia 2016 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Czy przyjąć podstawę z umowy o pracę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica pracuje w jednostce od stycznia 2016 roku na pół etatu, a od 1 lipca 2016 r. już na pełen etat. Z dniem 1 lipca doniosła świadectwo pracy, z którego wynika, że w maju minęło jej 20 lat pracy. W poprzednim miejscu pracy otrzymała nagrodę jubileuszową (nie posiadamy natomiast żadnego dokumentu potwierdzającego ten fakt, pracownica poinformowała nas o tym ustnie). Czy my również powinniśmy wypłacić nagrodę za 20 lat pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Przy udzielaniu urlopu za jeden dzień uważa się 8 godzin. Jedyny przypadek, w którym umożliwiono udzielenie go pracownikowi w godzinach niestanowiących pełnego dnia pracy został przewidziany w art. 1542 § 4 Kodeksu pracy. Sprawdź, jakie przesłanki muszą być spełnione by udzielić pracownikowi urlopu na żądanie w godzinach.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony w jednostce budżetowej, niebędący członkiem korpusu służby cywilnej, przechodzi na emeryturę. Jego staż pracy wynosi 10 lat i 3,5 miesiąca. Poprzedni zakład pracy: przedsiębiorstwo państwowe – 3 lata stażu, oraz Centralny Związek Spółdzielni Inwalidów – 9 lat stażu. Czy do uprawnień związanych z odprawą emerytalną należy wliczyć tylko okres pracy w obecnej jednostce? Czy też doliczyć jeszcze dwa zakłady pracy wyżej wymienione? Nadmienię, że dla pracownika stosuje się zapisy ustawy o pracownikach urzędów państwowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w polityce rachunkowości można wprowadzić taki zapis: „Datą księgowania jest data zatwierdzenia dokumentu do wypłaty. W przypadku gdy dokument kosztów dotyczy innego miesiąca niż miesiąc zatwierdzenia, dokument księguje się pod datą ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy”?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy wymianę systemu operacyjnego lub zakup systemu operacyjnego do istniejących komputerów powinno się zakwalifikować jako usługę do § 4300, czy zakup rzeczy do § 4210 (to samo dotyczy zakupu programu Office)?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową nieposiadającą osobowości prawnej. Czy opłata za udział w konkursie powinna być zakwalifikowana do § 4300, czy też do § 4430 „Różne opłaty i składki”? Dodam, że konkurs dotyczył wiedzy z zakresu geografii. Zadanie realizowane w dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

czytaj więcej »

Dotacje dla szkół niepublicznych odzwierciedlają wydatki planowane w budżecie danej jst, ponoszone w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju. W przypadku zmiany planu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych w wyniku korygowania budżetu w ciągu roku należy odpowiednio skorygować wysokość dotacji dla szkół niepublicznych – przypomina RIO w Szczecinie.

czytaj więcej »

Każda z jednostek obsługiwanych jako odrębna jednostka organizacyjna powinna posiadać numer identyfikacji podatkowej i rachunek bankowy oraz figurować jako nabywca na wystawianych fakturach. To tylko część zasad, o których należy pamiętać, prowadząc wspólną obsługę szkół w zakresie rachunkowości.

czytaj więcej »

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wskazuje maksymalny okres, w jakim ZUS będzie mógł wydać decyzję określającą obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, np. zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy opiekuńczego.

czytaj więcej »

Minister edukacji narodowej wprowadza nowe przepisy w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Sprawdź, na czym dokładnie polegają zmiany.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jednostki oświatowej poprosił o pożyczkę z ZFŚS. Pieniądze chce przeznaczyć na remont mieszkania. Na jakiej podstawie wypłacić pożyczkę i jak powinny wyglądać księgowania?

czytaj więcej »

MEN skierował do konsultacji projekt rozporządzenia regulującego sposób ustalania wysokości wynagrodzenia członków komisji dyscyplinarnych, rzecznika dyscyplinarnego i obrońcy obwinionego nauczyciela. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

czytaj więcej »

wiper-pixel