WYDANIE ONLINE

6 praktycznych przykładów księgowania roszczeń ze stosunku pracy
Kierownicy jednostek oświatowych, dokonując wypłat wynagrodzeń oraz przysługujących świadczeń zatrudnionym pracownikom, zobowiązani są do potrącania należnych obciążeń (zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń). Przepisy skarbowe przewidują sankcje za niewłaściwe ustalenie, pobranie i odprowadzenie należnego podatku. Sprawdź, jak ich uniknąć.

czytaj więcej »

Minister edukacji narodowej przygotował zmiany w rozporządzeniu w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Zmiany dotyczą szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkół podstawowych i gimnazjów.

czytaj więcej »

Pracodawca będzie miał obowiązek potwierdzenia pracownikowi na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy. Jest to likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki, zawarta w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy. Przewiduje on również konieczność zapoznania pracownika z regulaminem pracy przed jej rozpoczęciem.

czytaj więcej »

Jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek dostosowania uchwał budżetowych na 2016 rok do nowego rozporządzenia w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów. Od połowy kwietnia 2016 roku obowiązuje bowiem nowelizacja rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej. Zmiany dotyczą m.in. wydatków i przychodów związanych z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

czytaj więcej »

MEN przewiduje zmiany w opodatkowaniu dotacji przeznaczonych na wynagrodzenia osób pełniących funkcję organu prowadzącego szkołę niesamorządową. Zmiany te mogą zahamować proces przekazywania szkół do prowadzenia podmiotom innym niż jednostki samorządu terytorialnego.

czytaj więcej »

Nauczyciel, którego umowa o pracę, zawarta na czas określony, uległa rozwiązaniu z upływem okresu jej obowiązywania, może przejść na świadczenie kompensacyjne. Tak wynika z niezwykle istotnej uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2016 r. (III PZP 1/16).

czytaj więcej »

wiper-pixel